AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMNU 2022:35 Dispens från budplikt (ALM Jumbo – Aros Bostad)

(Beslutades 2022-08-29, offentliggjordes 2022-08-30)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, ALM Jumbo AB undantag från den budplikt som skulle uppkomma genom deltagande i den i framställningen beskrivna emissionen i Aros Bostadsutveckling AB på villkor att:

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Aros Bostadsutveckling AB som ska besluta om emissionen informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som ALM Jumbo AB högst kan få genom att teckna aktierna i fråga, samt att

  2. beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av ALM Jumbo AB.

Om ALM Jumbo AB sedermera förvärvar ytterligare aktier i Aros Bostadsutveckling AB och därigenom ökar röstandelen uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Wigge & Partners Advokat KB som ombud för ALM Jumbo AB, org.nr 559381-3990. Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen anförs följande.

Enligt pressmeddelande den 15 augusti 2022 har ALM Jumbo tecknat ett avtal rörande överlåtelse av samtliga aktier i ALM Jumbo Holding AB, org.nr 559381-3966, till Aros Bostadsutveckling AB, org.nr 556699-1088 (”Aros Bostad”), vars stamaktie och preferensaktie är noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Enligt avtalet ska köpeskillingen erläggas av Aros Bostad genom utställande av en revers, vilken ska användas av ALM Jumbo för att erlägga teckningslikvid för de stamaktier, preferensaktier samt en eller två serier av konvertibler som Aros Bostad avses emittera till ALM Jumbo. Den ena av dessa konvertibelserier kan konverteras till stamaktier under år 2023. Den andra serien kan konverteras till stamaktier under år 2024.

Det slutliga antalet aktier och konvertibler som emitteras kommer att bestämmas på den avtalade tillträdesdagen vilken väntas infalla den 30 september 2022, dock att ALM Jumbo kan komma att förvärva högst 20 196 317 stamaktier och högst 2 953 161 preferensaktier i Aros Bostad efter den avtalade nyemissionen av stamaktier, preferensaktier samt konvertering av konvertibler. Dessa aktier representerar högst 34,75 procent av röstetalet för samtliga aktier i Aros Bostad efter genomförda nyemissioner och konverteringar. Därmed aktualiseras budplikt enligt punkt III.1 i takeover-reglerna.

Styrelsen i Aros Bostad avser att kalla till en extra bolagsstämma för att besluta om godkännande av ovan beskrivna emissioner. ALM Jumbo kommer inte att äga några aktier i Aros Bostad vid tidpunkten för stämman.

Hemställan

I framställningen hemställer ALM Jumbo, under i framställningen angivna förutsättningar, att nämnden i linje med fast praxis medger undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma på grund av ALM Jumbos förvärv av aktier representerande högst 34,75 procent av rösterna i Aros Bostad.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att aktieägaren sålt egendom mot betalning i form av nya aktier i det bolag som förvärvar egendomen, dvs. aktieägaren har tecknat aktier i en apportemission.

Av kommentaren framgår vidare att nämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Vid en sådan prövning kan beaktas bland annat i vilken utsträckning emissionen stöds eller vid en bolagsstämma förutsätter stöd av aktieägarna.

I linje med detta beviljar nämnden enligt fast praxis dispens från budplikt när budpliktsgränsen passeras till följd av att aktieägaren tecknar aktier i en apportemission. Sådana dispenser förenas regelmässigt med villkor av innebörd att aktieägarna inför bolagsstämmans behandling av emissionsfrågan ska vara informerade om hur stor kapital- och röstandel som den aktuella aktieägaren kan komma att få genom dessa förvärv. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland de övriga aktieägarna, vilket innebär att man vid bolagsstämmans beslut, i förekommande fall, ska bortse från röster som avges av den aktieägare som budpliktsdispensen avser. Se bl.a. AMN 2022:31.

I det nu aktuella fallet avser ALM Jumbo att teckna aktier i en kvittningsemission i Aros Bostad i sådan utsträckning att budplikt uppkommer enligt punkten III.1 i takeover-reglerna. Aktierna i fråga utgör betalning för aktier i ALM Jumbo Holding AB som ALM Jumbo överlåter till Aros Bostad. Nämndens ovan nämnda praxis omfattar även sådana förfaranden. Ansökan om dispens ska mot bakgrund därav och under ovan angivna förutsättningar bifallas.