Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:37

(Beslutades 2020-09-09, offentliggjordes 2020-09-14)

Dispens från TO-reglerna avsnitt V (Nordic Waterproofing)

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, NWG AB undantag från avsnitt V i takeover-reglerna vid genomförande av den planerade fusionen med NWG A/S.

ÄRENDET

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 september 2020 en framställning från Roschier Advokatbyrå på uppdrag av Nordic Waterproofing Holding A/S och Nordic Waterproofing Holding AB. Framställningen rör dispens från vissa regler i Nasdaq Stockholms takeover-regler.

FRAMSTÄLLNING

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Nordic Waterproofing Holding A/S, org.nr 33 39 53 61 ("NWG A/S"), är ett danskt publikt aktiebolag med säte i Vejen, Danmark. Aktierna i NWG A/S är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Nordic Waterproofing Holding AB, org.nr 556839-3168 ("NWG AB"), är ett helägt svenskt dotterbolag till NWG A/S med säte i Helsingborg. Antalet aktier i respektive bolag uppgår till 24 083 935.

Den 10 december 2019 respektive den 26 juni 2020 offentliggjorde NWG A/S genom ett pressmeddelande att bolagets styrelse hade beslutat att undersöka möjligheterna för att genomföra en flytt av bolagets säte till Sverige genom en gränsöverskridande fusion. Fusionen innebär att NWG A/S, såsom överlåtande bolag, kommer att fusioneras med NWG AB, såsom övertagande bolag. Fusionen kommer att verkställas då den registreras av Bolagsverket, vilket enligt den nuvarande tidplanen avses ske omkring den 27 november 2020. Vid denna tidpunkt kommer NWG A/S tillgångar och skulder att övergå till NWG AB genom universalsuccession. Samtidigt kommer NWG A/S att upplösas. Som en följd av fusionen kommer NWG AB att bli det nya moderbolaget i Nordic Waterproofing-koncernen.

Det fusionsvederlag som NWG AB ska betala till aktieägarna i NWG A/S i samband med fusionens verkställande kommer att utgöras av aktier i NWG AB. Aktieägarna i NWG A/S ska erhålla en ny aktie i NWG AB för varje aktie som de äger i NWG A/S. Med anledning av detta kommer ägarstrukturen i NWG AB efter fusionens verkställande att vara densamma som ägarstrukturen i NWG A/S före fusionens verkställande. Aktierna i NWG AB kommer att vara upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Upptagandet till handel kommer att ske i anslutning till fusionens verkställande.

Grundläggande bestämmelser om gränsöverskridande fusioner finns, såvitt avser danska aktiebolag, i danska aktiebolagslagen (763 från den 23 juni 2019 med efterföljande ändringar) samt, såvitt avser svenska aktiebolag, i svenska aktiebolagslagen (2005:551). För att den planerade fusionen ska kunna genomföras krävs att NWG A/S och NWG AB uppfyller ett antal formella steg som regleras i ovannämnda lagar. Ett från aktieägarskyddssynpunkt avgörande sådant steg är att den av styrelserna för NWG A/S och NWG AB gemensamt upprättade fusionsplanen måste godkännas av bolagsstämman i NWG A/S med två tredjedelars majoritet. Avsikten är att ett sådant godkännande ska lämnas på den extra bolagsstämma i NWG A/S som kommer att hållas omkring den 15 oktober 2020. Om ett sådant godkännande inte lämnas, faller frågan om fusion.

Inför den extra bolagsstämman i NWG A/S kommer NWG A/S att tillhandahålla aktieägarna de handlingar som erfordras enligt tillämpliga aktiebolagsrättsliga regler. Därutöver kommer NWG AB att offentliggöra ett prospekt rörande fusionen och upptagandet till handel av aktierna i NWG AB. Prospektet, som ska upprättas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2115, kommer bland annat att innehålla information om fusionen och dess konsekvenser för Nordic Waterproofing-koncernen och aktieägarna i NWG A/S i olika hänseenden.

