Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:25

(Beslutades 2020-06-23, offentliggjordes 2020-06-25)

Dispens från budplikt (Empir Group – Xavitech)

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2020:25

2020-06-23

Beslut

Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Empir Group AB undantag från den budplikt som kan uppkomma till följd av att bolaget tecknar aktier med företrädesrätt i nyemissionen i Xavitech AB.

Om Empir Group AB sedermera förvärvar ytterligare aktier och därigenom ökar sin röstandel i Xavitech AB uppkommer budplikt.

Ärendet

Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 22 juni 2020 en framställning från Empir Group AB. Framställningen rör dispens från budplikt.

Framställning

I framställningen till nämnden anförs i huvudsak följande.

Xavitech AB, org.nr 556675-2837, är ett svenskt aktiebolag som äger och förvaltar fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella styrsystem.

Xavitech har ett registrerat aktiekapital om 4.800.242,7 kronor, fördelat på totalt 16.000.809 aktier. I bolaget finns aktier av två slag. Dels 500.000 A-aktier, som berättigar till två röster per aktie, dels 15.500.809 B-aktier, som berättigar till en röst per aktie. Aktierna har samma ekonomiska rättigheter. B-aktierna är noterade på NGM Nordic SME. Det förekommer ingen organiserad handel i bolagets A-aktier.

Empir Group AB, org. nr 556313-5309, innehar totalt 4.601.000 aktier, varav 335.000 A-aktier och 4.266.000 B-aktier, i Xavitech, motsvarande cirka 28,75 procent av aktierna och cirka 29,91 procent av rösterna för samtliga aktier i bolaget.

Xavitech offentliggjorde den 20 maj 2020 att styrelsen för Xavitech, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om en företrädesemission om högst 16.000.809 aktier av serie B till en teckningskurs om 1,25 kronor per aktie. Xavitech genomför emissionen för att återbetala ett lån som Xavitech upptog i samband med förvärv av aktier i Frontwalker Group AB år 2019. Förvärvsskulden uppgår till cirka 20 miljoner kronor och lånet löper med en ränta om 6 procent. En framgångsrik företrädesemission innebär sänkta räntekostnader för Xavitech. Företrädesemissionen syftar därmed till att säkerställa en fortsatt hög årlig utdelningskapacitet för Xavitech, vilket är till fördel för Xavitechs aktieägare.

Empir Group har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel i emissionen. Ingen ersättning kommer att utgå för teckningsåtagandet. Om inte emissionen blir fulltecknad kommer Empir Groups ägande att öka till följd av att Empir Group infriar sitt teckningsåtagande. Empir Groups röstandel i Xavitech skulle därigenom kunna komma att uppgå till eller överstiga tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Xavitech, varvid budplikt skulle uppkomma för Empir Group enligt Kollegiets takeover-regler.

Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående och med hänvisning till Aktiemarknadsnämndens fasta praxis ifråga om dispens från budplikt vid deltagande i företrädesemissioner hemställs i framställningen att nämnden lämnar Empir Group dispens från den budplikt som under angivna förutsättningar skulle kunna uppkomma om Empir Group infriar sitt teckningsåtagande.

Överväganden

Kollegiet för svensk bolagsstyrning har utfärdat takeover-regler för vissa handelsplattformar (2018-04-01). Reglerna ger inom sitt tillämpningsområde uttryck för god sed på den svenska aktiemarknaden.

Av punkten III.1 i takeover-reglerna följer att budplikt inträder när någon genom förvärv av aktier uppnår en ägarandel som uppgår till eller överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i ett aktiebolag vars aktier handlas på NGM Nordic SME.

Reglerna om budplikt är avsedda att skydda övriga aktieägare i samband med ett kontrollägarskifte. Den som förvärvar aktier i ett bolag på NGM Nordic SME i sådan omfattning att kontroll – minst tre tiondelar av röstetalet – uppnås, ska erbjuda sig att förvärva även resterande aktier till ett i reglerna på visst sätt angivet pris. För övriga aktieägare innebär budplikten en individuell rätt att bli erbjuden möjligheten att lämna bolaget genom att överlåta sina aktier till kontrollägaren.

Aktiemarknadsnämnden kan enligt punkten I.2 i Kollegiets regler ge besked om hur reglerna ska tolkas och tillämpas samt medge undantag från reglerna, om särskilda skäl föreligger. I kommentaren till regeln ges exempel på omständigheter som kan motivera att dispens lämnas från budplikt.

En av dessa omständigheter är att innehavet har uppkommit till följd av att en aktieägare har utnyttjat sin företrädesrätt att teckna aktier i en nyemission. Aktiemarknadsnämnden beviljar enligt fast praxis dispens från budplikt i en sådan situation. Varje aktieägare måste normalt kunna teckna nya aktier med stöd av sin företrädesrätt utan att riskera budplikt, om budpliktsgränsen överskrids till följd av att andra aktieägare inte utnyttjar sin företrädesrätt. Empir Group bör således beviljas dispens för att teckna aktier i nyemissionen med stöd av sin företrädesrätt.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%