Innehåll

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Koncentra Holding AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner i Alligator Bioscience AB samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Koncentra Holding AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier och teckningsoptioner i nyemissionen i Alligator Bioscience AB samt utnyttjar teckningsoptionerna för aktieteckning, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Alligator Bioscience AB som ska godkänna styrelsens emissionsbeslut informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Koncentra Holding AB högst kan få genom att teckna aktier och teckningsoptioner utöver sin företrädesandel och utnyttja teckningsoptionerna för aktieteckning, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Koncentra Holding AB.

Om Koncentra Holding AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Alligator Bioscience AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 mars 2023 en framställning från A1 Advokater på uppdrag av Koncentra Holding AB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) i samband med en planerad nyemission av aktier i Alligator Bioscience AB.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Alligator Bioscience AB (556597-8201) (”Alligator”) är ett svenskt bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Det totala antalet aktier Alligator uppgår per idag till 221.534.728, varav 220.584.878 är stamaktier med en röst vardera och 949.850 är C-aktier med 1/10 röst vardera. Totalt antal röster i Alligator uppgår till 220.679.863. Koncentra Holding AB (”Koncentra”) äger per idag 55.643.092 stamaktier, vilket motsvarar cirka 25,12 % av kapital och 25,21 % av totalt antal röster i Alligator. Koncentra är största aktieägare i Alligator och ägs slutligen av en stiftelse, Allegro Philanthropic Foundation, vars verkliga huvudman är AA.

Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade läkemedel för behandling av cancer. Bolaget är specialiserat på utveckling av tumörriktade immunterapier och är verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutvecklingen, från idé till kliniska studier och vidare. För att möjliggöra fortsatta studier och fortsatt utveckling av kandidater krävs ytterligare kapital.

Styrelsen i Alligator har för avsikt att vid styrelsemöte omkring den 22 mars 2023 besluta om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (s.k. units), under förutsättning av bolagstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”). Emissionslikviden för aktierna beräknas uppgå till högst cirka 198,5 miljoner kronor. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut kommer Alligator att tillföras ytterligare minst cirka 22,1 miljoner kronor. De aktier och teckningsoptioner som ska ges ut i Företrädesemissionen avses att tas upp till handel på Nasdaq Stockholm i samband med ombokning av betalda tecknade units. Företrädesemissionen ska ske med företrädesrätt för aktieägarna och de som tecknar units med stöd av företrädesrätt, kommer enligt det kommande emissionsbeslutet även ha rätt att teckna units utöver sin företrädesrätt. Även andra än de som har företrädesrätt till teckning kommer att erbjudas möjlighet att teckna units utan företrädesrätt.

Styrelsen i Alligator har ännu inte offentliggjort den planerade Företrädesemissionen och emissionsvillkoren. Enligt den preliminära tidplanen för Företrädesemissionen avses Företrädesemissionen offentliggöras omkring den 22 mars 2023 varvid även kallelse till extra bolagsstämma som planeras att hållas omkring den 24 april 2023 för beslut om godkännande av styrelsens beslut om Företrädesemissionen kommer att offentliggöras.

För att säkerställa att Företrädesemissionen kan ske på acceptabla villkor och utan alltför negativ marknadsreaktion gör Alligator bedömningen att Företrädesemissionen måste garanteras. Avsikten är vidare att garantistrukturen ska bestå dels av en så kallad bottengaranti, dels av en så kallad toppgaranti (”Toppgarantin”). Deltagarna i bottengarantin garanterar att Företrädesemissionen blir tecknad upp till en viss procent, och deltagarna i Toppgarantin garanterar att Företrädesemissionen blir tecknad helt eller delvis utöver bottengarantin. Garantistrukturen medför således en större risk för att Toppgarantin behöver tas i anspråk varmed deltagarna i Toppgarantin har att teckna aktier pro rata i förhållande till garanterat belopp.

I egenskap av huvudägare överväger Koncentra att säkerställa Företrädesemissionen genom teckningsförbindelse och garantiåtagande. Koncentra avser att i förväg åta sig att teckna sin pro rata-andel i Företrädesemissionen, samt, inom ramen för den så kallade Toppgarantin, att garantera teckning av units som inte tecknas med eller utan företrädesrätt av övriga aktieägare eller andra, med ett belopp om 10 miljoner kronor. Koncentra kommer inte att erhålla någon ersättning för teckningsförbindelsen men kommer däremot att erhålla marknadsmässig ersättning för garantiåtagandet.

Under förutsättning att Koncentra infriat teckningsförbindelsen och garantiåtagandet samt utnyttjar erhållna teckningsoptioner för aktieteckning kan Koncentras röstandel i Alligator komma att överstiga tre tiondelar av totalt antal röster i Alligator med påföljd att budplikt skulle utlösas för Koncentra enligt LUA. Huruvida budplikt uppkommer är beroende av övriga aktieägares (och externa investerares) deltagande i Företrädesemissionen och utnyttjandet av teckningsoptionerna för aktieteckning. Det kommer stå övriga aktieägare fritt att med företrädesrätt teckna units i Företrädesemissionen och därmed begränsa, eller sammantaget helt undvika, en ökning av Koncentras röstandel.

Inför den extra bolagsstämman kommer aktieägarna i Alligator att informeras om Koncentras teckningsförbindelse och garantiåtagande samt den högsta kapital- och röstandel som Koncentra skulle kunna få genom att teckningsåtagandet och emissionsgarantin infrias samt för det fall erhållna teckningsoptioner utnyttjas för aktieteckning.

Hemställan

Under i framställningen angivna förutsättningar hemställer Koncentra att Aktiemarknadsnämnden medger Koncentra undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma enligt LUA till följd av att Koncentra infriar teckningsförbindelsen och garantiåtagandet samt utnyttjar erhållna teckningsoptioner för aktieteckning.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

Dispens kan enligt nämndens praxis beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen eller, som i detta fall, godkännande av styrelsens emissionsbeslut, är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

Koncentra innehar i dag aktier som representerar cirka 25 procent av röstetalet för samtliga aktier i Alligator och skulle, genom att teckna sin pro rata andel i och garantera delar av den planerade företrädesemissionen i Alligator kunna ådra sig budplikt. I linje med nämndens praxis bör Koncentras hemställan om dispens från denna budplikt beviljas (jfr bl.a. AMN 2022:42).