Innehåll

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Rite Ventures SPV AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Nelly Group AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Rite Ventures SPV AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i Nelly Group AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Nelly Group AB som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Rite Ventures SPV AB högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Rite Ventures SPV AB.

Om Rite Ventures SPV AB förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Nelly Group AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 januari 2023 en framställning från Advokatfirman Cederquist som ombud för Rite Ventures SPV AB, org. nr. 559255-4876 ("Rite Ventures"). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) i samband med en planerad nyemission av stamaktier i Nelly Group AB, org nr. 556035-6940.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Nelly Groups stamaktie är noterad på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Bolaget har 18.494.973 utestående aktier, varav 18.026.266 stamaktier och 468.707 onoterade aktier av serie C. Varje aktie berättigar till en röst. Styrelsen för Nelly Group har gjort bedömningen att bolaget är i behov av att stärka koncernens finansiella ställning och likviditet och avser därför att besluta om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande. Stamaktier som inte tecknas med företrädesrätt kommer erbjudas aktieägare och andra investerare till teckning utan företrädesrätt.

Den preliminära tidplanen för nyemissionen är att styrelsebeslutet om nyemissionen offentliggörs i början av februari 2023. Därefter kommer styrelsen att sammankalla en extra bolagsstämma att hållas under mars 2023 för att besluta om att godkänna styrelsens beslut om nyemission. Styrelsen avser att senast två dagar före den extra bolagsstämman besluta om de närmare villkoren för nyemissionen, t.ex. teckningskursen för de nya stamaktierna, det totala antalet stamaktier som högst ska emitteras samt det högsta belopp som Nelly Groups aktiekapital kan komma att ökas med.

Rite Ventures är den största aktieägaren i Nelly Group och innehar för närvarande 25,1 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. För att säkerställa att nyemissionen, för det fall beslut om en sådan fattas, blir framgångsrik och att den kan ske på acceptabla villkor samt utan för stor negativ marknadsreaktion gör styrelsen i Nelly Group bedömningen att emissionen bör vara garanterad. Rite Ventures har, tillsammans med de två efterföljande största aktieägarna, förklarat sin avsikt att rösta för nyemissionen på extra bolagsstämman samt att åta sig att teckna sin pro rata-andel i nyemissionen ("Teckningsförbindelsen"). Vidare har dessa tre ägare förklarat sin respektive avsikt att, utan ersättning, garantera nyemissionen genom att teckna sin pro rata-andel av de stamaktier som inte tecknas med eller utan stöd av företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra investerare ("Emissionsgarantin"). Emissionsgarantin kommer avseende Rite Ventures vara villkorad av att emissionsbeslutet biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på extra bolagsstämman, varvid det vid rösträkningen ska bortses från de aktier som innehas och på stämman företräds av Rite Ventures.

Avsikten är att nyemissionen ska utformas på ett sådant sätt att Rite Ventures med stöd av Emissionsgarantin endast kan komma att teckna stamaktier som blir över sedan övriga aktieägare och andra investerare erbjudits att teckna stamaktier med eller utan stöd av företrädesrätt. Om Rite Ventures infriar Teckningsåtagandet respektive Emissionsgarantin kan Rite Ventures sammanlagda röstandel i Nelly Group komma att passera 30 procent, vilket utlöser budplikt enligt LUA.

Styrelsen i Nelly Group har inte offentliggjort emissionsvillkoren. Baserat på de emissionsvillkor som diskuterats kommer Rite Ventures om Teckningsåtagandet och Emissionsgarantin infrias fullt ut inneha aktier motsvarande högst cirka 35,07 procent av antalet aktier och antalet röster i Nelly Group.

Aktieägarna i Nelly Group kommer inför den extra bolagsstämman informeras om Teckningsåtagandet och Emissionsgarantin och den högsta kapital- och röstandel som Rite Ventures skulle kunna få genom att infria Teckningsåtagandet respektive Emissionsgarantin (fullt ut). Rite Ventures slutliga ägarandel är beroende av övriga aktieägares, och andra investerares, anslutning till den planerade nyemissionen.

Den eventuella ökningen av Rite Ventures andel i Nelly Group är således ofrivillig eftersom Rite Ventures deltagande i nyemissionen inte sker i avsikt att öka Rite Ventures innehav av aktier i Nelly Group utan i syfte att stärka Nelly Groups finansiella ställning och likviditet.

Hemställan

I framställningen hemställs att Aktiemarknadsnämnden mot ovanstående bakgrund medger undantag från den budplikt som skulle kunna uppkomma för Rite Ventures i samband med att Rite Ventures infriar Teckningsåtagandet och Emissionsgarantin, utan skyldighet för Rite Ventures att vid senare tillfälle avyttra tecknade aktier.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Rite Ventures innehar i dag aktier som representerar cirka 25,1 procent av röstetalet för samtliga aktier i Nelly Group och skulle, genom att teckna sin pro rata andel i Nelly Groups nyemission kunna ådra sig budplikt. I linje med nämndens fast praxis bör Rite Ventures beviljas dispens, utan villkor, från den budplikten.

Rite Ventures avser också att garantera den aktuella emissionen. Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen eller, som i detta fall, godkänna styrelsens emissionsbeslut, är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare. Rite Ventures bör på sådana villkor beviljas dispens från budplikt även för att, vid ett infriande av garantiåtagandet, teckna aktier i den planerade nyemissionen.

På grund av det anförda ska i det nu aktuella fallet ansökan om dispens från budplikt bifallas (jfr bl.a. AMN 2022:42).