Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:19

(Beslutades 2020-05-06, offentliggjordes 2020-05-07)

Fråga om god sed vid avnotering av ett aktieslag (Electrolux Professional)

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 30 april 2020 en framställning från Mannheimer Swartling Advokatbyrå på uppdrag av på uppdrag av Electrolux Professional AB, org. nr. 556003-0354 (”Electrolux Professional”). Framställningen rör frågan om god sed vid ansökan om avnotering av bolagets A-aktie från Nasdaq Stockholm.

Framställning

I framställningen anförs i huvudsak följande.

Bakgrund

I kontakter mellan börsen och bolaget har Nasdaq Stockholm informerat Electrolux Professional om sin uppfattning att bolagets A-aktie inte uppfyller börsens krav vad gäller likviditet och att detta har inneburit en icke-fungerande prissättning av A-aktien.

I Electrolux Professional finns sammanlagt 287.397.450 aktier, varav 8.192.539 A-aktier och 279.204.911 B-aktier. A-aktierna motsvarar således cirka 2,9 procent av det totala antalet aktier i bolaget. A-aktierna har en röst per aktie och B-aktierna en tiondels röst per aktie. Båda aktieslagen är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Baserat på bolagets senaste fullständiga aktieägarförteckning per den 31 mars 2020 och stängningskursen den 29 april 2020 var A-aktierna fördelade på 1.675 aktieägare varav 138 aktieägare hade ett innehav motsvarande 1.000 euro (293 aktieägare hade ett innehav motsvarande 500 euro) och cirka 9,4 % av aktierna var i allmän ägo. De tre största aktieägarna Investor AB, AMF Pensionsförsäkring AB och Alecta Pensionsförsäkring innehade sammanlagt cirka 96,7 procent av A-aktierna.

Electrolux Professionals aktier av serie A och serie B delades efter beslut av en extra bolagsstämma i AB Electrolux ut till AB Electrolux aktieägare och noterades på Nasdaq Stockholm den 23 mars 2020. Utdelningen innebar att en A-aktie i AB Electrolux gav rätt till en A-aktie i Electrolux Professional och en B-aktie i AB Electrolux gav rätt till en B-aktie i Electrolux Professional.

Electrolux Professionals A-aktie ansågs vid upptagande till handel av aktien uppfylla börsens krav på likviditet (emittentregelverket 2.3.9 – 2.3.12). Kravet att 25 % av aktierna ska vara i allmän ägo och börsens då rådande praxis att det ska finnas 500 aktieägare med ett innehav motsvarande 1.000 euro var inte uppfyllda sett endast till A-aktien, men Nasdaq Stockholms samlade bedömning var att det fanns förutsättningar för tillräcklig tillgång och efterfrågan baserat på att bolagets B-aktie enskilt uppfyllde kraven samt att bolagets båda aktieslag tillsammans uppfyllde dessa krav. Börsen tog bl.a. även hänsyn till att aktieägare enligt bolagsordningen kan påkalla omvandling av sina A-aktier till B-aktier samt AB Electrolux långa handelshistorik på Nasdaq Stockholm (på basis av att aktierna i Electrolux Professional skulle delas ut till dåvarande aktieägare i AB Electrolux).

Nasdaq Stockholm har i ovannämnda kontakter meddelat Electrolux Professional att börsen under en tid noterat en omotiverad kursutveckling i bolagets A-aktie samt att likviditeten varit otillräcklig, trots att A-aktien sedan den 27 mars 2020 varit upptagen till handel på Nasdaq Stockholms särskilda segment ”Auction Only” (ett segment vars syfte är att åstadkomma en effektiv och ordnad handel i illikvida aktier). Nasdaq Stockholm noterade bl.a. den mycket kraftiga kursuppgången i A-aktien under perioden 27 mars 2020 fram till den 2 april 2020, att kursuppgången inte stått i relation till kursutvecklingen i Electrolux Professionals B-aktie (stängningskursen den 2 april 2020 var 63 kronor för A-aktien och 25,55 kronor för B-aktien) samt att en betydande differens i prissättning mellan aktieslagen bestått även om skillnaden minskat (stängningskursen den 29 april 2020 var 35,8 kronor för A-aktien och 23 kronor för B-aktien). Börsen meddelade vidare bolaget att börsen varit tvungen att makulera ordrar samt att vissa av börsens medlemmar stängt möjligheten till handel i A-aktien. Sammanfattningsvis kan konstateras att börsen anser att bolagets A-aktie inte anses uppfylla kravet på likviditet och att detta resulterat i en icke-fungerande prissättning av aktien.

