DOMSTOLSVERKETS FÖRESKRIFTER

DVFS 2018:7 Konkursförvaltartaxa

Tillämpningsområde

1 §Konkursförvaltartaxan gäller i konkurser som avskrivs enligt 10 kap. 1 § konkurslagen.

Taxebelopp

2 §Ersättning för arbete utgår med 11.100 kr.

Avvikelse från taxan

3 §Taxan får överskridas om ett konkursärende krävt avsevärt mer arbete än normalt. Överskridande får ske endast när rätten finner att skälig ersättning överstiger taxan med minst hälften. Gränsen för överskridande blir alltså 16.650 kr.

4 §Taxan får underskridas endast om förvaltaren varit vårdslös, försumlig eller visat oskicklighet vid utförande av uppdraget.

Taxans omfattning

5 §Taxan omfattar allt förvaltarens arbete i konkursen. I taxan ingår ersättning för tidsspillan i en timme och allmänna kontorskostnader.

Tidsspillan

6 §Tidsspillan avser i allmänhet sådan tid då produktivt arbete med något uppdrag inte utförs, trots att förvaltarens arbetstid tas i anspråk. Restid och väntetid utgör den vanligaste formen av tidsspillan. Det måste från fall till fall avgöras vad som kan anses utgöra tidsspillan vid utförande av ett visst uppdrag.

7 §Tidsspillan ersätts till den del sammanlagd tidsspillan överstiger en timme. I denna timme ska i första hand inräknas ersättningsgill tidsspillan före kl. 08.00 och efter kl. 18.00.

8 §I de fall taxan överskrids med stöd av 3 § ersätts all tidsspillan.

9 §Ersättning för tidsspillan kan utgå endast för tid mellan kl. 07.00 och kl. 22.00. Övernattar förvaltaren på annan ort än den där han har sitt tjänsteställe utgår ersättning för tidsspillan mellan kl. 18.00 och kl. 22.00 endast om tidsspillan avser restid.

10 §Normal måltidspaus utgör inte tidsspillan.

11 §Ersättning utgår med 1.265 kr per timme under vardagar mellan kl. 08.00 och kl. 18.00 och med 825 kr per timme för annan tid.

Mervärdesskatt m.m.

12 §Beloppen i taxan är angivna exklusive mervärdesskatt. Saknar konkursförvaltaren F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1.050/1.380.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:7

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019, då Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2017:15) om konkursförvaltartaxa ska upphöra att gälla.

  2. Äldre föreskrifter ska tillämpas i fråga om yrkande om arvode till konkursförvaltare som framställs före den 1 januari 2019.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...