AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMNU 2022:41 Dispens från budplikt (VHI – Mendus)

(Beslutades 2022-10-11, offentliggjordes 2022-10-26)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar, Van Herk Investments B.V. undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av det aktielånearrangemang som kan komma att användas vid emissionen av aktier i Mendus.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 11 oktober 2022 en framställning från Advokatfirman Dephi på uppdrag av Van Herk Investments B.V. (“VHI”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

Mendus är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Mendus är ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultat för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier. Mendus har ett registrerat aktiekapital om 9.970.029,95 kronor fördelat på totalt 199.400.599 aktier. Mendus aktier är av ett och samma aktieslag.

VHI är sedan snart två år tillbaka huvudägare i Mendus och innehar idag totalt cirka 43 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Mendus är i behov av kapital för att kunna bedriva sin verksamhet. Mot bakgrund av detta har Mendus ingått en avsiktsförklaring med Negma där Negma har åtagit sig att teckna upp till 200 miljoner kronor i konvertibla skuldebrev (”Finansieringen”). Finansieringen är tillgänglig i trancher av konvertibler på upp till 10 miljoner kronor vardera, under en period om 30 månader efter att slutligt avtal har ingåtts. Verkställandet av individuella trancher och tidpunkten för sådana trancher sker på Mendus begäran under vissa särskilda villkor. Negma ska konvertera konvertiblerna till aktier under perioden från och med att registrering av konvertibeln har genomförts hos Bolagsverket och 24 månader därefter. Parterna avser ingå ett slutligt avtal avseende Finansieringen under oktober 2022.

Mot bakgrund av den potentiella långa tiden för leverans av aktier till Negma i samband med Negmas begäran om konvertering av konvertibler till aktier till följd av att konverteringen behöver registreras hos Bolagsverket, har Negma framställt ett önskemål om att VHI, i egenskap av huvudägare i Mendus, lånar ut aktier i Mendus till Negma (”Aktielånet”). Aktielånet innebär att Negma i samband med att Mendus begär den första tranchen av konvertibler ska ha erhållit aktier i Mendus från VHI, vilka sedan ska återlämnas efter fyra (4) månader (”Initiala Utlåningsperioden”). Aktielånet kan förnyas, vid ett eller flera tillfällen under avtalsperioden för Finansieringen, efter utgången av den Initiala Utlåningsperioden varpå en ny utlåningsperiod om fyra (4) månader påbörjas. En sådan förnyelse kan endast ske om det finns utestående konvertibler, antingen från första tranchen eller från efterföljande trancher, för Negma att konvertera.

Aktielånet skulle innebära att VHI:s innehav i Mendus minskar under den Initiala Utlåningsperioden för att sedan återgå i samband med att aktierna återlämnas. Det totala antalet aktier som kommer att lånas ut ska motsvara ett värde om 3 miljoner kronor dividerat med den lägsta volymvägda genomsnittskursen för Mendus aktier på Nasdaq Stockholm under de tio (10) efterföljande handelsdagarna före ingående av avtal rörande Aktielånet, vilket ska ingås i samband med att Mendus begär den första tranchen. Enligt en preliminär beräkning från den 27 september 2022 till och med den 10 oktober 2022 skulle antalet utlånade aktier uppgå till 1.675.978 stycken motsvarande cirka 1,9 procent av VHI:s totala innehav i Mendus.

Vid eventuell förnyelse av Aktielånet kommer VHI:s innehav i Mendus, vid ett eller flera tillfällen, återigen att minska under den förnyade utlåningsperioden om fyra (4) månader för att sedan återgå i samband med att aktierna återlämnas. För det fall Aktielånet förnyas ska antalet aktier som lånas ut beräknas på samma sätt som framgår ovan, dvs antalet aktier som kommer att lånas ut ska motsvara ett värde om 3 miljoner kronor dividerat med den lägsta volymvägda genomsnittskursen under de tio (10) efterföljande handelsdagarna före förnyelsen av Aktielånet.

I händelse av en ägarförändring i Negma, eller om avtalet rörande Finansieringen sägs upp, ska Negma omedelbart återlämna de lånade aktierna till VHI.

Negma äger inte rätt att utöva någon rösträtt för de aktier som lånas genom Aktielånet, annat än på begäran från VHI, och eventuell utdelning som Negma erhåller för de aktier som lånas genom Aktielånet ska distribueras till VHI. Vidare får Negma inte använda de utlånade aktierna för handel innan en konverteringsbegäran görs. Aktielånets enda syfte är således att säkerställa att Negma har omedelbar tillgång till aktier vid tidpunkten för en konverteringsbegäran och inte att ge Negma några rättigheter till de av VHI utlånade aktierna.

VHI erhöll genom Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:57 dispens från budplikt i samband med Mendus förvärv av DCPrime B.V genom en apportemission genom vilken VHI blev huvudägare i Mendus. Vidare erhöll VHI erhöll genom Aktiemarknadsnämndens uttalande 2021:34 dispens från budplikt som annars skulle kunna uppkomma som en följd av ett aktielånarrangemang som kunde komma att användas vid emission av aktier i Mendus. Enligt AMN 2021:34 samt av andra uttalanden från Aktiemarknadsnämnden (se exempelvis AMN 2013:28) framgår att det undantag som erhållits från budplikt inte innebär att VHI kan minska och därefter öka sitt innehav i intervallet 30–44 procent utan att budplikt som utgångspunkt uppkommer. Aktielånearrangement som presenteras ovan innebär att VHI kommer att minska och därefter öka sitt innehav inom intervallet 30–44 procent. , varvid VHI således hemställer att Aktiemarknadsnämnden beviljar VHI dispens från budplikt i enlighet med förutsättningarna i denna ansökan.

Hemställan

VHI hemställer att Aktiemarknadsnämnden meddelar undantag från budplikt som annars skulle uppkomma för VHI enligt LUA till följd av aktielånet.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I kommentaren till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att omständigheterna i vissa fall kan vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett.

I det nu aktuella fallet innehar VHI med stöd av en dispens från budplikt (AMN 2021:34) omkring 43 procent av totalantalet aktier och röster i Mendus. I dispensbeslutet konstaterades att, om VHI genom förvärv av aktier ytterligare ökar sin röstandel, dvs till mer än 43 procent, uppkommer budplikt. Det faktum att dispensen beviljades för just den aktuella transaktionen (apportemissionen) innebär vidare att VHI inte kan minska och därefter öka sitt innehav i intervallet 30–43 procent utan att budplikt som utgångspunkt uppkommer. Omständigheterna i det enskilda fallet kan emellertid motivera att dispens lämnas även för en sådan ökning av innehavet.

I förevarande situation avser VHI att i ett på aktiemarknaden allmänt vedertaget arrangemang låna ut en del av sina aktier i Mendus för att underlätta genomförandet av en nyemission i bolaget. Därigenom kommer VHI:s kapital- och röstandel att minska och, när VHI sedermera får tillbaka de utlånade aktierna, att vara densamma som före utlåningen. För ett sådant arrangemang bör dispens från budplikt (jfr bl.a. AMN 2021:34).

Ansökan om dispens från budplikt ska mot denna bakgrund bifallas.