Electrolux Professional kan konstatera att dess A-aktie sedan noteringen den 23 mars 2020 handlats endast sporadiskt (det förekom exempelvis ingen handel i aktien den 17 april 2020) och att A-aktierna såsom framgått ovan är fördelade på ett begränsat antal aktieägare. Sedan A-aktien den 27 mars 2020 upptogs till handel på Nasdaq Stockholms särskilda ”Auction Only”-segment har under perioden 27 mars 2020 – 29 april 2020 sammanlagt 57.293 A-aktier omsatts. Sedan aktien togs upp till handel den 23 mars 2020 fram till den 29 april 2020 omsattes sammanlagt 70.098 A-aktier, varav 23.906 aktier i mars 2020 och 46.192 aktier i april 2020. Electrolux Professional kan inte se att det finns några åtgärder som bolaget skulle kunna vidta för att komma tillrätta med den bristande likviditeten i dess A-aktie eller den bristande uppfyllelsen av noteringskraven. Då en effektiv och ordnad handel i bolagets A-aktie inte kan säkerställas på Nasdaq och då en mycket stor andel av aktierna innehas av de tre största ägarna saknas vidare enligt bolaget förutsättningar för ett listbyte av A-aktien. Däremot kan konstateras att ägarna av A-aktierna enligt Electrolux Professionals bolagsordning har möjlighet att begära omvandling av aktier av serie A till aktier av serie B. Det finns således en möjlighet för aktieägarna att omvandla sitt illikvida innehav av A-aktier till likvida B-aktier. Electrolux Professional avser att informera aktieägarna därom i samband med att bolaget offentliggör en eventuell avsikt att ansöka om avnotering av A-aktien.

Baserat på kontakterna med börsen och till följd av den icke-fungerande prissättningen av bolagets A-aktie överväger Electrolux Professional att ansöka om avnotering av bolagets A-aktier från Nasdaq Stockholm. Electrolux Professional noterar att Aktiemarknadsnämnden tidigare har uttalat att en ansökan om avnotering får ges in tidigast tre månader efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna, förutsatt att noteringskraven inte heller då är uppfyllda. Electrolux Professional anser att en sådan tidsplan för en avnotering är rimlig och har uppfattat att Nasdaq Stockholm inte har sett anledning att handelsstoppa aktien under rådande förhållanden.

Hemställan

Electrolux Professional hemställer att Aktiemarknadsnämnden uttalar huruvida Electrolux Professionals ansökan om avnotering av bolagets A-aktie från Nasdaq Stockholm under ovan beskrivna förutsättningar är förenlig med god sed på aktiemarknaden.

Yttrande från Nasdaq

Nasdaq Stockholm AB har i yttrande över framställningen anfört följande.

Börsen konstaterar att likviditeten i bolagets A-aktie i praktiken, och på ett sätt som inte kunde förutses vid noteringstidpunkten, varit bristfällig och resulterat i en icke-fungerande prisbildning i aktieslaget i enlighet med vad bolaget i dess framställan till nämnden beskrivit. I det sammanhanget, och utifrån vad som anförts i framställan, konstateras också att såväl antalet kvalificerade innehavare av A-aktien som aktieslagets s.k. free float förefaller understiga de nivåer vid vilka börsens likviditetskrav kan presumeras vara uppfyllt.

Mot ovanstående bakgrund är det börsens bedömning att bolaget i fråga om dess A-aktie inte uppfyller kravet på en tillräcklig tillgång och efterfrågan för att uppnå en fungerande prisbildningsmekanism på det sätt som föreskrivs i punkt 2.13.1 i Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares. I händelse av en fortsatt notering av bolagets A-aktie på Nasdaq Stockholm skulle börsen följaktligen vara tvungen att uppmana bolaget att vidta åtgärder till uppfyllande av detta likviditetskrav, vid äventyr av att börsen annars skulle komma att verka för en avnotering av aktieslaget.

Överväganden

Aktiemarknadsnämnden har i flera tidigare uttalanden berört frågor om avnotering av aktier i fall då noteringskraven inte är uppfyllda för samtliga eller något av de noterade aktieslagen (se bl.a. AMN 2020:02 och 2019:36).

I linje med denna praxis och mot bakgrund av vad som anförs i framställningen och börsens yttrande över densamma kan det enligt nämndens mening inte anses strida mot god sed att Electrolux Professional ansöker om avnotering av A-aktierna.

God sed påbjuder emellertid att Electrolux Professional ansöker om avnotering först efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna och aktieägarna haft en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen. Enligt nämndens mening bör därför ansökan om avnotering ges in tidigast tre månader efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna (jfr bl.a. AMN 2019:36).

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%