AKTIEMARKNADSNÄMNDENS UTTALANDE

AMNU 2022:46 Dispens från budplikt (Ivarsson – Mofast)

(Beslutades 2022-10-28, offentliggjordes 2022-11-04)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, på i framställningen anförda skäl, Anders Ivarsson Aktiebolag dispens från den budplikt som skulle uppkomma vid deltagande i den planerade kvittningsemissionen i Mofast AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför bolagsstämman i Mofast AB informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Anders Ivarsson Aktiebolag högst kan få genom att teckna aktierna ifråga, samt att

  2. bolagsstämmans beslut om emissionen biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas av Anders Ivarsson Aktiebolag.

Om Anders Ivarsson Aktiebolag sedermera förvärvar ytterligare aktier i Mofast AB och därigenom ökar sin röstandel uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 25 oktober 2022 en framställning från Wigge & Partners Advokat KB på uppdrag av på uppdrag av Anders Ivarsson Aktiebolag, org.nr 556028-1528 ("Ivarsson"). Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Mofast AB, org.nr 559124-6052 ("Bolaget") är ett fastighetsbolag som genom sina koncernbolag äger och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i Sverige till ett värde om 3,8 Mdkr. Bolaget har emitterat 11.802.009 aktier. Samtliga aktier är av samma slag och är noterade på Spotlight Stock Market ("Spotlight").

Bolagets verksamhet är finansierad genom eget kapital och lån från banker och kreditinstitut, men även från större aktieägare. Bolagets skuldportfölj är till stora delar rörlig med en genomsnittsränta uppgående till cirka 2,6 procent per den 30 juni 2022.

Den 22 september 2021 offentliggjorde Bolaget ett förvärv av en större fastighetsportfölj i Södertälje ("Södertäljeportföljen") av ett tiotal olika säljare, varav två var Ivarsson och RPlim Fastighets AB ("RPlim"). I samband med att Bolaget i februari 2022 tillträdde Södertäljeportföljen accepterade Ivarsson och RPlim att del av köpeskillingen reglerades genom revers ("Säljreverserna"), vilka förfaller till betalning den 24 februari 2022. Vid tidpunkten för upptagandet av Säljreverserna bedömde Bolaget att man skulle kunna refinansiera dessa lån innan förfallodagen via svenska banker, obligationsmarknaden eller avyttringar av fastigheter i beståndet.

Sedan förvärvet har läget på den svenska fastighetsmarknaden ändrats genom ökade produktionskostnader, stigande räntor och en allmän ökad osäkerhet, vilket gjort det svårare att genom såväl svenska kreditinstitut som obligationsmarknaden genomföra finansieringar av sedvanliga fastighetsinvesteringar eller refinansieringar av exempelvis Säljreverserna. Lägre aktivitet på transaktionsmarknaden innebär även att det för tillfället är svårt att på acceptabla villkor avyttra delar av beståndet.

I juni 2022 nödgades Bolaget att ta ett ytterligare lån från Ivarsson, ett sedvanligt rörelselån som Bolaget normalt hade uppburit från svensk bank.

Nu ser Bolaget under november/december en risk för likviditetsbrist och att varken kunna reglera sommarens rörelsekredit eller Säljreverserna på förfallodagen. Bolaget ser inte heller ut att ha likviditet att kunna slutreglera avräkningsposter m.m. i anledning av förvärvet av Södertäljeportföljen, vilka förfaller till betalning under november månad.

För att hantera risken för likviditetsbrist, har Bolaget den 24 oktober 2022, på marknadsmässiga villkor, upptagit ett kortfristigt lån för sin verksamhet från de båda aktieägarna Ivarsson och RPlim om sammanlagt 30 MSEK ("Likviditetslånet"), som förfaller till betalning den 24 mars 2023. Givet Bolagets nuvarande kapitalstruktur och likviditet, saknar dock Bolaget förutsättningar att återbetala även Likviditetslånet på dess förfallodag.

Mot bakgrund av det förändrade marknadsläget, Bolagets skuldsättning och dess likviditetsbehov, har Bolaget sedan ett par månader arbetat intensivt med Bolagets kapitalstruktur för att försöka hantera Bolagets insolvensrisk och långsiktiga finansiering. Bolaget har undersökt möjligheterna att uppta sedvanliga banklån och varit i kontakt med flera banker och kreditinstitut. Sammantaget har Bolaget inte funnit en extern finansiering på villkor som, kortsiktigt och långsiktigt, är ekonomiskt hållbar för Bolaget.

Bolagets styrelse konstaterar att Bolaget befinner sig i en situation där möjligheterna att anskaffa extern lånefinansiering bedöms som begränsade och där risken för kapitalbrist föranleder att en kapitalanskaffning måste genomföras inom kort.

I samband med Bolagets arbete med att hitta erforderlig finansiering, har Bolaget varit i kontakt med Ivarsson och RPlim, som båda har förklarat sig villiga att kvitta sina fordringar mot Bolaget i en kvittningsemission. Detta bedöms vara erforderligt för att läka den mest kritiska delen av Bolagets finansieringsproblem.

Mot bakgrund av ovan, avser styrelsen föreslå extra bolagsstämma att besluta om en riktad kvittningsemission av aktier till Ivarsson och RPlim om 6.035.231 aktier ("Kvittningsemissionen").

