Innehåll

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Investor AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB.

Om Investor AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Swedish Orphan Biovitrum AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Advokatfirman Vinge KB på uppdrag av Investor AB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) i samband med en planerad nyemission av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

Stamaktierna i Swedish Orphan Biovitrum AB, org.nr 556038-9321 (“Sobi”), är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Sobi planerar att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Investor AB, org.nr 556013-8298, äger aktier i Sobi motsvarande cirka 35 procent av röstetalet (jfr AMN 2009:25 och 2011:07).

Investor avser att åta sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen. Om nyemissionen inte i övrigt fulltecknas kommer ett infriande av åtagandet att medföra att Investors röstandel i Sobi ökar.

Hemställan

Investor hemställer om undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i nyemissionen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt.

I det nu aktuella fallet innehar Investor i dag, med stöd av en dispens, aktier som representerar mer än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Sobi, men kan inte öka sin röstandel genom förvärv av ytterligare aktier i Sobi utan att ådra sig budplikt. Något skäl att bedöma dispensfrågan annorlunda om aktieägaren tidigare beviljats dispens finns inte (se bl.a. AMN 2023:15). Investor bör således beviljas dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma genom att Investor tecknar sin pro rata andel i den planerade emissionen.