Innehåll

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Investment AB Latour undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma genom att bolaget med utnyttjande av sin företrädesrätt tecknar aktier i den i framställningen beskrivna emissionen i Alimak Group AB.

Om Investment AB Latour sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Alimak Group AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Advokatfirman Vinge som ombud för Investment AB Latour. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Alimak Group AB (”Alimak”), org.nr 556714-1857, är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Det totala antalet aktier och röster i Alimak uppgår per dagen för denna framställan till 54.157.861. Investment AB Latour (”Latour”), org.nr 556026-3237 är största aktieägare i Alimak med ett innehav uppgående till totalt 16.016.809 aktier, motsvarande cirka 29,6 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Alimak befinner sig i en förhandling avseende ett större förvärv och förväntas till säljaren presentera ett s.k. ”Commitment Letter” angående finansiering från Alimaks kreditgivare. Kreditgivaren kräver i sin tur att Alimak genomför en företrädesemission (kontantemission) och att Alimaks större aktieägare, däribland Latour, utfäster sig att garantera sin pro rata andel av företrädesemissionen.

Om och när styrelsen för Alimak beslutar genomföra en företrädesemission har Latour för avsikt att åta sig att teckna sin pro rata-andel i företrädesemissionen. Ingen ersättning kommer att utgå för Latours teckningsåtagande.

Om inte emissionen blir fulltecknad kommer Latours ägande att öka till följd av att Latour infriar sitt teckningsåtagande. Företrädesemissionen skulle således kunna innebära budplikt för Latour avseende samtliga utestående aktier i Alimak.

Uppkomsten av eventuell budplikt för Latour är helt avhängig övriga aktieägares deltagande i företrädesemissionen. Det kommer stå övriga aktieägare fritt att med företrädesrätt teckna aktier i emissionen och därmed begränsa, eller sammantaget helt undvika, en ökning av Latours röstandel.

Den eventuella ökningen av Latours röstandel i Alimak skulle vara helt ofrivillig eftersom Latours deltagande inte sker i avsikt att öka Latours innehav av aktier och röster i Alimak utan enbart i syfte att stödja finansieringen av Alimak.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till Aktiemarknadsnämndens praxis ifråga om dispens från budplikt vid deltagande i företrädesemissioner hemställs i framställningen att nämnden lämnar Latour dispens från den budplikt som under angivna förutsättningar skulle kunna uppkomma om Latour infriar sitt teckningsåtagande.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Budplikten innebär en skyldighet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Latour kan, genom att infria ett teckningsåtagande, komma att teckna sin andel i en företrädesemission av aktier i Alimak. På grund av vad som anförts ovan och i enlighet med nämndens fasta praxis ska ansökan om dispens från den budplikt som därvid kan uppkomma bifallas (jfr bl.a. 2021:54).