AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMN 2021:42 Dispens från budplikt (M2BIT – Ivajo)

(Beslutades 2021-08-26, offentliggjordes 2021-08-31)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, M2BIT Holding AB undantag från den budplikt som skulle uppkomma genom aktieteckning i den i framställningen beskrivna emissionen i Invajo Technologies AB på villkor att:

 1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Invajo Technologies AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som M2BIT Holding AB högst kan få genom att teckna aktierna i fråga, samt att

 2. beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av M2BIT Holding AB.

Om M2BIT Holding AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Invajo Technologies AB och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 26 augusti 2021 en framställning från M2BIT Holding AB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Denna framställning lämnas av M2BIT Holding AB, org.nr 559102-8971 (”M2BIT”). Framställan avser ansökan om dispens från den budplikt som enligt punkten III.1 i takeover-reglerna annars kan uppkomma för M2BIT i samband med det omvända förvärv som förhandlas mellan EPTI AB, org. nr. 559117-2175 (”EPTI”) och Invajo Technologies AB, org. nr. 556737-5489 (”Invajo”).

Invajos aktier är föremål för handel på handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market. Invajo tillhandahåller en onlinetjänst för hantering av inbjudningar, bokningar och deltagare. EPTI är ett venture capital-bolag med ca 15 bolag i sin portfölj. Ett av EPTIs portföljbolag är Invajo där EPTI har ett ägande om 3,65 procent av kapitalet och rösterna. EPTIs största aktieägare är M2BIT. M2BIT äger idag inga aktier i Invajo.

Invajo har för avsikt att ingå ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i EPTI, genom vilket Invajo ska förvärva samtliga aktier i EPTI (”Transaktionen”). Köpeskillingen i Transaktionen avses erläggas med nyemitterade aktier i Invajo. Emissionen kommer struktureras som en apportemission varigenom M2BIT, som största aktieägare i EPTI, högst kan komma att erhåll ca 49,96 procent av kapitalet och rösterna i Invajo vilket aktualiserar budplikt i enlighet med takeover-reglerna.

Transaktionen kommer vara villkorad dels av att NASDAQ godkänner fortsatt notering av Invajos aktier på handelsplattformen Nasdaq First North Growth Market, dels av godkännande av bolagsstämma i Invajo. Invajo har för avsikt att inför bolagsstämman tillhandahålla aktieägarna fullständig information om dels motiven bakom Transaktionen, dels hur stor kapital- respektive röstandel som M2BIT och övriga aktieägare i EPTI kommer att erhålla i Invajo vid ett godkännande av Transaktionen och emissionen.

Majoritetskravet för giltigt beslut avseende emissionen är två tredjedelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna. Ett majoritetskrav om nio tiondelar av såväl de avgivna som de vid stämman företrädda aktierna kan enligt LEO-lagen (16 kapitlet Aktiebolagslagen) komma att tillämpas om säljare i EPTI avser ta plats i styrelsen i Invajo i samband med emissionen.

EPTIs ägande i Invajo kommer i enlighet med 19 kap. 9 § aktiebolagslagen avyttras om Transaktionen genomförs.

Om särskilda skäl föreligger kan dispens från reglerna om budplikt medges i enlighet med punkten I.2 takeover-reglerna. Som exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns, i kommentaren till budpliktsreglerna, att aktieinnehavet har uppkommit genom att aktieägaren har sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. att aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Hemställan

I enlighet med takeover-reglerna och under i framställningen angivna förutsättningar hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger M2BIT undantag från den budplikt som annars kan uppkomma till följd av M2BITs deltagande i den ovan beskrivna Transaktionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bland annat i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste apportemissionen stödjas av en stor majoritet bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser. Se bl.a. AMN 2021:24.

I det nu aktuella fallet avser M2BIT att teckna aktier i en apportemission i Ivajo i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i EPTI, vilka M2BIT överlåter till Ivajo. Ansökan om dispens ska mot bakgrund därav och under ovan angivna förutsättningar bifallas.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...