AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMNU 2022:42 Dispens från budplikt (Stena Adactum – Midsona)

(Beslutades 2022-10-13, offentliggjordes 2022-10-25)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Stena Adactum AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Midsona AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Stena Adactum AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i

Midsona AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Midsona AB som ska godkänna emissionsbeslutet informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Stena Adactum AB högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Stena Adactum AB.

Om Stena Adactum AB förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Midsona AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Roschier Advokatbyrå på uppdrag av Stena Adactum AB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Midsona AB ("Midsona" eller "Bolaget"), org. nr. 556241-5322, är ett svenskt aktiebolag som utvecklar och marknadsför hälsoprodukter. Midsona har två aktieslag, aktier av serie A och aktier av serie B. Varje aktie av serie A berättigar innehavaren till 10 röster och varje aktie av serie B berättigar innehavaren till 1 röst. Det totala antalet aktier i Midsona uppgår till 72.714.040 aktier fördelat på 298.320 aktier av serie A och 72.415.720 aktier av serie B. Midsonas aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Midsonas största ägare, Stena Adactum innehar totalt 21.663.429 aktier, varav 86.428 aktier av serie A och 21.577.001 aktier av serie B, sammanlagt motsvarande cirka 29,8 procent av det totala antalet aktier och röster i Midsona.

Midsona avser att genomföra en nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Midsona avser genomföra Företrädesemissionen i syfte att minska Bolagets skuldsättningsgrad och generellt stärka Bolagets finansiella position för att främja en långsiktigt hållbar kapitalstruktur och öka Bolagets finansiella flexibilitet.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna nya aktier av serie A och serie B pro rata i förhållande till det antal aktier av serie A och serie B de förut äger. Aktier som inte tecknas av befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter ska i första hand erbjudas de som också har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. I andra hand ska övriga som har anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas aktier i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand ska aktier tilldelas den som har lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

Offentliggörande av Företrädesemissionen och kallelse till extra bolagsstämma för beslut om Företrädesemissionen beräknas ske omkring den 25 oktober 2022 och bolagsstämman kommer preliminärt att äga rum den 24 november 2022. Emissionslikviden beräknas uppgå till cirka 600 MSEK. Det högsta belopp som Bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut samt teckningskursen och den slutliga teckningskursen kommer att bestämmas av styrelsen med stöd av 13 kap 5 § p. 8 aktiebolagslagen (2005:551).

För att säkerställa Företrädesemissionens genomförande bör den enligt Midsonas styrelse omfattas av tecknings- och garantiåtaganden. I egenskap av huvudägare avser därför Stena Adactum att i förväg åta sig att dels teckna sin företrädesrättsandel, dels garantera teckning av samtliga aktier som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra. Stena Adactum kommer att erhålla marknadsmässig ersättning för garantiåtagandet. Som framgår från ovan kan Stena Adactum enbart komma att tilldelas aktier i Företrädesemissionen genom att teckna sin företrädesrättsandel och genom tilldelning med anledning av emissionsgarantin.

Om Företrädesemissionen inte skulle fulltecknas av befintliga aktieägare eller andra kan Stena Adactum genom infriande av sina tecknings- och garantiåtaganden enligt ovan bli innehavare till aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Bolaget, vilket skulle medföra skyldighet för Stena Adactum att lämna ett budpliktsbud i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Stena Adactum ansöker härmed om undantag från den budplikt som kan uppkomma på grund av infriandet av Stena Adactums tecknings- och garantiåtaganden, då Stena Adactum vill undvika budplikt.

Aktieägarna kommer inför den kommande extra bolagsstämman, som preliminärt kommer att äga rum den 24 november 2022, att informeras om tecknings- och garantiåtagandena samt den högsta kapital- och röstandel som Stena Adactum kan komma att erhålla genom att infria sina åtaganden. Enligt villkoren för Företrädesemissionen kommer det att stå samtliga aktieägare fritt att teckna inte bara sin pro rata-andel utan även så många aktier man därutöver önskar förvärva. Därmed har övriga aktieägare möjlighet att begränsa, eller sammantaget helt undvika, att garantiåtagandet behöver infrias. Emissionsgarantin kommer vidare vara villkorad av att bolagsstämmans emissionsbeslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehas av Stena Adactum.

Hemställan

Stena Adactum hemställer mot bakgrund av ovanstående att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från dels den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Stena Adactum med företrädesrätt tecknar nya aktier i Företrädesemsissionen, dels den budplikt som annars skulle uppkomma genom att Stena Adactum infriar sitt garantiåtagande att utöver de aktier som Stena Adactum tecknar med företrädesrätt, även teckna aktier som övriga aktieägare eller andra inte tecknat med eller utan företrädesrätt.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Stena Adactum innehar i dag aktier som representerar cirka 29,8 procent av röstetalet för samtliga aktier i Midsona och skulle, genom att teckna sin pro rata andel i Midsonas nyemission kunna ådra sig budplikt. I linje med nämndens fast praxis bör Stena Adactum beviljas dispens beviljas dispens, utan villkor, från den budplikten.

Stena Adactum avser också att garantera den aktuella emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Stena Adactum bör på sådana villkor beviljas dispens från budplikt även för att, vid ett infriande av garantiåtagandet, teckna aktier i den planerade nyemissionen.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas (jfr bl.a. AMN 2022:26).