Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:16

(Beslutades 2020-04-19, offentliggjordes 2020-07-30)

God sed vid avnotering (Saltängen)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 april 2020 framställning från Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB på uppdrag av Saltängen Property Invest AB. Framställningen rör frågan om god sed vid ansökan om avnotering av bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Saltängen Property Invest AB, org.nr 556980-6325 (”Bolaget”) är ett fastighetsbolag som genom sitt helägda dotterbolag (”Dotterbolaget”) indirekt äger och förvaltar fastigheten Saltängen 1 i Västerås kommun. Bolaget bedriver ingen annan verksamhet. Bolagets aktier är sedan 15 januari 2015 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm First North Growth Market. Mot bakgrund av vad som anges nedan överväger styrelsen för Bolaget att ansöka om avnotering av Bolagets aktier, förutsatt att avnotering kan ske i enlighet med god sed på aktiemarknaden.

Bolaget har den 9 mars 2020 ingått ett avtal om överlåtelse av samtliga aktier i Dotterbolaget till Ica Fastigheter Sverige AB. Överlåtelsen är villkorad av att bolagsstämma i Bolaget godkänner överlåtelsen och beslutar om erforderlig ändring av Bolagets bolagsordning. Sådana beslut fattades på Bolagets årsstämma den 14 april 2020.

Yttrande från Nasdaq

Nasdaq Stockholm AB har i yttrande över framställningen anfört följande.

Utifrån vad Saltängen Property Invest AB i dess framställan till Aktiemarknadsnämnden anfört ifråga om bolagets verksamhet, och under förutsättning att bolaget frånträder sina aktier i det aktuella dotterbolaget, är det börsens bedömning att bolaget därmed inte längre skulle komma att uppfylla verksamhetskravet i punkt 2.3.3 i Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Börsen skulle följaktligen vara tvungen att uppmana Saltängen Property Invest AB att vidta åtgärder till uppfyllande av detta krav, vid äventyr av att börsen annars skulle komma att verka för en avnotering av bolagets aktier.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden har i flera tidigare uttalanden berört frågor om avnotering av aktier i fall då noteringskraven är uppfyllda, se framför allt AMN 2014:33. Nämnden har i dessa uttalanden framhållit att styrelsen i ett noterat bolag har en plikt att agera i samtliga aktieägares intresse och att den som förvärvar aktier i ett noterat bolag torde göra det under förutsättningen att det finns en fungerande marknad för bolagets aktier till dess att noteringskraven inte längre uppfylls.

I det nu aktuella fallet kommer emellertid Bolaget, när det inte längre bedriver någon verksamhet och frånträtt aktierna i Dotterbolaget, enligt Nasdaqs yttrande, inte längre uppfylla verksamhetskravet i punkt 2.3.3 i Nasdaq First North Growth Market Rulebook. Börsen skulle då vara tvungen att uppmana Bolaget att vidta åtgärder till uppfyllande av detta krav, vid äventyr av att börsen annars skulle komma att verka för en avnotering av bolagets aktier. God sed på aktiemarknaden kan, i linje med vad nämnden tidigare uttalat, inte anses kräva att bolaget för fortsatt notering vidtar sådana åtgärder (jfr AMN 2016:12). Det kan i detta fall inte heller anses motiverat att kräva att bolaget ansöker om notering på en annan marknadsplats.

Mot bakgrund av vad som nu sagts och de i framställningen angivna förutsättningarna, kan enligt nämndens mening, som utgångspunkt, Bolaget ansöka om avnotering utan att det strider mot god sed på aktiemarknaden, om börsen meddelat Bolaget vad börsen anfört i yttrandet till nämnden.

Frågan är då om god sed, i linje med vad nämnden uttalat i andra fall där noteringskraven inte varit uppfyllda, påbjuder att Bolaget ansöker om avnotering först efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna och aktieägarna haft en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen (jfr AMN 2019:36 och där nämnda uttalanden där nämnden krävt en tremånadersfrist). Enligt nämndens mening finns det inte anledning att uppställa ett sådant krav i detta speciella fall, där aktieägarna beslutat att avyttra Bolagets verksamhet och skifta ut de influtna medlen samt avser att låta avnoteringen vara villkorad av att aktieägarna också beslutat att likvidera Bolaget. Nämnden noterar i sammanhanget att en ansökan om avnotering avses ges in till börsen tidigast omkring en och halv månad efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna.

Enlig nämndens mening skulle en ansökan om avnotering av Bolagets aktier under de i framställningen redovisade förutsättningarna vara förenlig med god sed på aktiemarknaden.

[Detta uttalande gäller en planerad åtgärd som inte är allmänt känd. Enligt 26 § tredje stycket första meningen i stadgarna för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden får ett sådant uttalande inte offentliggöras av Aktiemarknadsnämnden förrän åtgärden vidtagits, gjorts allmänt känd av den som planerat åtgärden eller på annat sätt blivit allmänt känd. Uttalandet ska därför tills vidare inte offentliggöras.]

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...