Bestämmelserna i avsnitt V i Nasdaq Stockholms takeover-regler ska tillämpas när ett utländskt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige, ska gå upp i ett övertagande bolag genom en fusion.

Syftet med bestämmelserna i avsnitt V är att vid övertaganden av målbolag som genomförs genom ett fusionsförfarande tillförsäkra minoritetsaktieägarna ett likartat skydd som det som minoritetsaktieägare erhåller vid ett uppköpserbjudande. I vissa hänseenden anses således vissa aktieägare skyddsvärda gentemot det övertagande bolaget. Aktiemarknadsnämnden har dock i likartade fall ansett att det har funnits särskilda skäl för undantag från bestämmelserna i samband med fusioner där syftet som bär upp bestämmelserna inte gjort sig gällande, eftersom det inte har funnits någon extern köpare av aktier och ägarstrukturen skulle vara i allt väsentligt oförändrad efter fusionen.

Mot bakgrund av det ovanstående ska det framhållas att syftet med den planerade fusionen är att flytta moderbolagets säte från Danmark till Sverige. Det är följaktligen inte fråga om en transaktion som syftar till att hela eller delar av NWG A/S ska övertas av någon extern köpare. Med anledning av att det finns samma antal aktier i NWG AB som i NWG A/S och att fusionsvederlaget som ska lämnas av NWG AB till aktieägarna i NWG A/S i proportion till deras befintliga aktieinnehav, med ett utbytesförhållande om 1:1, kommer ägarstrukturen inte att förändras till följd av fusionen. Därmed gör sig minoritetsskyddsintressena i en vanlig övertagandesituation inte gällande i samband med den planerade fusionen mellan NWG A/S och NWG AB.

Därtill kommer aktieägarna i NWG A/S att rösta om huruvida fusionsplanen, och därmed fusionen, ska godkännas på bolagsstämman i NWG A/S. Inför denna bolagsstämma kommer aktieägarna att tillhandahållas erforderliga handlingar enligt tillämpliga aktiebolagsrättsliga regler liksom ett prospekt som bland annat kommer att innehålla information om fusionen och dess konsekvenser för Nordic Waterproofing-koncernen och aktieägarna i NWG A/S i olika hänseenden. Följaktligen saknas det behov av att därutöver tillämpa t.ex. de informationskrav som gäller enligt Nasdaq Stockholms takeover-regler.

Hemställan

Nordic Waterproofing Holding A/S och Nordic Waterproofing Holding AB hemställer mot bakgrund av ovanstående att Aktiemarknadsnämnden medger dispens från avsnitt V i Nasdaq Stockholms takeover-regler för den planerade fusionen.

ÖVERVÄGANDEN

NWG A/S avser att genomföra ett domicilbyte, från Danmark till Sverige. Bytet ska ske genom gränsöverskridande omvänd fusion i vilken NWG A/S, såsom överlåtande bolag, kommer att fusioneras med det svenska dotterbolaget NWG AB, såsom övertagande bolag. NWG A/S är ett danskt bolag vars aktier är upptagna till handel uteslutande på en reglerad marknad i Sverige. Därmed ska som utgångspunkt avsnitt V i takeover-reglerna tillämpas på fusionen. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att pröva frågor om dispens från dessa regler.

Nämnden gör följande bedömning.

Takeover-reglerna kompletterades den 1 juli 2014 med vissa regler tillämpliga på fusioner och fusionsliknande förfaranden (avsnitt V). Reglerna är avsedda att skydda det överlåtande bolagets aktieägare. Detta skyddsintresse gör sig emellerid inte gällande i ett fall som det nu aktuella, där ägarstrukturen kommer att vara oförändrad efter fusionen (jfr bl.a. AMN 2017:41). Mot bakgrund därav och vad som i övrigt anförs i framställningen samt i linje med nämndens praxis finns förutsättningar att för den planerade fusionen mellan NWG A/S och NWG AB medge dispens från reglerna i avsnitt V i takeover-reglerna.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...