Innehåll

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 10 februari 2023 en framställning från Advokatfirma DLA Piper Sweden AB i egenskap av ombud för Rizzo Group AB, org.nr 556540-1493 (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”). Framställningen rör god sed vid en planerad företrädesemission.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Rizzo Group är ett svenskt publikt aktiebolag vars B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms (”Nasdaq”) huvudmarknad, Small Cap. Rizzo Group är moderbolag i en nordisk detaljhandelskoncern inom accessoarer, väskor, resväskor och handskar. Verksamheten drivs genom de helägda detaljhandelskedjorna Rizzo och Morris.

Bolaget har, till stor del beroende på vikande försäljning som en direkt och indirekt följd av Covid-19-pandemin, genomgått två företagsrekonstruktioner och för andra gången konstaterat att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet (s.k. kritisk kapitalbrist). Bolaget befinner sig nu i den s.k. rådrumsfristen mellan den första och andra kontrollstämman och måste senast i augusti hålla den andra kontrollstämman och därvid till fullo ha återställt det egna kapitalet om likvidation ska kunna undvikas. På grund av de likviditetsproblem som blev en följd av kraftigt vikande försäljning och mot bakgrund av företagsrekonstruktionerna så har Bolagets leverantörer krävt kontant förskottsbetalning. Detta har i sin tur medfört utmaningar i att köpa in tillräckligt med varor för att möta efterfrågan i takt med att efterfrågan normaliserats efter Covid-19-pandemins avklingande effekter och i att nå lönsamhet.

Till följd av Bolagets ansträngda ekonomiska situation är Rizzo Group i behov av kapital för att återställa det egna kapitalet, täcka Bolagets rörelsekapitalsbehov den närmsta tolvmånadersperioden och möjliggöra för Bolaget att nå lönsamhet. För att tillgodose Bolagets kapitalbehov avser Rizzo Group att genomföra en företrädesemission (”Företrädesemissionen”).

Företrädesemissionen

Rizzo Groups styrelse avser att fatta beslut om Företrädesemissionen villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

För att Rizzo Group ska erhålla ett tillräckligt rörelsekapital genom Företrädesemissionen behöver en viss anslutningsgrad uppnås. Per datumet för denna framställning bedömer Rizzo Group att knappt hälften av lägsta nödvändiga emissionsbelopp i Företrädesemissionen kommer att omfattas av garantiåtaganden. Om inte en tillräcklig anslutningsgrad uppnås kommer det egna kapitalet inte att kunna återställas utan ytterligare finansiering och, eftersom Rizzo Group bedömer att sådan ytterligare finansiering är svår eller omöjlig att erhålla i rätt tid, är det högst troligt att Rizzo Group kommer behöva träda i likvidation/konkurs kort efter Företrädesemissionens genomförande.

För att undvika att aktieägare och/eller externa parter tecknar, betalar och erhåller aktier i ett bolag som kort därefter träder i likvidation/konkurs avser Rizzo Group att i emissionsbeslutet ange ett lägsta och högsta antal aktier som får tecknas i Företrädesemissionen och ett lägsta och högsta belopp som aktiekapitalet får ökas med till följd av Företrädesemissionen (s.k. lägsta-emission), dvs. att Företrädesemissionen som sådan förutsätter att en viss anslutningsgrad uppnås. Den lägsta anslutningsgraden i Företrädesemissionen kommer att motsvara det belopp som Rizzo Group behöver tillföras för att säkerställa fortsatt drift och återställande av det egna kapitalet.

Om den lägsta anslutningsgraden inte uppnås är det sannolikt att Bolaget inte kan återställa det egna kapitalet eller täcka rörelsekapitalbehovet den närmsta tolvmånadersperioden, varför Bolaget sannolikt skulle försättas i konkurs. Rizzo Group avser att i prospekt och övrigt informationsmaterial till aktieägare och marknad inkludera adekvat information om såväl innebörden av att Företrädesemissionen är utformad som en lägsta-emission, som risken för att anslutningsgraden inte uppnås och de konsekvenser det skulle föra med sig. Rizzo Group avser även att i god tid innan Företrädesemissionen uppmärksamma Nasdaq på att Företrädesemissionen kommer att utformas som en lägsta-emission.

I dialog med Nasdaq har Rizzo Group blivit informerade om att det inte är möjligt att bekantgöra i handelssystemet att Företrädesemissionen är utformad som en lägsta-emission.

Handel i teckningsrätter

Rizzo Group avser att notera de teckningsrätter som ges ut i Företrädesemissionen på Nasdaq, för att på så sätt möjliggöra handel i teckningsrätterna. Rizzo Groups avsikt är att det ska vara möjligt att handla i teckningsrätterna från och med den första dagen i teckningsperioden till och med tre dagar innan den sista dagen i teckningsperioden.

