Innehåll

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Zenith Management AB undantag från den budplikt som skulle uppkomma om bolaget, utöver de aktier som tecknas vid infriande av det tidigare gjorda garantiåtagandet, tecknar högst 500.000.000 aktier av serie B i den pågående företrädesemissionen i Rizzo Group AB.

Om Zenith Management AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Rizzo Group AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställan från Kanter Advokatbyrå på uppdrag av Zenith Management AB, org.nr 559284-8963 (”Zenith”). Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

Rizzo Group AB ("Rizzo" eller "Bolaget"), org.nr. 556540-1493, är ett svenskt aktiebolag som är moderbolag i en nordisk detaljhandelskoncern inom accessoarer, väskor, resväskor och handskar. Rizzo har tre aktieslag; aktier av serie A, aktier av serie B och aktier av serie C. Varje aktie av serie A berättigar innehavaren till tio röster och varje aktie av serie B och serie C berättigar innehavaren till en röst vardera. Det totala antalet aktier i Rizzo uppgår till 139.115.401, fördelat på 30 aktier av serie A, 139.047.563 aktier av serie B och 67.808 aktier av serie C. Rizzos aktie av serie B är upptagen till handel på Nasdaq Stockholm.

Bolaget har under de senaste åren haft stora utmaningar med att anpassa sig till den förändrade marknadssituationen och under perioden 2020 till 2022 hade effekterna av Covid-19-pandemin stor negativ påverkan på Bolagets försäljning. Utvecklingen har inneburit betydande finansiella påfrestningar för Bolaget och verksamheten har successivt ställts om för att möta dessa utmaningar. Bolaget har vidtagit ett flertal åtgärder i syfte att lösa de ekonomiska svårigheterna och har bl.a. genomgått två företagsrekonstruktioner, implementerat en ny affärsplan, omförhandlat befintliga avtal, ingått nya finansieringsavtal och genomfört förändringar i koncernledningen.

Bolaget fortsatte under 2022 att verka under stor finansiell press med negativt resultat och svag likviditet. Den 29 september 2022 fann Bolagets styrelse återigen skäl att anta att det egna kapitalet i Bolaget understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet, varför en kontrollbalansräkning upprättades som utvisade att Bolagets eget kapital understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Vid en första kontrollstämma den 5 december 2022 beslutades att Bolaget skulle fortsätta driften och inte träda i likvidation. En ytterligare kontrollstämma ska hållas senast i augusti 2023. Bolaget har bedömt att det behöver tillskjutas minst 130 miljoner kronor för att det egna kapitalet ska kunna återställas i tid till den andra kontrollstämman och för att Bolaget ska tillföras erforderligt rörelsekapital för den närmaste tolvmånadersperioden.

Under räkenskapsåret september 2021 – augusti 2022 uppgick Bolagets rörelseresultat till -59,8 miljoner kronor och kassaflödet från Bolagets löpande verksamhet till -13,0 miljoner kronor. Den 28 februari 2023 uppgick Bolagets tillgängliga likvida medel till 0,0 miljoner kronor och eget kapital i moderbolaget till -84,6 miljoner kronor.

Bolaget har sedan tidigare bankavtal med Nordea. I slutet av 2022 ingick Bolaget ett nytt tilläggsavtal med Nordea, innebärande bl.a. att befintligt banklån om 65 miljoner kronor och befintlig checkkredit om 40 miljoner kronor förlängdes med sex månader. Tilläggsavtalet är per dagen för denna ansökan villkorad av att Bolaget senast den 30 april 2023 genomfört en nyemission om 100 miljoner kronor (villkoret berörs ytterligare nedan).

Den pågående företrädesemissionen i Rizzo

Mot bakgrund av såväl behovet att återställa det egna kapitalet samt att tillföra Bolaget rörelsekapital, och givet villkoren i bankavtalet med Nordea, beslutade Bolagets styrelse den 22 februari 2023 att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, besluta om en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Emissionen har, i syfte att säkerställa att Bolaget därigenom erhåller tillräckligt med kapital, utformats som en nyemission med ett lägsta och högsta belopp, innebärande att genomförandet av emissionen förutsätter att Bolaget därigenom tillförs minst 130 miljoner kronor. Genom Företrädesemissionen kommer minst 1.300.000.000 och högst 1.530.269.411 aktier av serie B ges ut till en teckningskurs om 0,10 kronor per aktie.

Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier av serie B i förhållande till det antal aktier de förut äger. Aktier som inte tecknas av befintliga aktieägare med stöd av teckningsrätter ska i första hand erbjudas dem som också har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning. I andra hand ska övriga som har anmält intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter tilldelas aktier i förhållande till deras anmälda intresse, samt i sista hand ska aktier tilldelas de parter som åtagit sig att garantera emissionen i enlighet med ingångna emissionsgarantiavtal.

Zenith har genom garantiavtal åtagit sig att, om Företrädesemissionen inte fulltecknas av befintliga aktieägare eller andra, teckna upp till 500.000.000 aktier av serie B i Företrädesemissionen, motsvarande en teckningslikvid om 50 miljoner kronor. Zenith erhöll genom Aktiemarknadsnämndens uttalande AMN 2023:5 dispens på sedvanliga villkor från den budplikt som kan uppkomma vid infriandet av garantiåtagandet. Genom samma uttalande beviljades Zenith även dispens från den budplikt som kan uppkomma om Zenith, i enlighet med villkoren i ett med Bolaget ingånget låneavtal, i en kvittningsemission tecknar sig för ytterligare aktier av serie B i Bolaget med betalning genom kvittning av lånebeloppet (”Kvittningsemissionen”). Kvittningsemissionen avses genomföras i samband med slutförandet av Företrädesemissionen.

Den 27 mars 2023 beslutade en extra bolagsstämma i Bolaget enhälligt, och med iakttagande av villkoren för den beviljade budpliktsdispensen, att godkänna styrelsens emissionsbeslut. Teckningsperioden inleddes den 31 mars 2023 och löpte ursprungligen till den 14 april 2023.

Den 14 april 2023 offentliggjorde Bolaget att cirka 7,6 procent av lägstabeloppet om 130 miljoner kronor i Företrädesemissionen hade tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter. Tillsammans med lämnade emissionsgarantier representerade teckningarna cirka 61,4 procent av lägstabeloppet, varav Zeniths emissionsgaranti utgjorde cirka 38,5 procentenheter. Eftersom cirka 50 miljoner kronor saknades för att uppnå lägstabeloppet i Företrädesemissionen beslutade Bolaget att förlänga teckningsperioden till den 28 april 2023.

Den 28 april 2023 offentliggjorde Bolaget att cirka 80,8 procent av lägstabeloppet i Företrädesemissionen hade tecknats eller omfattades av lämnade emissionsgarantier. Ökningen i teckningsläget sedan den 14 april 2023 uppgick till cirka 19,3 procent av lägstabeloppet. Av denna ökning var cirka 99,4 procent hänförligt till att Zenith förklarat sig villigt att utan stöd av teckningsrätter teckna aktier för 25 miljoner kronor. Då det fortsatt återstod cirka 25 miljoner kronor till lägstabeloppet i Företrädesemissionen beslutade Bolaget att förlänga teckningsperioden till den 12 maj 2023.

Ytterligare förlängning av teckningsperioden kan inte påräknas med hänsyn till villkoret i bankavtalet med Nordea, enligt vilket Nordea har rätt att i förtid säga upp bankavtalet, om inte Företrädesemissionen var genomförd senast den 30 april 2023. Nordea har meddelat Bolaget att banken för närvarande inte har för avsikt att utnyttja denna rätt och Bolaget för diskussioner med Nordea avseende ytterligare anstånd beträffande villkoret.

Behovet av ytterligare dispens från budplikt

Vid tidpunkten för offentliggörandet av Företrädesemissionen i slutet av februari 2023 var, som framhållits i såväl Bolagets som Zeniths framställningar till Aktiemarknadsnämnden (refererade i AMN 2023:4 respektive 2023:5), Bolagets finansiella situation mycket ansträngd. Bolaget bedömde då att ett kapitaltillskott motsvarande lägstabeloppet i Företrädesemissionen om 130 miljoner kronor var nödvändigt för att återställa det egna kapitalet och erhålla tillräckligt med rörelsekapital för att säkerställa fortsatt drift och att andra finansieringslösningar skulle vara svåra eller omöjliga att få på plats i tid. Företrädesemissionen bedömdes alltså vara det enda praktiskt gångbara sättet att undvika tvångslikvidation och/eller konkurs. Riskerna om Företrädesemissionen inte fullföljs har framhållits i kommunikationen till marknaden, varvid Bolaget bl.a. i prospektet som offentliggjordes med anledning av Företrädesemissionen i flera sammanhang understrukit att det är ”troligt” att Bolaget behöver träda i konkurs om Företrädesemissionen inte fullföljs. I tilläggsprospekt upprättat den 6 april 2023 anger Bolaget i rörelsekapitalutlåtandet vidare följande:

