Innehåll

Vid årsskiftet riskerar tiotusentals europeiska företag att stå utan giltig revisor. Alternativt kan de tvingas anlita två revisorer. Hilde Blomme, vice VD på Accountancy Europe, menar att tidpunkten är den sämsta möjliga.

Accountancy Europe har sedan flera år uppvaktat samtliga parter i förhandlingarna med en inbjudan att komma och lyssna på branschens farhågor. En enda myndighet, brittiska tillsynsmyndigheten FRC, svarade på inbjudan, berättar VD Hilde Blomme.

Revisionsreglering är långt ned på priolistan när så mycket större frågor fortfarande är olösta. Samtidigt finns en känsla i branschen att man inte kan arbeta vidare på pur spekulation. Man behöver veta att det åtminstone kommer att finnas ett ramavtal, eller, i värsta fall, inget avtal alls, så att man vet hur man ska gå vidare.

– Just nu känns det som att allas arbete är satt på paus på grund av att allting är så oklart. Det råder ett slags brexittrötthet på grund av att det är så hög osäkerhetsgrad, säger Hilde Blomme.

2018 publicerade Accountancy Europe ett dokument över effekterna av brexit på revisionsbranschen (se faktaruta).

– Det är två år gammalt, men fortfarande relevant, tyvärr, eftersom inga framsteg har gjorts i förhandlingarna.

Vad händer med revisionsmarknaden om det blir en brexit utan avtal?

– Det kunde inte komma vid en sämre tidpunkt, eftersom många företag stänger sina räkenskaper den sista december. Börsnoterade bolag har sedan till slutet av april på sig att skicka in sina årsredovisningar. Tekniskt sett betyder det att exempelvis ett svenskt företag som är listat i London men reviderat av en svensk revisor inte kommer att kunna presentera en godkänd årsredovisning i Storbritannien.

Ett mindre antal företag, cirka 300 stycken, med hemvist i EU-27 är listade på Londonbörsen.

– Det är ett litet antal, men det rör sig om väldigt stora företag.

Samtidigt har cirka 120 000 företag moderbolag eller dotterbolag i EU samt Storbritannien. Alla dessa bolag är beroende av gemensamma regler för att kunna revideras på ett effektivt sätt.

På Accountancy Europe ser man ändå att ett enkelt ramavtal skulle vara bättre än ingenting alls.

– Finns det ett ramavtal, finns det någonting att hänga upp den fortsatta dialogen på och det finns möjlighet att lösa alla de tekniska frågorna, säger Hilde Blomme.

Båda sidor blir förlorare om EU och Storbritannien inte når ett avtal, anser hon.

– Om vi i EU inte längre kan förlita oss på FRCs tillsyn och vice versa, betyder det att båda sidor behöver väsentligt utöka sin tillsynskapacitet och det är ineffektivt för båda, så ingen har intresse av att inte komma överens.

Text: Rakel Lennartsson

Detta behöver lösas:

2018 publicerades Accountancy Europes skrift Implications Of Brexit On Cooperation Within The European Audit Profession som tar upp problem som uppstår när Storbritannien blir ett tredjeland i förhållande till EU. Branschens önskan är att parterna ska enas om ett avtal som upprätthåller nära förbindelser och en gemensam marknad.

Den som är auktoriserad revisor i ett EU-land är det inte längre per automatik i Storbritannien och vice versa.

Arbetspapper och dokumentation kommer inte längre att kunna skickas mellan revisorer eller myndigheter i EU-27 och Storbritannien.

Tillsyn och kvalitetskontroll kommer inte längre att kunna ske enligt principen om hemlandets reglering och värdlandets tillsyn och vise versa.

Det gränsöverskridande samarbetet mellan EU-27 och Storbritannien i fråga om tillsyn och sanktioner mot revisionsbolag kommer att upphöra.