Innehåll

Balans nr 2 2021

Rörelseförvärv under samma bestämmande inflytande

I min första krönika i Balans under 2020 konstaterade jag att vi för närvarande är inne i en relativt lugn IFRS-period utan betydande nya standarder på ingång. IASB själva har dock en fortsatt hög aktivitet, och de har därmed möjlighet att ägna sig åt mer tekniska frågor. En sådan fråga – som för närvarande är oreglerad inom IFRS – är rörelseförvärv under samma bestämmande inflytande ("common control" se också min krönika i Balans nr 7 2016).

I november förra året gav IASB ut ett Discussion Paper (DP/2020/2) där de anger vissa preliminära ståndpunkter angående redovisning av rörelseförvärv under samma bestämmande inflytande. Två grundläggande metoder som kan användas – och som i dagsläget tillämpas i praktiken – är att i det förvärvade företaget antingen 1) behålla bokförda värden eller 2) värdera om tillgångar och skulder till verkliga värden vid förvärvstillfället. IASB föreslår att båda dessa metoder ska få tillämpas men att den nuvarande valfriheten delvis tas bort.

En grundtanke i IASB:s preliminära förslag är att val av metod beror på huruvida det finns innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvande företaget. Om det finns sådana ägare ska förvärvet redovisas med omvärdering av det förvärvade företagets tillgångar och skulder, det vill säga i enlighet med IFRS 3 Rörelseförvärv (även goodwill kan uppkomma). Argumentet är att med externa ägare är det sannolikt att förvärvspriset är en rimlig avspegling av verkligt värde på förvärvat företag. Om innehav utan bestämmande inflytande saknas sker redovisning istället med utgångspunkt i bokförda värden.

Av olika skäl kan – även när det finns innehav utan bestämmande inflytande och förvärvsmetoden tillämpas – förvärvspriset avvika från ett hypotetiskt transaktionspris mellan helt oberoende parter. En fråga som uppstår är huruvida denna avvikelse ska redovisas som transaktioner med ägare (det vill säga tillskott från ägare eller utdelning), eftersom det handlar om en slags värdeöverföring till eller från koncernens ägare. IASB preliminära slutsats är att inte kräva någon sådan redovisning av utdelning. Däremot ska tillskott från ägare redovisas när förvärvet sker till lågt pris. Asymmetrin beror på att identifiering av högt pris normalt involverar värdering av goodwill till verkligt värde, medan lågt pris enbart baseras på verkligt värde av identifierbara tillgångar och skulder. I praktiken blir det därmed svårt eller omöjligt att identifiera när ett ”för högt” förvärvspris föreligger.

I ett förvärv som redovisas till bokförda värden uppkommer frågan vilka av två bokförda värden som ska användas: 1) värden i det förvärvade företagets redovisning, eller 2) värden i det säljande företagets koncernredovisning. IASB anger preliminärt att det förstnämnda ska användas, vilket ger en tydligare tidsserie av värden på tillgångar och skulder i det förvärvade företaget.

IASB har tagit ett första steg att reglera ett område som hittills varit oreglerat både inom IFRS och i svensk redovisning. Det som IASB i slutändan kommer fram till kan – till exempel via IFRS for SME och K3 – i framtiden gälla även icke-noterade svenska företag. För svenska intressenter med synpunkter på rörelseförvärv under samma bestämmande inflytande är det ett bra tillfälle att lämna kommentarer till IASB. Kommentarer på DP ska vara inne senast den 1 september 2021. Så här tidigt i processen är det större chans att få gehör för specifika synpunkter än vad det är i senare skede. Notera dock att mycket arbete redan ligger bakom DP så det krävs en stark och logisk motivering för att få gehör.  

Jan Marton är docent och verksam vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt adjungerad till FAR:s Strategigrupp Redovisning.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...