Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:14

(Beslutades 2020-04-14, offentliggjordes 2020-04-15)

Om innebörden av ett visst budpliktsvillkor (Anonymt)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 9 april 2020 en framställning med två frågor rörande innebörden av nämndens praxis i fråga om villkor vid dispens från budplikt.

Framställning

Antag att X genom förvärv av aktier uppnår ett aktieinnehav som representerar tre tiondelar eller mer av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Antag vidare att Aktiemarknadsnämnden för det aktuella förvärvet medger X dispens från budplikt och i dispensbeslutet föreskriver att om X förvärvar ytterligare aktier i bolaget och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Fråga 1

Ska villkoret i dispensbeslutet tolkas och tillämpas på samma sätt som 3 kap. 1 § första stycket lagen 2006:451 om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA), dvs. så att X ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget inom fyra veckor från den tidpunkt då X förvärvade ytterligare aktier i bolaget och offentliggjorde storleken på sitt aktieinnehav?

Fråga 2

Ska villkoret i dispensbeslutet vidare tolkas och tillämpas på samma sätt som 3 kap. 6 § LUA, dvs. så att budplikten bortfaller om X inom fyraveckorsfristen avyttrar aktier i bolaget så att aktieinnehavet återgår till eller understiger aktieinnehavet omedelbart före förvärvet av ytterligare aktier?

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § samma lag efter ansökan medge undantag från budplikt.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Budplikt innebär att förvärvaren omedelbart ska offentliggöra storleken på aktieinnehavet och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Undantag från bestämmelserna om budplikt får medges om det finns särskilda skäl. Undantag får förenas med villkor.

I beslut om dispens föreskriver nämnden, om inte omständigheterna motiverar annat, att för det fall den som dispensen avser sedermera förvärvar ytterligare aktier i bolaget och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt. Dispensen är alltså motiverad av omständigheterna i det specifika förvärvet och innebär inte en generell befrielse från budpliktsreglerna. Saken kan uttryckas så, att budplikten är vilande och återinträder om ytterligare förvärv sker. Jfr AMN 2013:28.

Mot denna bakgrund ska enligt nämndens mening i ett sådant fall som avses i framställningen, X, vid förvärv av ytterligare aktier i bolaget, omedelbart offentliggöra storleken på det nya aktieinnehavet och inom fyra veckor därefter lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget i enlighet med reglerna om budplikt.

Vad därefter gäller den andra frågan finner nämnden inte några avgörande skäl för en annan ordning än den som gäller när budplikt uppkommer till följd av att någon uppnår ett aktieinnehav som representerar tre tiondelar eller mer av röstetalet för samtliga aktier i ett bolag, dvs. budplikten bortfaller endast om X inom fyraveckorsfristen avyttrar så många aktier att aktieinnehavet representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, jfr 3 kap. 6 § LUA. Det sagda hindrar inte att nämnden med hänsyn till omständigheterna kring det budpliktutlösande förvärvet av ytterligare aktier i ett enskilt fall kan medge att budplikten bortfaller om X inom fyraveckorsfristen avyttrar så många aktier att aktieinnehavet återgår till samma nivå som före förvärvet. Så skulle exempelvis kunna vara fallet om aktierna i fråga närmast oavsiktligt förvärvats inom ramen för ett företagsförvärv. Till sådana omständigheter kan däremot inte hänföras förändringar i bolagets aktiekurs under fyraveckorsperioden.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...