Om den lägsta anslutningsgraden i Företrädesemissionen inte uppnås kommer Företrädesemissionen inte att genomföras och inkomna teckningsanmälningar att makuleras. Huruvida den lägsta anslutningsgraden har uppnåtts kommer troligen kunna konstateras först efter att teckningsperioden har löpt ut och således efter tidpunkten då handel i teckningsrätterna har avslutats. Om Företrädesemissionen inte fullföljs till följd av att lägsta anslutningsgraden inte uppnås kommer det belopp som betalats för tecknade aktier att återbetalas. Den eventuella likvid en förvärvare av teckningsrätter i marknaden har erlagt (liksom eventuellt courtage) kommer emellertid inte ersättas av Bolaget. Personer som förvärvar teckningsrätter i marknaden riskerar därför att förlora såväl den likvid de erlagt för teckningsrätter i marknaden som eventuellt courtage.

Som nämnts ovan avser Rizzo Group att i prospekt och övrigt informationsmaterial till aktieägare och marknad inkludera adekvat information om såväl innebörden av att Företrädesemissionen är utformad som en lägsta-emission, som risken för att anslutningsgraden inte uppnås och de konsekvenser det skulle föra med sig. En av dessa risker är att de investerare som har förvärvat teckningsrätter i marknaden riskerar att förlora hela det belopp de har betalat för teckningsrätterna.

BTA och handel i BTA

För det fall Företrädesemissionen inte fullföljs till följd av att den lägsta anslutningsgraden inte uppnås kommer BTA att annulleras och det belopp som betalats för tecknade aktier i Företrädesemissionen att återbetalas. Återbetalningen av erlagd likvid kommer att göras till respektive innehavare av BTA genom emissionsinstitutets försorg. Inför en sådan eventuell återbetalning kommer emissionsinstitutet att beställa en förteckning från Euroclear som utvisar innehavarna av BTA. Förteckningen kommer att beställas två bankdagar efter den sista dagen i teckningsperioden och visa innehaven av BTA:er sju bankdagar efter den sista dagen i teckningsperioden. Den sjunde bankdagen efter den sista dagen i teckningsperioden kommer då även att vara en s.k. stoppdag i Euroclears system, innebärande att affärstransaktioner i BTA inte kommer att vara möjliga efter den dagen. Bankdagen efter stoppdagen erhåller emissionsinstitutet förteckningen från Euroclear och genomför därefter återbetalningarna till innehavarna. Två bankdagar efter stoppdagen annulleras BTA:erna i Euroclears system.

I dialog med Nasdaq har Rizzo Group blivit informerade om att Nasdaq inte anser sig kunna stoppa handeln i BTA vid den tidpunkt då det eventuellt konstateras att den lägsta anslutningsgraden inte uppnåtts. Om BTA:er upptas till handel på Nasdaq innan denna tidpunkt skulle det därför vara svårt att tekniskt säkerställa att det inte sker handel i BTA efter att det står klart att den lägsta anslutningsgraden i Företrädesemissionen inte uppnåtts. Eventuella förvärvare av BTA som förvärvat BTA i marknaden efter den dag BTA:erna behöver finnas på innehavarens konto för att upptas i Euroclears förteckning skulle då inte finnas upptagna i förteckningen och därmed inte heller motta någon återbetalning. För att undvika att så sker avser Rizzo Group att notera BTA på Nasdaq först efter att det står klart att den lägsta anslutningsgraden uppnåtts.

Förutsatt att det konstateras att den lägsta anslutningsgraden uppnås är Rizzo Groups avsikt att ansöka om upptagande till handel av BTA:erna den sista dagen i teckningsperioden efter att det preliminära utfallet offentliggjorts. BTA kommer då att vara möjlig att handla på Nasdaq från och med den femte bankdagen efter den sista dagen i teckningsperioden, till och med att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket då BTA bokas om till aktier. I och med att BTA:erna kan tas upp till handel först fem bankdagar efter den sista dagen i teckningsperioden, och att Företrädesemissionen beräknas kunna registreras cirka två veckor efter den sista dagen i teckningsperioden, kommer BTA endast att kunna handlas under en kortare period.

Som nämnts ovan avser Rizzo Group att i prospekt och övrigt informationsmaterial till aktieägare och marknad inkludera adekvat information om såväl innebörden av att Företrädesemissionen är utformad som en lägsta-emission, som risken för att anslutningsgraden inte uppnås och de konsekvenser det skulle föra med sig. En av dessa risker är att BTA kommer annulleras om Företrädesemissionen inte fullföljs.

