DOMSTOLSVERKETS FÖRESKRIFTER

DVFS 2010:5 Redovisning av konkurskostnader och betalning av konkursavgifter m.m.

(senast ändrad genom DVFS 2017:2)

Allmänna bestämmelser om betalning

1 §Betalning enligt dessa föreskrifter ska ske till av Domstolsverket anvisat konto. Vid betalning anges den tingsrätt som handlägger konkursen, konkursärendets nummer samt gäldenärens namn och organisations- eller personnummer.

DVFS (2017:2)

Betalning av konkurskostnader m.m.

2 §Domstolsverket föreskriver med stöd av 42 § konkursförordningen (1987:916) följande angående sättet för betalning av de konkurskostnader som enligt 14 kap. 2 § konkurslagen (1987:672) ska betalas av staten.

Tingsrätten beslutar om förvaltarens arvode och kostnadsersättning samt om förskott på förvaltararvode.

Efter tingsrättens beslut ansöker konkursförvaltaren om ersättning av staten för konkurskostnader på blankett DV 517 (Ansökan om ersättning från staten för konkurskostnader som inte har kunnat tas ur boet). Ansökan ges in till den tingsrätt som handlägger konkursen.

Fastställande av kallelseavgift

3 §Domstolsverket fastställer med stöd av 14 kap. 17 § andra stycket konkurslagen (1987:672) och 43 § konkursförordningen (1987:916) att ersättningen till staten för de konkurskostnader som avses i 14 kap. 1 § första stycket 6 konkurslagen, kostnad för de skriftliga kallelser och underrättelser till borgenärerna som utfärdas i konkursen (kallelseavgiften), ska vara 325 kr.

Redovisning av avgifter i utdelningskonkurs

4 §Domstolsverket föreskriver med stöd av 6 § förordningen (1979:972) om tillsynsavgift, 43 § konkursförordningen (1987:916) och 10 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna följande.

I konkurs som avslutas genom utdelning ska konkursförvaltaren betala in tillsynsavgift, kallelseavgift och kungörandeavgift.

Redovisning av avgifter i konkurs som avslutas på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen

5 §Domstolsverket föreskriver med stöd av 43 § konkursförordningen (1987:916) och 10 § förordningen (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna följande.

I konkurs som avslutats på något av de sätt som anges i 14 kap. 10 § konkurslagen (1987:672) ska förvaltaren, om inte ansökan om ersättning för konkurskostnader gjorts hos tingsrätten i enlighet med 2 § 3 st, i omedelbar anslutning till inbetalning enligt nedan avge redovisning till Domstolsverket på blankett DV 518 (Redovisning).

I de fall där boets tillgångar räcker till att betala samtliga konkurskostnader ska förvaltaren betala in kungörande- och kallelseavgiften.

Täcker boets tillgångar förvaltarens arvode och annan ersättning till förvaltaren men inte kungörande- och kallelseavgifterna fullt ut, ska förvaltaren betala in den del av boets tillgångar som återstår sedan han tillgodogjort sig arvode och annan ersättning.

Betalning av avgift enligt 9 kap. 20 § konkurslagen (1987:672)

6 §Borgenär ska betala avgiften (efterbevakningsavgift) i förskott.

DVFS (2017:2)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:2

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 mars 2017.