AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMNU 2022:19 Dispens från budplikt (Athanase)

(Beslutades 2022-05-08, offentliggjordes 2022-05-13)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Athanase Industrial Partner undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det i framställningen beskrivna förfarandet för att underlätta en sammanläggning av aktier i Athanase Innovation AB.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 6 maj 2022 en framställning från BORN Advokater på uppdrag av Athanase Industrial Partner (Cayman), reg.nr CR 289 571 (”AIP Cayman”). Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

AIP Cayman är, tillsammans med närstående enligt punkten I.3 i takeover-reglerna ägare till ca 278 miljoner aktier motsvarande ca 56 procent av aktierna och rösterna i Athanase Innovation AB, org.nr 559098-0909. Athanase Innovation är ett svenskt publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel vid Nasdaq First North Growth Market.

AIP Cayman blev ägare i Athanase Innovation genom ett så kallat omvänt förvärv, där AIP Cayman, tillsammans med andra säljare, överlät samtliga aktier i Athanase Tech AB, org.nr 559061-2171, till Athanase Innovation mot att de blev aktieägare i Athanase Innovation. Transaktionen genomfördes tekniskt som en nyemission i Athanase Innovation, varvid AIP Cayman tecknade aktier med betalning genom kvittning mot sin fordran på köpeskillingen. AIP Caymans, och andra ägares, vilka vid den tidpunkten var att anse som närstående till AIP Cayman i enlighet med punkten I.3 i takeover-reglerna, innehav i Athanase Innovation kom därmed att överstiga budpliktsgränsen, varför AIP Cayman och de andra ägarna ansökte om, och beviljades, dispens från budplikt enligt takeover-reglerna i enlighet med de villkor som framgår av AMN 2021:23.

Eftersom dispensen avsåg en specifik transaktion skulle budplikt uppkomma om AIP Cayman, eller någon av de relevanta ägarna, sedermera förvärvade ytterligare aktier i Athanase Innovation och därigenom ökade sin röstandel.

AIP Cayman, tillsammans med närstående, lever alltså under latent budplikt. Det innebär att AIP Cayman, eller närstående, inte kan minska och åter öka sitt innehav trots att innehavet aldrig skulle komma att understiga budpliktgränsen om 30 procent (jfr AMN 2021:34).

Athanase Innovation avser genomföra en sammanläggning av aktier. I syfte att skapa jämna aktieposter och därigenom underlätta sammanläggningen, avser AIP Cayman, i egenskap av huvudägare, att vederlagsfritt tillskjuta aktier i Athanase Innovation till andra ägare i Athanase Innovation. I nuläget finns enbart en preliminär beräkning på hur många aktier som kommer behövas för att skapa de jämna aktieposterna – alltså hur många aktier som AIP Cayman vederlagsfritt kommer behöva tillskjuta. Dessa siffror har emissionsinstitutet inhämtat från Euroclear Sweden AB.

Den preliminära beräkningen kan visa sig vara antigen för låg eller för hög. I det senare fallet innebär detta att de aktier som inte behövts för att skapa jämna aktieposter kommer att återlämnas till AIP Cayman. Genom detta kommer AIP Caymans röstandel i Athanase Innovation att först minska för att sedan åter öka när aktier eventuellt återfås, dock utan att någon gång understiga budpliktgränsen om 30 procent.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställer AIP Cayman om dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av ovan beskrivet eventuellt återfående av aktier och att sådant undantag inte förenas med några särskilda villkor.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger.

I det nu aktuella fallet kan – som en följd av det ovan beskrivna arrangemanget för att underlätta en sammanläggning av aktier i Athanase Innovation – den röstandel som AIP Cayman med stöd av en dispens (AMN 2021:23) har i Athanase Innovation, komma att först minska något och sedan eventuellt åter öka. Återfåendet av aktier skulle enligt villkoren i det tidigare dispensbeslutet utlösa budplikt för AIP Cayman. Det planerade förfarandet är emellertid ett allmänt vedertaget sätt att underlätta sammanläggningar av aktier. Det måste enligt nämndens mening kunna användas utan att budplikt uppkommer även om det skulle resultera i att medverkande ägare får tillbaka aktier som inte behövs för att uppnå jämna aktieposter. Den begärda dispensen ska därför beviljas. Jfr nämndens praxis rörande aktielån, bl.a. AMN 2021:34.