Innehåll

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Annwall & Rothschild Investments AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i den planerade företrädesemissionen av aktier i Infant Bacterial Therapeutics AB.

Aktiemarknadsnämnden medger vidare, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Annwall & Rothschild Investments AB undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen i Infant Bacterial Therapeutics AB, på villkor att

  1. aktieägarna inför den bolagsstämma i Infant Bacterial Therapeutics AB som ska besluta om emissionen, bemyndiga styrelsen att besluta om emissionen eller godkänna ett av styrelsens fattat emissionsbeslut, informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Annwall & Rothschild Investments AB högst kan få genom att teckna aktier utöver sin företrädesandel, samt att

  2. bolagsstämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man ska bortse från aktier som innehas och på stämman företräds av Annwall & Rothschild Investments AB.

Om Annwall & Rothschild Investments AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Infant Bacterial Therapeutics AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom denna dag en framställning från Advokatfirman Vinge på uppdrag av Annwall & Rothschild Investments AB. Framställningen rör dispens från budplikt enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen till nämnden anförs följande.

B-aktierna i Infant Bacterial Therapeutics AB, org.nr 556873-8586 (“IBT”), är upptagna till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. IBT planerar att genomföra en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Annwall & Rothschild Investments AB, org.nr 556320-3560 (”A&R”), äger A- och B-aktier i IBT motsvarande cirka 29,3 procent av röstetalet. A&R avser att åta sig att teckna sin företrädesrättsandel i nyemissionen och att göra ett emissionsgarantiåtagande. Om åtagandena skulle infrias fullt ut skulle A&R:s röstandel i IBT öka till över tre tiondelar.

Hemställan

A&R hemställer om undantag från den budplikt som kan uppkomma om bolaget tecknar sin andel i nyemissionen och infriar sitt garantiåtagande genom att, utöver sin företrädesandel, teckna aktier i nyemissionen.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt. Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 4 och 5 §§ LUA Finansinspektionen medge undantag från bestämmelserna om budplikt. Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 5 och 6 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att besluta i sådana frågor (FFFS 2007:17).

Undantag från budplikt får förenas med villkor. I förarbetena till LUA har som exempel på skäl som bör kunna motivera undantag anförts bl.a. att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission (prop. 2005/06:140 s. 117). Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens, utan villkor, från budplikt i en sådan situation.

Dispens kan enligt nämndens praxis också beviljas från den budplikt som kan uppkomma till följd av infriandet av ett garantiåtagande i en nyemission, om garantiåtagandet är utformat på ett sådant sätt att garanten med stöd av detta endast kan teckna aktier som blir över sedan först aktieägarna, inklusive garanten om denne är aktieägare, erbjudits att teckna aktier och därefter samtliga aktieägare, exklusive garanten, erbjudits att teckna återstående aktier utan företrädesrätt. En förutsättning för dispens vid infriande av ett garantiåtagande är vidare att aktieägarna i det emitterande bolaget inför bolagsstämmans beslut om eller godkännande av emissionen är informerade om garantiåtagandet samt om hur stor kapital- respektive röstandel som garanten högst skulle kunna få genom att infria garantin. Dessutom måste emissionen stödjas av en stor majoritet bland övriga aktieägare.

A&R avser att teckna sin andel i och garantera en företrädesemission av aktier i IBT. På grund av vad som anförts ovan och på sedvanliga villkor ska ansökan om dispens från den budplikt som därvid kan uppkomma bifallas.