Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:38

(Beslutades 2020-09-16, offentliggjordes 2020-11-16)

Dispens från Budplikt (Iron Branch – Challenger)

BESLUT

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Iron Branch Invest AB dispens från den budplikt som skulle uppkomma om bolaget tecknar aktier i den planerade emissionen i Challenger Mobile AB. Dispensen gäller på villkor att:

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Challenger Mobile AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Iron Branch Invest AB högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Iron Branch Invest AB.

Om Iron Branch Invest AB förvärvar ytterligare aktier i Challenger Mobile AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

ÄRENDET

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 14 september 2020 en framställning från Advokatfirman Glimstedt på uppdrag av Iron Branch Invest AB (”Iron Branch”), org.nr 559178-9705. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

FRAMSTÄLLNING

I framställningen anförs följande.

Bakgrund

Aktierna i Challenger Mobile AB (”Challenger”), org.nr 556671-3607, är föremål för handel på Spotlight Stock Market. Challenger är ett svenskt teknikbolag inom kommunikation. Iron Branch äger idag inga aktier i Challenger.

Challenger har den 4 september 2020 ingått ett aktieöverlåtelseavtal med Iron Branch, genom vilket Challenger ska förvärva samtliga Iron Branchs aktier i Battlecamp AB, org.nr 559263-2995 (”Förvärvet”). Battlecamp är verksamt inom dataspelsbranschen och tillhandahåller ett spel anpassat för mobila enheter. Förvärvet avses genomföras genom att köpeskillingen om totalt 180 MSEK erläggs enligt följande:

  • 30 MSEK erläggs genom kontant betalning;

  • 70 MSEK erläggs genom revers;

  • 80 MSEK erläggs genom riktad nyemission, av aktier i Challenger till Iron Branch, till ett pris om 0,06 SEK per aktie (”Emissionen”).

Efter att Emissionen är genomförd kommer Iron Branch att äga aktier motsvarande ca 88 procent av kapitalet och rösterna i Challenger, vilket aktualiserar budplikt i enlighet med punkten

III.1 i takeover-reglerna. Emissionen kommer struktureras antingen som en kvittnings- eller apportemission.

Förvärvet är villkorat av godkännande vid bolagsstämman i Challenger. Challenger har för avsikt att ge aktieägarna på den bolagsstämma i Challenger, som kommer att besluta om Förvärvet och Emissionen, fullständig information om dels motiven bakom Förvärvet, dels hur stor kapital- respektive röstandel som Iron Branch kommer att erhålla i Challenger vid den genomförda Emissionen.

Challengers styrelse gör bedömningen att Förvärvet genomförs på marknadsmässiga villkor. Majoritetskravet för giltigt beslut avseende Emissionen är två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna.

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och under i framställningen angivna förutsättningar hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger Iron Branch undantag från den budplikt som annars uppkommer enligt punkten III.1 takeover-reglerna vid deltagande i Emissionen.

ÖVERVÄGANDEN

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Spotlight Stock Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Spotlight Stock Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bl.a. i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet (2/3) bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser.

Enligt nämndens praxis ska i dessa sammanhang en kvittningsemission av aktier som i praktiken utgör betalning för förvärv behandlas på samma sätt som en apportemission.

I det nu aktuella fallet avser Iron Branch att teckna aktier i en apport- eller kvittningsemissioner i Challenger i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i Battlecamp.

Enligt nämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor kapital- och röstandel som Iron Branch därigenom kan komma att uppnå. Dessutom måste emissionen eller emissionerna stödjas av en stor majoritet bland aktieägarna. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

På grund av det anförda och i linje med nämndens praxis (se bl.a. AMN 2020:31) ska ansökan om dispens från budplikt, under ovan angivna förutsättningar, bifallas.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...