Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:23

(Beslutades 2020-06-03, offentliggjordes 2020-06-05)

Dispens från budplikt (Lundström – Feelgood)

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under i framställningen angivna förutsättningar,

AA, BB, och CC samt Provobis Holding AB, org.nr 556172-6786, undantag från den budplikt i Feelgood Svenska Aktiebolag som annars skulle uppkomma genom de i framställningen beskrivna generationsskiftesåtgärderna.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 2 juni 2020 en framställning från Advokatfirman Morris AB på uppdrag av AA, BB och CC (gemensamt ”Familjen L”) samt investmentbolaget Provobis Holding AB (”Provobis Holding”). Framställningen rör tolkningsbesked eller dispens från budplikt avseende aktier i Feelgood Svenska Aktiebolag enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA).

Framställning

I framställningen anförs följande.

AA är för närvarande ensam aktieägare till samtliga aktier i Provobis Holding. Familjen L planerar att genomföra ett generationsskifte av aktieägandet i Provobis Holding och därmed indirekt i de helägda dotterbolagen (”Dotterbolagen” och gemensamt med Provobis Holding benämnda ”Koncernen”).

Generationsskiftet ska föregås av s.k. aktiesplit för att åstadkomma ett jämt fördelbart antal aktier. Därefter planerar AA att genom gåva överlåta 10.000 aktier i Provobis Holding, varav 2.000 A-aktier och 8.000 B-aktier, vardera till sina barn BB och CC (”Generationsskiftet”). Efter Generationsskiftet kommer följaktligen AA, BB och CC att äga 10.000 aktier, varav 2.000 A-aktier och 8.000 B-aktier, vardera i Provobis Holding AB.

Koncernen innehar aktieposter i flera bolag, bland annat cirka 25,4 procent av det totala antalet aktier (och röster) i Feelgood Svenska Aktiebolag, org.nr 556511-2058 (”Feelgood”). Feelgood-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.

Utöver Koncernens aktieinnehav i Feelgood äger Familjen L aktier i Feelgood enligt följande:

  1. AA (privat): 300.000 aktier (cirka 0,28 procent av totalantalet aktier);
  2. BB gm. RCL Holding AB: 4.531.804 aktier (cirka 4,26 procent av totalantalet aktier); samt
  3. CC (privat): 3.293.567 aktier (cirka 3,1 procent av totalantalet aktier)

Familjen Ls och Koncernens innehav i Feelgood motsvarar sammanlagt cirka 33,08 procent av totalantalet aktier och röster i Feelgood. BB sitter i styrelsen för Feelgood.

I samband med att Familjen L planerar för genomförandet av Generationsskiftet kommer ett aktieägaravtal ingås avseende det gemensamma ägandet av aktierna i Provobis Holding, och därmed också indirekt Dotterbolagen och Koncernens ägarposter i de publika och privata aktiebolagen, däribland Feelgood (”Aktieägaravtalet”). I det sammanhanget övervägs två alternativ, nämligen (i) att inkludera en föreskrift i Aktieägaravtalet avseende ett sådant samordnat utövande av rösträtt i Feelgood som avses i 3 kap. 5 § 4 p. LUA eller (ii) att genom en dialog uppnå en underförstådd sådan överenskommelse.

Medlemmarna i Familjen L har för närvarande inte någon skriftlig överenskommelse om ett samordnat utövande av rösträtt i Feelgood men agerar i samförstånd och har historiskt inte vid något tillfälle röstat på olika sätt i Feelgood. Mot denna bakgrund är det vår mening att Generationsskiftet de facto inte innebär något kontrollägarskifte i Feelgood även om Familjen L nu skulle komma att ingå en överenskommelse om ett samordnat utövande av rösträtt.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställs i framställningen att nämnden uttalar sig om huruvida Generationsskiftet ger upphov till budplikt avseende aktierna i Feeelgood eller om så skulle anses vara fallet hemställs att nämnden medger dispens från budplikten.

Överväganden

I 3 kap. LUA finns bestämmelser om budplikt vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelserna är sålunda tillämpliga bl.a. vid förvärv av aktier i ett svenskt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Finansinspektionen får enligt 7 kap. 4 respektive 5 § LUA efter ansökan ge besked om huruvida budplikt gäller och medge undantag från budplikt. En ansökan kan göras av den som har ett berättigat intresse i saken.

Finansinspektionen har med stöd i 7 kap. 10 § LUA samt 8 och 9 §§ förordningen (2007:375) om handel med finansiella instrument överlåtit till Aktiemarknadsnämnden att ge besked om huruvida budplikt gäller och besluta i frågor om undantag från budplikt (FFFS 2007:17).

Budplikt inträder enligt 3 kap. 1 § LUA när någon, ensam eller tillsammans med någon som är närstående enligt 5 §, genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i bolaget.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på Nasdaq Stockholm i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Om det finns särskilda skäl, får enligt 7 kap. 5 § LUA undantag medges från bestämmelserna om budplikt. Av kommentaren till bestämmelsen framgår vidare att Aktiemarknadsnämnden har att genom en helhetsbedömning pröva om en dispens ligger i aktieägarkollektivets intresse och detta intresse kan anses väga tyngre än den möjlighet för aktieägare att lämna bolaget som budplikten innebär. Omständigheterna kan i vissa fall vara sådana att något kontrollägarskifte de facto inte kan sägas ha skett, trots att bolaget har fått en ny ägare med tre tiondelar eller mer av röstetalet. Så kan, sägs det i författningskommentaren, exempelvis vara fallet vid generationsskiftesåtgärder på ägarsidan. Vidare sägs att skäl för dispens normalt torde föreligga när innehavet uppkommit genom ett förvärv vartill aktieägaren ifråga inte har medverkat aktivt, t.ex. arv eller gåva. Se prop. 2005/06:140 s. 117. Aktiemarknadsnämnden har vid flera tillfällen meddelat dispens i sådana fall, se bl.a. AMN 2019:01.

Det nu aktuella fallet handlar om ett generationsskifte i fråga om familjen Lunströms aktieinnehav i Feelgood. Genom en överlåtelse av aktier i det av AA heägda holdingbolaget Provobis Holding kommer bl.a. holdingbolagets innehav av aktier i Feelgood att därefter, indirekt, innehas av AA och hans båda barn BB och CC. Barnen har sedan tidigare icke obetydliga aktieinnehav i Feelgood och BB är styrelseledamot i bolaget.

Enligt nämndens mening talar vad nu sagts och vad som i övrigt anförs i framställningen för att de planerade generationsskiftesåtgärderna de facto inte innebär något kontrollägarskifte i Feelgood. I linje med vad som uttalas i lagens förarbeten bör därför dispens beviljas från den budplikt som annars skulle uppkomma genom de planerade åtgärderna. Dispensen ska avse gälla även framtida förvärv som AA, något av barnen eller holdingbolaget ifråga gör, under förutsättning att detta fortsatt ägs av familjen L. Jfr bl.a. AMN 2019:01.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%