Hemställan

I framställningen hemställer Rizzo Group mot bakgrund av ovanstående att Aktiemarknadsnämnden uttalar sig om huruvida det är förenligt med god sed på aktiemarknaden att i det aktuella fallet utforma Företrädesemissionen samt handeln i teckningsrätter och BTA på det sätt som beskrivs i denna framställning samt huruvida det mot bakgrund av Bolagets ansträngda ekonomiska situation, att Företrädesmissionen sannolikt inte kommer att vara garanterad upp till lägsta anslutningsgrad som krävs för att emissionen ska fullföljas, och att BTA endast kommer att kunna handlas under en kortare period, utifrån god sed på aktiemarknaden är lämpligare att inte ta upp teckningsrätter eller BTA till handel överhuvudtaget.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden kan göra uttalanden i frågor om god sed på aktiemarknaden. Varje åtgärd av ett svenskt aktiebolag som utgivit aktier vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad eller av en aktieägare i ett sådant bolag, som avser eller kan vara av betydelse för en aktie i bolaget kan bli föremål för nämndens bedömning. Framställningen gäller om vissa villkor i den av Rizzo övervägda emissionen är förenlig med god sed på aktiemarknaden. Den frågan omfattas av nämndens kompetens.

Frågan rörande handel i teckningsrätter

Grundläggande bestämmelser om nyemissioner av aktier finns i aktiebolagslagen (2005:551, ABL). Vid en nyemission där de nya aktierna ska betalas med pengar är aktiebolagslagens utgångspunkt att aktieägarna har företrädesrätt till de nya aktierna (13 kap. 1 § första stycket ABL). Företrädesrätten, som är ett utflöde av den grundläggande aktiebolagsrättsliga s.k. likhetsprincipen (se framför allt 4 kap. 1 § ABL), innebär att varje aktieägare har rätt att teckna och tilldelas nyemitterade aktier i förhållande till det antal aktier denne innehar sedan tidigare. I syfte att skydda aktieägare som inte själva kan delta i en företrädesemission mot den ekonomiska utspädning som kan bli följden av en emission till lägre kurs än aktiernas marknadsvärde, kan aktieägare överlåta sin teckningsrätt till någon annan. Förvärvaren har då rätt att teckna och tilldelas aktier i samma utsträckning som den överlåtande aktieägaren skulle ha haft.

Aktiebolagslagen innehåller inte några bestämmelser av innebörd att teckningsrätter ska göras till föremål för organiserad handel och Nasdaq Stockholm kräver inte att teckningsrätter noteras. I AMN 2019:52 konstaterade nämnden att det emellertid i praktiken inte förekommer att bolag på Nasdaqs huvudmarknad vid företrädesemissioner låter bli att notera teckningsrätterna eller på annat sätt gör dem till föremål för organiserad handel. Nämnden konstaterade i ljuset därav att god sed på aktiemarknaden kräver att teckningsrätter som ges ut i ett bolag på en reglerad marknad noteras eller på annat sätt görs till föremål för organiserad handel, om inte nämnden i det enskilda fallet meddelar annat.

Även i det nu aktuella fallet anser nämnden att utgångspunkten bör vara att teckningsrätterna ska göras till föremål för handel. Det faktum att emissionen ska utformas som en lägstaemission och att emissionen på grund av dålig anslutning eventuellt inte kommer att fullföljas, är enligt nämndens mening inte ett tillräckligt skäl för att helt låta bli att ordna handel i rätterna. Risken för att emissionen inte fullföljs och att de som förvärvat teckningsrätter i marknaden därför kan komma att förlora såväl den likvid de erlagt för teckningsrätter som eventuellt courtage ställer emellertid mycket stora krav på informationsgivningen till aktieägare och marknaden. Det bör enligt nämndens mening, redan vid offentliggörande av emissionsplanerna mycket tydligt framgå vad som gäller i fråga om teckningsrätterna och vilka risker den tar som förvärvar sådana rätter. Motsvarande information bör därefter lämnas vid de olika stegen i emissionsförfarandet. Under dessa förutsättningar skulle det tilltänkta förfarandet i fråga om hanteringen av teckningsrätter enligt nämndens mening vara förenligt med god sed på aktiemarknaden.

Frågan rörande handel i BTA

Vad därefter gäller handeln i BTA noterar nämnden att, förutsatt att det konstateras att den lägsta anslutningsgraden i emissionen uppnås, avsikten är att ansöka om upptagande av BTA till handel den sista dagen i teckningsperioden efter att det preliminära utfallet offentliggjorts. Det har upplysts nämnden att därmed avses en situation då det är säkert att den lägsta anslutningsgraden uppnåtts men det ännu inte är helt klart vad anslutningsgraden blir. Att i en sådan situation ta upp BTA till handel är enligt nämndens mening förenligt med god sed på aktiemarknaden, låt vara att handel kommer att kunna ske endast under en relativt kort tidsperiod.