AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMNU 2022:32 Dispens från takeover-reglerna (Etteplan – Semcon)

(Beslutades 2022-08-16, offentliggjordes 2022-08-23)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Etteplan Oyj dispens från skyldigheten att rikta det planerade uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Semcon AB till aktieägare i Förenta staterna.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 augusti 2022 en framställning från Bird & Bird Advokat KB som ombud för Etteplan Oyj. Framställningen rör dispens för att undanta aktieägare i Förenta staterna från ett offentligt uppköpserbjudande.

Framställningen

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Etteplan är ett finskt publikt aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Helsinki. Etteplan planerar att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende aktierna i Semcon AB, vilka är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Etteplan har i samband med förberedelserna inför erbjudandet tagit del av såväl externt tillgänglig information rörande aktieägandet i Semcon som bolagets senaste offentliga aktiebok och förvaltarförteckning. Med utgångspunkt från dessa uppgifter kan det antas att det utländska aktieägandet i Semcon utgör mindre än tre procent i samtliga länder utanför EES förutom Förenta staterna och Storbritannien. Aktierna i Semcon är inte noterade på någon marknadsplats i någon av nämnda två länder.

Aktieägare i Semcon med hemvist i Förenta staterna kan enligt ovan nämnda uppgifter antas sammanlagt inneha aktier motsvarande cirka 3,32 procent av samtliga aktier och röster i Semcon, varav en enskild, institutionell aktieägare antas inneha aktier motsvarande cirka 3,14 procent av samtliga aktier och röster.

Om Erbjudandet skulle riktas till aktieägare i Förenta staterna skulle det medföra omotiverat höga kostnader för juridisk rådgivning för att fastställa vad som gäller om erbjudandet skulle riktas till aktieägare i Förenta staterna, för eventuell anpassning av erbjudandehandlingen till amerikanska värdepappersregler samt för eventuell registrering och publicering i Förenta staterna. Tidsplanen för erbjudandet skulle även kunna komma att påverkas negativt. Vidare skulle det medföra en ökad legal riskexponering att låta aktieägare i Förenta staterna omfattas av erbjudandet. Aktieägare i Förenta staterna brukar av ovan angivna skäl typiskt sett undantas från offentliga uppköpserbjudanden och värdepappererbjudanden. Det torde även normalt vara möjligt för aktieägare i Förenta staterna att få del av det ekonomiska innehållet i ett offentligt uppköpserbjudande genom att, exempelvis, sälja aktuella aktier över börsen. Aktieägare i Förenta staterna torde därmed i praktiken inte påverkas negativt av att erbjudandet inte lämnas till aktieägare i Förenta staterna.

Hemställan

Mot bakgrund av det ovan anförda hemställer Etteplan att Aktiemarknadsnämnden lämnar Etteplan dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i Förenta staterna.

Överväganden

I LUA finns bestämmelser om offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier. Ett offentligt uppköpserbjudande får lämnas endast av den som gentemot den börs som driver den reglerade marknad där målbolagets aktier är upptagna till handel har åtagit sig att bl.a. följa de regler som börsen har fastställt för sådana erbjudanden (2 kap. 1 § LUA). Det innebär att den som vill lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende ett bolag med aktier noterade på Nasdaq Stockholm måste följa börsens takeover-regler. Det ankommer på Aktiemarknadsnämnden att tolka och pröva frågor om dispens från dessa regler (punkten I.2).

Det är vanligt att utländska rättssubjekt äger aktier i svenska bolag. Om det riktas ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i ett svenskt bolag med utländska aktieägare, måste budgivaren följa de svenska reglerna men dessutom ta hänsyn till reglerna i det land eller de länder där de utländska aktieägarna har sitt hemvist. Att utforma ett erbjudande så att det uppfyller kraven i samtliga berörda länder kan vara mycket tidsödande och kostnadskrävande. Av kommentaren till punkten I.1 i takeover-reglerna framgår att budgivaren då, med stöd av punkten I.2, kan hemställa om Aktiemarknadsnämndens tolkning av reglerna och, vid behov därav, dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare i alla länder och från skyldigheten att tillämpa de svenska reglerna fullt ut i alla avseenden. I kommentaren sägs vidare att i enlighet med vedertagen praxis behöver, såvitt avser aktieägare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), dispens inte sökas om, i anslutning till erbjudandets lämnande, antalet aktier som innehas av aktieägare i ett sålunda berört land kan antas representera endast en obetydlig andel av totalantalet aktier i bolaget (högst tre procent), aktierna i fråga inte är noterade på någon marknadsplats i landet och inte några andra omständigheter med tillräcklig styrka talar för en annan ordning.

I det nu aktuella fallet avser Etteplan i linje med vedertagen praxis, i ett uppköpserbjudande avseende aktierna i Semcon låta bli att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist i Förenta staterna. Enligt framställningen ger tillgängligt material vid handen att innehavet hos aktieägare i Förenta staterna uppgår till motsvarande cirka 3,32 procent av samtliga aktier i Semcon, varav en enskild, institutionell aktieägare antas inneha aktier motsvarande cirka 3,14 procentenheter. Aktierna i Semcon är inte noterade på någon marknadsplats i Förenta staterna.

Enligt Aktiemarknadsnämndens mening föreligger därmed förutsättningar för att, med beaktande av de i framställningen åberopade skälen och i linje med nämndens praxis, bevilja dispens från skyldigheten att rikta erbjudandet till aktieägare med hemvist i Förenta staterna. Jfr bl.a. AMN 2021:37.