AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMNU 2022:38 Tolkning av LUA (Backahill)

(Beslutades 2022-09-22, offentliggjordes 2022-09-26)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Born Advokater på uppdrag av Backahill AB tillsammans med närstående till Backahill. Framställningen rör dispens från budplikt avseende aktier i Brinova Fastigheter AB enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs följande.

Backahill AB, org.nr 556590-8547, är ett svenskt familjeägt privat aktiebolag, vars verksamhet är bland annat att handla med och förvalta fastigheter och värdepapper. Antalet aktier i Backahill är idag 500.000, varav 50.000 är aktier av serie A, med ett röstvärde om tio (10) röster per aktie, och 450.000 är aktier av serie B, med ett röstvärde om en (1) röst per aktie. Samtliga aktier i Backahill ägs av familjen A enligt följande. AA äger 50.000 aktier av serie A samt 402.500 aktier av serie B motsvarande 90,5 procent av antalet aktier och 95,0 procent av rösterna. AAs barn BB och CC (gemensamt ”Syskonen”) äger vardera 23.750 aktier av serie B motsvarande 4,75 procent av antalet aktier och 2,5 procent av rösterna. Syskonen och AA är alla styrelseledamöter i Backahill och har tillsammans majoritet i Backahills styrelse.

Backahill har flera större innehav i svenska börsnoterade aktiebolag, däribland i Brinova Fastigheter AB, org.nr 556840-3918 (”Brinova”), vars B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Familjen A innehar, direkt och indirekt, ca 24 procent av kapitalet och ca 40 procent av rösterna i Brinova.

Den 1 november 2016 beviljade Aktiemarknadsnämnden Backahill undantag från budplikt avseende Brinova i samband med utlåning av aktier (AMN 2016:39), men Backahill lever inte under så kallad latent budplikt avseende sitt innehav i Brinova.

AA avser nu att genom gåva överlåta samtliga sina aktier i Backahill till Syskonen (”Generationsskiftet”). Efter Generationsskiftet kommer Syskonen vardera äga exakt hälften av aktierna i Backahill, vilket innebär att Backahill fortfarande ägs till hundra procent av familjen A. AA väntas vidare träda tillbaka som styrelseordförande i Backahill och ersättas av BB.

Generationsskiftet innebär att Syskonen tillsammans blir ensamma ägare till samtliga aktier i Backahill, vilket kan innefatta en sådan ägarförändring i ägaren, som enligt Aktiemarknadsnämndens praxis (jfr AMN 2020:23) anses föranleda budplikt, men där nämnden vid flera tillfällen meddelat dispens när innehavet uppkommit t.ex. genom gåva och dispensen omfattat såväl fysiska personer som holdingbolag, förutsatt att någon förändring inte sker av holdingbolagets ägande.

Syskonen sitter tillsammans med AA sedan många år i Backahills styrelse. Sedan flera år har Syskonen och AA vidare utövat sin rösträtt i Backahill på ett samordnat sätt, vilket Syskonen avser fortsätta att göra efter Generationsskiftet. I marknadens perspektiv innebär därför Generationsskiftet ingen förändring i förhållande till vad som idag är fallet. Generationsskiftet innebär således de facto inte något kontrollägarskifte i Brinova.

Hemställan

Mot bakgrund av vad som anges ovan, hemställs att Aktiemarknadsnämnden medger Backahill, tillsammans med närstående till Backahill enligt punkten I.3 i takeover-reglerna, undantag från den budplikt som kan uppkomma till följd av Generationsskiftet, och att sådant undantag inte förenas med några särskilda villkor.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelserna är sålunda tillämpliga bl.a. vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq Stockholm i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Det nu aktuella fallet handlar om ett generationsskifte i fråga om familjen As aktieinnehav, via holdingbolaget Backahill, i Brinova. Genom en överlåtelse av aktier i det av familjen A helägda holdingbolaget Backahill från AA till dennes barn BB och CC kommer bland annat holdingbolagets innehav av aktier i Brinova att därefter, indirekt, innehas av BB och CC. Dessa har sedan tidigare icke obetydliga aktieinnehav i Backahill och är styrelseledamöter i bolaget. De sitter tillsammans med AA sedan många år i Backahills styrelse och har sedan flera år utövat sin rösträtt i Backahill på ett samordnat sätt och avser att fortsätta att göra det efter generationsskiftet.

Enligt nämndens mening talar vad nu sagts och vad som i övrigt anförs i framställningen för att AA, BB och CC med avseende på ägandet i Brinova ska anses vara närstående till varandra på ett sådant sätt som avses i 3 kap. 5 § 4 LUA. Ett sådant närståendeförhållande kan nämligen enligt nämndens mening föreligga oavsett om parterna väljer att samordna sitt agerande genom ett avtal eller genom ett bolag som parterna gemensamt äger. Parterna kan därför inbördes omfördela innehavet av aktier i holdingbolaget Backahill utan att budplikt uppkommer avseende aktier i Brinova. De kan också, var för sig eller genom Backahill förvärva ytterligare aktier i Brinova utan att budplikt uppkommer. De planerade generationsskiftesåtgärderna kräver således inte någon dispens.