”Om Företrädesemissionen inte genomförs den 30 april 2023 uppgår underskottet i rörelsekapital till cirka 30 MSEK. Detta underskott i rörelsekapital täcks av den bryggfinansiering om totalt 30 MSEK som Bolaget erhållit från [bl.a. Zenith]. Om Företrädesemissionen inte genomförs innan den 30 april 2023 kan Bolaget inte fullgöra sina förpliktelser gentemot Nordea eller andra fordringsägare, varvid Nordea kan säga upp bankavtalet. Om Företrädesemissionen inte genomförs innan den 30 april 2023 och bankavtalet med Nordea sägs upp kommer Bolaget att ha ett refinansieringsbehov av finansiella skulder vilka beräknas uppgå till cirka 220,5 MSEK, varav cirka 105 MSEK är kopplade till Bolagets finansiering med Nordea, 84,5 MSEK relaterar till [lämnad bryggfinansiering] och 31 MSEK avser uppskjutna skulder till bland annat fastighetsägare och leverantörer.”

Vid tidpunkten för denna ansökan är konkurshotet än mer framträdande. Företrädesemissionen har inte kunnat genomföras i sådan tid att villkoret i bankavtalet med Nordea har uppfyllts och Nordea har därmed rätt att säga upp bankavtalet och kräva omedelbar återbetalning. Att så ännu inte har skett beror på att Bolaget för diskussioner med Nordea om ytterligare anstånd beträffande villkoret, men någon överenskommelse har ännu inte nåtts. Med hänsyn till Företrädesemissionens tidsutdräkt har möjligheterna att i tid erhålla alternativ finansiering – vilket redan inledningsvis bedömdes utsiktslöst – försämrats ytterligare.

Mot ovanstående bakgrund är det Zeniths bedömning att konkursrisken inte längre enbart är överhängande utan att det står klart att Bolaget kommer att försättas i konkurs i närtid om inte lägstabeloppet uppnås och Företrädesemissionen kan fullföljas. Bedömningen baseras på att Bolaget i sådant fall kommer att sakna förmåga att betala förfallna och uppskjutna skulder till leverantörer och fastighetsägare. För det fall Nordea säger upp bankavtalet uppkommer ytterligare betydande betalningsförpliktelser som Bolaget inte förmår uppfylla. Bolaget kommer därmed att vara på obestånd och riskerar att försättas i konkurs på ansökan av någon borgenär eller efter egen ansökan. Även för det fall sådan konkursansökan inte ges in innebär det uteblivna kapitaltillskottet från Företrädesemissionen att Bolagets eget kapital inte kommer att vara återställt till den andra kontrollstämman som måste hållas senast i augusti 2023 och att styrelsen därmed måste ansöka om tvångslikvidation av Bolaget, varefter en likvidator med allra största sannolikhet kommer att ansöka om att försätta Bolaget i konkurs.

Vad gäller utsikterna för att Företrädesemissionen fullföljs kan det, efter att teckningsperioden hade löpt i fem veckor och förlängts en gång, konstateras att – med bortseende från vad Zenith förklarat sig villig att teckna – endast cirka 7,7 procent av lägstabeloppet i Företrädesemissionen hade tecknats med eller utan stöd av teckningsrätter per den 28 april 2023. Per samma datum saknades alltjämt ett teckningsbelopp om cirka 25 miljoner kronor, motsvarande cirka 19,2 procent av lägstabeloppet. Resterande cirka 73,1 procent av lägstabeloppet utgjordes per denna tidpunkt av lämnade emissionsgarantier samt av belopp som Zenith förklarat sig villigt att teckna utan stöd av teckningsrätter.

