Innehåll

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, TEXEL Energy Storage AB undantag från skyldigheten att i det planerade offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Swedish Stirling AB inkludera de av målbolaget utgivna konvertiblerna av serie KV4.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 15 mars 2023 en framställning från Advokatfirman Lindahl på uppdrag av TEXEL Energy Storage AB. Framställningen rör dispens från takeover-reglerna.

Framställning

TEXEL Energy Storage AB (”TEXEL”) är ett svenskt miljöteknikföretag med fokus på stirlingteknologi.

Swedish Stirling AB är ett svenskt miljöteknikföretag som jobbar med energiåtervinning och elproduktion. Bolagets produkt – PWR BLOK – utnyttjar stirlingsteknologiens förmåga att omvandla värmeenergi till elektricitet. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktiekapital uppgår till 1.941.701,62 kronor fördelat på 194.170.162 stamaktier. Per den 30 september 2022 hade bolaget 18.000 aktieägare.

Styrelsen för Swedish Stirling har kallat till extra bolagsstämma den 20 mars 2023 och föreslagit att bolagsstämman ska besluta att bolaget ska träda i frivillig likvidation. Styrelsens förslag motiveras enligt det följande:

”Styrelsen har i sin kontinuerliga utvärdering av Bolagets verksamhet och finansiella ställning, däribland möjligheterna att hitta en strategisk partner och genomföra ändring i Bolagets affärsmodell, emellertid härefter konstaterat att det inte längre bedöms finnas tillräckliga förutsättningar att fortsätta verksamheten. Detta särskilt med beaktande av storleken av Bolagets nuvarande rörelsekapital och att styrelsen bedömer att det inte finns realistiska förutsättningar för Bolaget att genomföra sådan ytterligare kapitalökning som skulle krävas för att driva verksamheten vidare och skapa långsiktigt värde för aktieägarna. Bolaget har varit i kontakt med vissa av Bolagets större långivare, däribland innehavarna av utestående konvertibler i Bolaget, vilka inte motsätter sig en ordnad avveckling.”

Swedish Stirlings styrelses preliminära bedömning är att den eventuella utskiftningen till aktieägarna i samband med likvidationen kommer att vara mycket begränsad eller helt utebli.

TEXEL överväger att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Swedish Stirling. Erbjudandet avses vara villkorat av att det accepteras av aktieägare som representerar mer än 50 procent av aktierna i bolaget. Några större ägare har indikerat att de inte kommer att acceptera erbjudandet, varför noteringskraven för bolaget sannolikt fortsatt kommer att vara uppfyllda även efter genomförandet av erbjudandet. TEXELs avsikt är att Swedish Stirlings aktier fortsatt ska vara noterade.

Den 7 mars 2020 beslutade Swedish Stirlings styrelse att ta upp ett konvertibellån (”KV4”) om 100 miljoner kronor, genom emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsens beslut godkändes av en extra bolagsstämma den 8 april 2020. Investerare i KV4 var ursprungligen AA, vd och grundare av Spotify, via bolag samt entreprenören BB. Enligt uppgift från Swedish Stirling innehas konvertiblerna numera av två nya innehavare, CC (styrelseledamot i Swedish Sterling) och DD. Både CC och DD är enligt egen utsago större aktieägare i Swedish Stirling.

Vid en extra bolagsstämma den 28 november 2022 beslutades att ändra villkoren för konvertiblerna. Ändringarna innebär bland annat att (a) bolaget, för det fall konvertibelinnehavarna inte påkallat konvertering senast tiobankdagar före lånets slutförfallodag den 30 juni 2025, har rätt att senarelägga slutförfallodagen till den 30 juni 2026 och, om konvertibelinnehavarna inte påkallat konvertering senast den tionde bankdagen före den 30 juni 2026, har rätt att ytterligare senarelägga slutförfallodagen till den 30 juni 2027, och (b) konvertibelinnehavarna gavs rätt att påkalla förtida konvertering av upp till 50 procent av det utestående lånebeloppet under perioden 7–21 december 2022. Konverteringskursen under den ovan angivna perioden skulle, om styrelsen fattar beslut om nyemission av stamaktier med företrädesrätt för aktieägarna, motsvara den fastställda teckningskursen i sådan nyemission.

Den 12 december 2022 offentliggjorde Swedish Stirling att innehavare av KV4, hade påkallat konvertering av 50 procent av det totala utestående lånebeloppet under KV4, motsvarande 50 miljoner kronor, till nya stamaktier i bolaget.

Efter konverteringen uppgår konvertibellånet till 50 miljoner kronor. Konvertering av återstående 50.000.000 konvertibler kan enligt villkoren påkallas av konvertibelinnehavare från och med den 22 december 2022 till och med den tionde bankdagen före lånets slutförfallodag till en konverteringskurs om inledningsvis 8 kronor före omräkning enligt konvertibelvillkoren. Enligt våra beräkningar uppgår konverteringskursen efter omräkning enligt villkoren fortsatt till 8 kronor. Konverteringskursen överstiger därmed aktiekursen, per dagens datum (10 öre), 80 gånger.

KV4 är inte noterad eller föremål någon annan organiserad handel såvitt TEXEL känner till.

En förutsättning för erbjudandet är att detta inte även behöver omfatta Swedish Stirlings utestående konvertibler av serie KV4.

Hemställan

I framställningen till nämnden hemställer TEXEL om dispens från den skyldighet som följer av punkten II.12 tredje stycket i takeover-reglerna att låta det planerade uppköpserbjudandet omfatta även konvertiblerna av serie KV4.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar. Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten II.12 tredje stycket i takeover-reglerna följer att ett uppköpserbjudande avseende aktier måste omfatta även andra av målbolaget utgivna överlåtbara värdepapper, om prissättningen av dessa värdepapper skulle kunna väsentligt påverkas av att noteringen av de aktier eller andra värdepapper som omfattas av erbjudandet upphörde.

I det nu aktuella fallet är konverteringskursen på den av Swedish Stirling utgivna konvertibeln KV4 idag så hög jämfört med börskursen på bolagets aktie att konverteringsrätten saknar värde. Som nämnden uttalat i initiativärendet AMN 2003:9 ska emellertid bestämmelsen uppfattas så att budgivaren, med hänsyn till den påverkan som en avnotering av aktien skulle kunna ha på värdet av skuldebrevsdelen av konvertibeln, även i ett sådant fall normalt erbjuda sig att förvärva utelöpande konvertibler i målbolaget. Baserat på att några aktieägare förklarat att de inte avser att acceptera erbjudandet är TEXEL:s avsikt att aktierna i Swedish Sterling ska vara noterade även efter erbjudandets genomförande. Detta kan emellertid i sammanhanget endast tillmätas begränsad betydelse eftersom erbjudandet omfattar samtliga aktier och slutresultatet således trots allt kan bli att TEXEL blir ägare till så många aktier att noteringskraven inte längre är uppfyllda. Enligt nämndens mening torde emellertid, med hänsyn till vad som i framställningen sägs om den ekonomiska situationen i bolaget, en avnotering av aktien knappast ha någon påverkan på skuldebrevsdelen av den aktuella konvertibeln.

Konvertiblerna i fråga är vidare enligt vad ombudet känner till inte noterad eller föremål någon annan organiserad handel.

Förutsättningar finns därmed för att bevilja TEXEL dispens från skyldigheten att inkludera konvertiblerna av serie KV4 i det planerade uppköpserbjudandet (jfr AMN 2011:30).