Innehåll

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Athanase undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i DistIT AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Athanase undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i DistIT AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i DistIT AB som ska besluta om emissionen, bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen eller godkänna ett av styrelsens fattat emissionsbeslut, informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Athanase högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Athanase.

Om Athanase sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i DistIT AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 8 februari 2023 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Athanase Industrial Partners Fund II, reg.nr CR 291 696, och Athanase Industrial Partners II KB, org.nr 969789-9582, vilka båda förvaltas, direkt respektive indirekt, av Athanase Industrial Partner (Cayman), reg.nr CR 289 571, (gemensamt ”Athanase”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar (”takeover-reglerna”).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

Aktierna i DistIT AB, org.nr 556116-4384, handlas på Nasdaq First North Growth Market. DistIT planerar att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna (”nyemissionen”).

Athanase äger aktier i DistIT motsvarande cirka 21,4 procent av röstetalet.

Athanase avser att åta sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen och att göra ett emissionsgarantiåtagande. Om åtagandena skulle infrias fullt ut skulle Athanases röstandel i DistIT öka till över tre tiondelar.

Hemställan

Athanase hemställer om undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i nyemissionen och infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i takeover-reglerna ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till punkten III.1 har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bland annat att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Nämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation.

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut i fråga om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

Athanase avser att teckna sin andel i och garantera en företrädesemission av aktier i DitIT. På grund av vad som anförts ovan och på sedvanliga villkor ska ansökan om dispens från den budplikt som därvid kan uppkomma bifallas (jfr bl.a. 2021:54).