Teckningsintresset hos befintliga aktieägare och allmänheten har alltså varit mycket oansenligt och det finns inga indikationer på att det kommer att utvecklas i positiv riktning under perioden fram till den 12 maj 2023 när den förlängda teckningsperioden löper ut. Det får därmed förutses att lägstabeloppet i Företrädesemissionen inte kommer att uppnås, om inte en enskild aktör ställer upp på att garantera eller teckna aktier för återstående belopp. Såvitt Zenith känner till för Bolaget inga sådana diskussioner med någon enskild aktör utöver Zenith självt. För att undvika att Bolaget försätts i konkurs, med följden att Bolagets cirka 300 anställda drabbas och stora värden för såväl aktieägare som borgenärer går förlorade, är Zenith villigt att, utöver det redan lämnade garantiåtagandet om 50 miljoner kronor, teckna det antal aktier som krävs för att lägstabeloppet ska uppnås och Företrädesemissionen ska kunna fullföljas. Detta skulle innebära att Zenith utan stöd av teckningsrätter tecknar högst 500.000.000 aktier av serie B till en teckningslikvid om högst 50 miljoner kronor, motsvarande högst cirka 30,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Rizzo efter genomförande av Företrädesemissionen och Kvittningsemissionen. Sammantaget skulle Zenith, genom nämnda teckning, tillsammans med ett infriande av garantiåtagandet och genomförande av Kvittningsemissionen i enlighet med beskrivningen i AMN 2023:5, komma att bli innehavare till högst cirka 73,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Rizzo.1

Enligt villkoren för dispensen som Zenith erhöll från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar garantiåtagandet samt tecknar aktier i Kvittningsemissionen uppkommer budplikt om Zenith sedermera förvärvar ytterligare aktier i Rizzo och därigenom ökar sin röstandel. Budplikt uppkommer därmed om Zenith, i enlighet med ovan beskrivning, tecknar ytterligare aktier i Företrädesemissionen.

Beräknat på 1.654.976.441 aktier i Rizzo, vilket motsvarar det totala antalet aktier efter genomförande av Företrädesemissionen med en teckningsgrad motsvarande miniminivån om 130 miljoner kronor och inklusive aktier som tillkommer genom Kvittningsemissionen.

Hemställan

Mot bakgrund av vad som ovan anförts om det nära förestående konkurshotet i Rizzo, och med beaktande av att beslutet om Företrädesemissionen fattades med enhällighet av bolagsstämman i Rizzo med iakttagande av villkoren för den tidigare lämnade budpliktsdispensen, hemställer Zenith att Aktiemarknadsnämnden medger undantag från den budplikt som uppkommer om Zenith, utöver de aktier som tecknas vid infriande av garantiåtagandet, tecknar högst 500.000.000 aktier av serie B i Bolaget i Företrädesemissionen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt innebär att den som genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES, ska lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Undantag får förenas med villkor. I förarbetena till bestämmelsen har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation.

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt.

En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

Bland omständigheter som enligt förarbetena till LUA kan motivera att dispens lämnas från budplikt nämns också att aktieinnehavet uppkommit genom en emission av aktier som utgör ett erforderligt led i rekonstruktionen av ett bolag med betydande ekonomiska svårigheter. Aktiemarknadsnämnden har också vid en rad tillfällen prövat frågor om dispens på den grunden, bl.a. i AMN 2022:51. Av det uttalandet framgår också att en förutsättning för dispens i sådana fall är att det av framställningen framgår dels att bolaget är i sådana ekonomiska svårigheter att det motiverar ett åsidosättande av budpliktsreglerna, dels att den planerade emissionen är den i praktiken enda realistiska möjligheten att komma till rätta med situationen.

Nämnden har i enlighet med nu nämnda praxis beviljat Zenith dispens från den budplikt som skulle kunna uppkomma vid ett infriande av Garantiåtagandet respektive deltagande i Kvittningsemissionen (AMN 2023:5). Enligt beslutet uppkommer budplikt om Zenith sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Rizzo.

Enligt nämndens mening uppfyller även den nu aktuella framställningen, som närmast kan ses som en utvidgning av framställningen i det tidigare ärendet, kraven för att erhålla dispens från budplikt. Den begärda dispensen ska därför, under de i framställningen angivna förutsättningarna, beviljas.