Aktierna i Kvittningsemissionen kommer enligt avtal med Ivarsson och RPlim att emitteras utan rabatt till en teckningskurs om 44,95 kronor per aktie, vilket motsvarar den volymviktade kursen för Bolagets aktie på Spotlight under perioden 11 till och med 24 oktober 2022 (dvs de senaste 10 handelsdagarna). Kvittningsemissionen kommer även i övrigt att ske på marknadsmässiga villkor. Det noteras att stängningskursen för Bolagets aktie på Spotlight var 42,00 kronor den 24 oktober 2022, dagen före denna begäran. Kvittningsemissionen medför att Bolaget minskar sin skuld med 271.283.692 kronor och innebär därmed ett tillskott av eget kapital.

Kvittningsemissionen kommer att kunna genomföras på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Den förväntas kunna slutföras inom en månad från att Bolaget offentliggör kallelse till extra bolagsstämma.

Bolagets styrelse bedömer att Kvittningsemissionen är nödvändig, affärsmässigt grundad och till fördel för både Bolaget och aktieägarkollektivet. Genom Kvittningsemissionen kommer Bolaget att kunna reglera Bolagets skulder till Ivarsson och RPlim inom förfallotiden samt nå mer ekonomisk balans i en ekonomiskt ansträngd marknadssituation.

Direkt efter, men i samband med, Kvittningsemissionen avser Bolaget även att genomföra en företrädesemission om cirka 25 MSEK kronor, motsvarande 562.000 aktier (”Företrädesemissionen”) till samma villkor som i Kvittningsemissionen. I denna kommer Ivarsson och RPlim att åta sig att avstå från att teckna aktier, vilket ger övriga aktieägarekollektivet en möjlighet att begränsa utspädningen av kvittningsemissionen.

Företrädesemissionen kommer vara garanterad till 20 MSEK kronor av annan part än Ivarsson och RPlim, i enlighet med ett separat ingånget avtal med denna part ("Garanten"). Företrädesemissionen kommer, till följd av dess begränsade storlek att kunna genomföras på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt och förväntas slutföras cirka en månad efter Kvittningsemissionens slutförande.

Bolagets styrelse bedömer att Företrädesemissionen är viktig och fördelaktig för Bolagets likviditets- och kapitalbehov. Utöver att ge Bolaget en starkare balansräkning både såvitt avser dess likviditet och eget kapital, vilket förbättrar Bolagets möjligheter att återigen få sedvanliga bankkrediter, ger det även Bolaget en möjlighet att genomföra nödvändiga och lönsamma investeringar i beståndet.

Aktieägarna kommer inför extra bolagsstämma informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Ivarsson högst kan erhålla genom att teckna aktierna i Kvittningsemissionen. Vidare kommer Kvittningsemissionen att vara villkorad av att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid aktier som innehas av Ivarsson ska bortses från vid rösträkningen.

Ivarsson kommer, genom Kvittningsemissionen, att öka sin kapital- och röstandel från 23,7 procent till 43,8 procent. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Ivarssons kapital- och röstandel att uppgå till 42,5 procent efter de båda emissionerna. Efter Kvittningsemissionen och Företrädesemissionen kommer Ivarsson således att inneha mellan 42,5 och 43,8 procent av aktierna i Bolaget (beroende på teckningsgrad i Företrädesemissionen).

Kvittningsemissionen aktualiserar budplikt för Ivarsson enligt punkt III.1 i Kollegiets för svensk bolagsstyrnings takeover-regler. Ivarsson önskar bistå Bolaget i ovanstående finansieringsplan men har inte någon önskan, eller säkerställd möjlighet, att genomföra ett budpliktsbud.

Hemställan

Ivarsson hemställer, under i framställningen angivna förutsättningar, att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som annars skulle uppkomma på grund av Ivarssons deltagande i Kvittningsemissionen innebärande att Ivarssons innehav av aktier i Bolaget som högst kan uppgå till 43,8 procent av rösterna i Bolaget.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Spotlight.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Spotlight i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt. En av dessa omständigheter är att aktieinnehavet uppkommit genom en emission av aktier som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter.

Aktiemarknadsnämnden har vid en rad tillfällen prövat frågor om dispens från budplikt då aktieinnehavet har uppkommit genom en emission av aktier som angivits utgöra ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. I vissa fall har också dispens beviljats, se bl.a. AMN 2019:53, 2019:24 och 2018:26.

I det nu aktuella fallet ska Ivarsson teckna aktier i en kvittningsemission i Mofast och kommer därigenom att uppnå mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Därigenom uppkommer budplikt för Ivarsson. I ljuset av vad som i framställningen anförs om skälen till kvittningsemissionen och den ekonomiska situationen i Mofast föreligger emellertid enligt nämndens mening förutsättningar för att bevilja dispens från budplikten, om aktieägarna inför stämmans behandling av emissionsfrågan är informerade om hur stor röstandel som Ivarsson kommer att kunna få genom att förvärva aktierna ifråga. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Några skäl som med tillräcklig styrka talar emot ett på sådana villkor lämnat undantag kan inte anses föreligga.

På grund av det anförda ska ansökan om dispens från budplikt bifallas.