DOMSTOLSVERKETS FÖRESKRIFTER

DVFS 2010:5 Redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m.

(senast ändrad genom DVFS 2017:2)

Allmänna bestämmelser om betalning

1 §Betalning enligt dessa föreskrifter ska ske till av Domstolsverket anvisat konto. Vid betalning anges den tingsrätt som handlägger konkursen, konkursärendets nummer samt gäldenärens namn och organisations- eller personnummer.

DVFS (2017:2)

Betalning av konkurskostnader m.m.

2 §Domstolsverket föreskriver med stöd av 42 § konkursförordningen (1987:916) följande angående sättet för betalning av de konkurskostnader som enligt 14 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) ska betalas av staten.

Tingsrätten beslutar om förvaltarens arvode och kostnadsersättning samt om förskott på förvaltararvode.

Efter tingsrättens beslut ansöker konkursförvaltaren om ersättning av staten för konkurskostnader på blankett DV 517 (Ansökan om ersättning från staten för konkurskostnader som inte har kunnat tas ur boet). Ansökan ges in till den tingsrätt som handlägger konkursen.

Fastställande av kallelseavgift

3 §Domstolsverket fastställer med stöd av 14 kap. 17 § andra stycket konkurslagen (1987:672) och 43 § konkursförordningen (1987:916) att ersättningen till staten för de konkurskostnader som avses i 14 kap. 1 § första stycket 6 konkurslagen, kostnad för de skriftliga kallelser och underrättelser till borgenärerna som utfärdas i konkursen (kallelseavgiften), ska vara 325 kr.

Redovisning av avgifter i utdelningskonkurs

4 §Domstolsverket föreskriver med stöd av 6 § förordningen (1979:972) om tillsynsavgift, 43 § konkursförordningen (1987:916) och 10 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna följande.

I konkurs som avslutas genom utdelning ska konkursförvaltaren betala in tillsynsavgift, kallelseavgift och kungörandeavgift.

Redovisning av avgifter i konkurs som avslutas på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen

5 §Domstolsverket föreskriver med stöd av 43 § konkursförordningen (1987:916) och 10 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna följande.

I konkurs som avslutats på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) ska förvaltaren, om inte ansökan om ersättning för konkurskostnader gjorts hos tingsrätten i enlighet med 2 § 3 st, i omedelbar anslutning till inbetalning enligt nedan avge redovisning till Domstolsverket på blankett DV 518 (Redovisning).

I de fall där boets tillgångar räcker till att betala samtliga konkurskostnader ska förvaltaren betala in kungörande- och kallelseavgiften.

Täcker boets tillgångar förvaltarens arvode och annan ersättning till förvaltaren men inte kungörande- och kallelseavgifterna fullt ut, ska förvaltaren betala in den del av boets tillgångar som återstår sedan han tillgodogjort sig arvode och annan ersättning.

Betalning av avgift enligt 9 kap. 20 § konkurslagen (1987:672)

6 §Borgenär ska betala avgiften (efterbevakningsavgift) i förskott.

DVFS (2017:2)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:2

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 mars 2017.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...