Innehåll

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 24 februari 2023 en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Wallenberg Investments AB, org.nr 559293-1587 (”WIAB”). Framställningen rör god sed vid en s.k. närståendetransaktion.

Framställning

I framställningen anförs följande.

Investor AB är största aktieägare i SAAB AB (”Saab”) med cirka 39,7 procent av rösterna. WIAB är näst största aktieägare i Saab med cirka 7,5 procent av rösterna. Saabs B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Investors dotterbolag Vectura AB bedriver verksamhet som innefattar utveckling, uthyrning och förvaltning av kommersiella fastigheter.

Saab och Vectura har avtalat om transaktioner som innefattar en fastighetsöverlåtelse (i form av en överlåtelse av aktier i ett fastighetsägande bolag) och lokalhyra. Saab och Vectura är på grund av Investors aktieägande i Saab närstående till varandra i den mening som avses i 16 a kap. aktiebolagslagen.

Transaktionerna ingår i Vecturas löpande fastighetsverksamhet och värdena är för övrigt inte heller sådana att de överstiger en procent av Investors börsvärde. Bolagsstämmogodkännande i Investor erfordras därför inte.

Även om transaktionerna utgör naturliga led i Saabs verksamhet, och syftar till att säkerställa att Saab kan bedriva sin affärsverksamhet i ändamålsenliga lokaler på attraktiva villkor, är det inte säkert att transaktionerna är att betrakta som en del av Saabs löpande verksamhet i den särskilda mening som avses i 16 a kap. 6 § aktiebolagslagen. Eftersom transaktionerna dessutom har ett värde som överstiger en procent av Saabs börsvärde kommer transaktionerna att hänskjutas till bolagsstämman i Saab för godkännande. Transaktionerna är villkorade av att de godkänns av bolagsstämman.

Vid beslut av bolagsstämman i Saab om godkännande av transaktionerna mellan Saab och Vectura ska Saab-aktier som innehas av Investor inte beaktas, eftersom Vectura ingår i Investor-koncernen (se 16 a kap. 8 § aktiebolagslagen). WIAB:s fråga till Aktiemarknadsnämnden rör i stället WIAB:s aktier i Saab vid stämmobeslut i Saab om transaktionerna. Följande förhållanden ska därvid beaktas.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (”KAW”), Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (”MMW”) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (”MAW”) (tillsammans, ”Stiftelserna”) är aktieägare i Investor. KAW äger aktier motsvarande cirka 43 procent av rösterna i Investor, MMW drygt 4 procent och MAW cirka 3 procent. Sammanlagt äger Stiftelserna aktier motsvarande drygt 50 procent av rösterna i Investor. Stiftelserna är, i fråga om ägandet i Investor, sedan länge närstående i den mening som avses i 3 kap. 5 § 4 lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Något koncernförhållande mellan Stiftelserna och Investor föreligger dock inte.

Stiftelserna äger tillsammans samtliga aktier i WIAB. KAW är största aktieägare i WIAB med cirka 47 procent av rösterna. Något koncernförhållande mellan Stiftelserna och WIAB föreligger inte.

Hemställan

WIAB tar ansvar för sin tolkning av 16 a kap. 8 § aktiebolagslagen, enligt vilken WIAB:s aktier inte ska bortses från vid Saab-bolagsstämmans beslut om godkännande av transaktionerna eftersom WIAB och Vectura inte ingår i samma koncern. WIAB hemställer emellertid att Aktiemarknadsnämnden lämnar besked om huruvida det även är förenligt med god sed på aktiemarknaden att WIAB röstar för sina Saab-aktier på bolagsstämman i Saab och att dessa aktier beaktas vid bolagsstämmans beslutsfattande i fråga om transaktionerna mellan Saab och Vectura.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden behandlade i initiativuttalandet AMN 2012:05 frågor om god sed vid närståendetransaktioner i börsbolag. Mot bakgrund av att det vid sådana transaktioner finns en särskild risk för intressekonflikter innehöll uttalandet bl.a. krav på en särskild beslutsordning vid sådana överlåtelser och förvärv. Nämnden gjorde därefter också flera uttalanden rörande närståendetransaktioner i enskilda fall.

I aktiebolagslagen (2005:551) infördes den 10 juni 2019 regler om närståendetransaktioner i svenska aktiebolag, vilkas aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. De nya lagreglerna reglerar samma frågor som AMN 2012:05 och ersatte därmed i praktiken det uttalandet såvitt avser de bolag som omfattas av lagreglerna.

Nämnden beslutade mot bakgrund därav att samma dag upphäva initiativuttalandet och konstaterade samtidigt att de uttalanden som nämnden i enskilda fall gjort efter initiativbeslutet blivit överspelade genom lagregleringen. Se AMN 2019:25.

För närståendetransaktioner i svenska aktiebolag vilkas aktier är föremål för handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES gäller således numera reglerna i 16 a kap. aktiebolagslagen och vad nämnden uttalat i fråga om god sed på aktiemarknaden rörande sådana transaktioner. Nämnden har inte gjort några sådana uttalanden sedan lagreglerna trädde i kraft.

Bestämmelserna i aktiebolagslagen innebär bland annat att styrelsen i ett bolag som ska genomföra en närståendetransaktion under vissa förutsättningar måste låta bolagsstämman besluta om transaktionen. Vid bolagsstämmans beslut ska aktier som innehas av den som enligt regleringen i aktiebolagslagen anses som närstående inte beaktas och detsamma gäller aktier som innehas av ett annat företag i samma koncern som den närstående.

I det nu aktuella fallet ska en närståendetransaktion mellan Saab och bolaget Vectura underställas bolagsstämman i Saab för godkännande. I enlighet med lagens krav ska aktier som innehas av Investor, som är moderbolaget till Ventura, därvid inte beaktas.

Investor är största ägare i Saab med närmare 40 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget. Näst största ägare är WIAB, med ca 7,5 procent av rösterna. Mellan Investor och WIAB föreligger det ägarmässiga sambandet att Stiftelserna äger dels samtliga aktier i WIAB, dels aktier som representerar drygt 50 procent av rösterna i Investor. Något koncernförhållande mellan Stiftelserna och WIAB eller mellan Stiftelserna och Investor föreligger dock inte, varför WIAB har bedömt att WIAB utan hinder av lagens bokstav kan delta i det aktuella stämmobeslutet. Enligt nämndens mening får emellertid de redovisade ägar- och inflytandeförhållandena i detta fall anses vara sådana att god sed på aktiemarknaden kräver att WIAB avstår från att delta i stämmobeslutet.