Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:34

(Beslutades 2020-08-24, offentliggjordes 2020-08-27)

Dispens från budplikt (MLT – SENS)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Meus Liberi Tripudium AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Meus Liberi Tripudium AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, på villkor att

 1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Meus Liberi Tripudium AB högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

 2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Meus Liberi Tripudium AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 augusti 2020 en framställning från Advokatfirman Delphi som ombud för Meus Liberi Tripudium AB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, org.nr 556530-5868 (”SENS” eller ”Bolaget”). är ett publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Bolaget har ett registrerat aktiekapital om 6 044 756,50, fördelat på totalt 12 089 513 aktier. Bolaget har ett aktieslag. SENS noterades på NGM Nordic SME efter att ha gjort ett omvänt förvärv av IQS Energikomfort under 2018. Mot bakgrund av det omvända förvärvet inleddes en omnoteringsprocess, vilken godkändes av NGM:s noteringskommitté den 14 februari 2020.

Meus Liberi Tripudium AB, org.nr 556787-6577, (”MLT”) äger, vid tidpunkten för förevarande framställning, 3 397 050 aktier i SENS, vilket motsvarar cirka 28,1 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

SENS har finansierats av MLT via lån enligt överenskommen finansieringsplan. Enligt företagsledningens plan skulle bolaget nå lönsamhet i december 2019. Så skedde inte och därutöver har bolagets verksamhet och möjligheter att söka kapital på aktiemarknaden påverkats negativt av Covid-19 (coronaviruset). Under Q1 2020 har ledningsgruppen inom SENS genomlyst funktioner och ansvarsområden i syfte att öka effektivitet och lönsamhet i hela koncernen. Arbetet har bestått i att hitta de roller som bäst tar tillvara organisationens styrkor. Som ett led i detta arbete har bolaget utsett en ny verkställande direktör.

SENS har finansiella svårigheter och är i behov av ytterligare kapitaltillskott omgående. Bolagets styrelse planerar därför att besluta om en emission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”) samt att kalla till extra bolagsstämma att hållas den 11 september 2020. Företrädesemissionen omfattar högst 12 089 513 aktier med en teckningskurs om 1 krona per aktie. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår därmed till cirka 12,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

MLT har åtagit sig att teckna sin pro rata andel i Företrädesemissionen, motsvarande cirka 3,4 miljoner kronor. Ingen ersättning kommer att utgå för teckningsåtagandet.

För att säkerställa att emissionen kan ske på acceptabla villkor och utan alltför stor negativ marknadsreaktion gör SENS bedömningen att emissionen måste garanteras. MLT har förklarat sig villigt att, utöver sitt teckningsåtagande, garantera Företrädesemissionen upp till ett belopp om cirka 1,6 miljoner kronor. Bolaget har vidare fått in en garanti på fem miljoner kronor, innebärande att tio miljoner kronor av Företrädesemissionen är garanterade.

För det fall att Företrädesemissionen inte blir fulltecknad kommer MLT:s ägande i SENS att öka till följd av att MLT infriar dels sitt teckningsåtagande, dels sitt garantiåtagande. MLT:s röstandel i SENS skulle därigenom kunna komma att uppgå till eller överstiga tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i SENS, varvid budplikt enligt punkt III.1 takeover-reglerna skulle uppkomma för MLT. Maximalt kan, med ovan angivna förutsättningar om högsta antal aktier i Företrädesemissionen och om MLT tecknar sin pro rata andel samt infriar hela sitt garantiåtagande i Företrädesemissionen, MLT:s ägarandel komma att uppgå till cirka 34,7 procent.

Garantiåtagandena avses utformas på ett sådant sätt att garanterna med stöd av garantiåtagandet endast kan teckna aktier som blir över sedan (i) aktieägarna i SENS, inklusive MLT, erbjudits att teckna sin pro rata andel, (ii) aktieägare i SENS, exklusive garanterna, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt och (iii) andra personer, exklusive garanterna, som anmält sig för teckning av aktier erbjudits att teckna återstående aktier.

Hemställan

I framställan till nämnden hemställer MLT, på ovan angivna grunder, att nämnden medger undantag från:

 1. den budplikt som annars skulle uppkomma genom att MLT med företrädesrätt tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen i SENS; samt

 2. den budplikt som annars skulle uppkomma genom att MLT infriar sitt garantiåtagande att upp till en viss nivå teckna aktier i SENS som övriga aktieägare eller andra inte tecknar.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic SME.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic SME i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

På grund av det anförda ska MLT:s ansökan om dispens från budplikt för tecknande av aktier med stöd av företrädesrätt i den planerade nyemissionen i SENS bifallas utan villkor.

MLT avser också att i viss utsträckning garantera den aktuella emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. MLT bör på sådana villkor beviljas dispens från budplikt även för att, vid ett infriande av garantiåtagandet, teckna aktier i den planerade nyemissionen.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas (jfr bl.a. 2020:3).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...