FARS REKOMMENDATIONER I REVISIONSFRÅGOR

RevR 13 Revisorns rapportering i samband med likvidation av aktiebolag (f.d. RevU 2)

(senast ändrad genom FAR N 2020:39)

1 Inledning

1.1Bolagets revisor har enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen att avge vissa yttranden. Detta uttalande gäller endast i det fall bolaget enligt lag ska ha revisor eller om bolaget ändå har en revisor. Om bolaget inte har och inte heller ska ha någon revisor behöver bestämmelsen om revisorsgranskning alltså inte tillämpas. Likvidatorn behöver i sådant fall inte heller lägga fram någon revisionsberättelse på bolagsstämman. Följande avsnitt ger revisorn vägledning vid upprättandet av de yttranden som ska lämnas vid likvidation. Vad gäller revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen finns särskilda rekommendationer om dessa.

1.2Exemplen gäller enbart sådana situationer där det inte finns någon anledning till anmärkning eller särskilda kommentarer. För vägledning vad gäller utformning av modifierade revisionsberättelser och revisorsyttranden hänvisas till RevR 705 samt ISA 705 och ISA 706.

(RevP 2016:16)

1.3Revisionsberättelseexemplen ska i förekommande fall kompletteras med följande:

 • avsnittet Annan information än årsredovisningen i Rapport om årsredovisningen, och/eller

 • uttalandet Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen i Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar.

Dessa två företeelser har i de följande exemplen utelämnats av förenklingsskäl, då de inte torde vara normalt förekommande för bolag i likvidation. För vägledning i förekommande fall hänvisas till RevR 700.

Utöver exemplens förutsättningar i övrigt, så är en gemensam förutsättning för samtliga exempel att någon lagstadgad hållbarhetsrapport enligt 6 kap. 10 § ÅRL inte har upprättats.

(RevP 2017:7)

1.4Notera även att revisorns uttalande om att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen inte innehåller någon upplysning om att antagandet om fortsatt drift enligt 2 kap. 4 § punkt 1 årsredovisningslagen är undantaget. FAR anser att detta inte är nödvändigt, dels då undantag från grundläggande principer i årsredovisningslagen är godtagbart under vissa förutsättningar (2 kap. 4 § årsredovisningslagen) och dels då bolaget redan är i likvidation och detta explicit redan framgår av revisionsberättelsen.1

Det bör dock även framgå, i årsredovisningens not om redovisningsprinciper, av årsredovisningen för ett bolag i likvidation att 2 kap. 4 § punkt 1 inte tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen.

(RevP 2016:16)

2 Likvidation och upplösning (23 och 25 kap. ABL)

Styrelsens och VDs avgåenderedovisning för bolagsstämman

Del av räkenskapsår

2.1När ett aktiebolag trätt i likvidation och en likvidator har förordnats, ska styrelsen och verkställande direktören enligt 25 kap. 33 § första stycket genast lämna redovisning för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid som inte förut redovisats på någon bolagsstämma. Redovisningen ska läggas fram på en bolagsstämma så snart det kan ske. Bestämmelserna om årsredovisning i tillämplig lag om årsredovisning samt om revisionsberättelse i aktiebolagslagen ska tillämpas vid upprättandet respektive granskningen. Bolagsstämman har att ta ställning till frågan om ansvarsfrihet enligt 7 kap. 11 § 3 ABL. Krav på offentliggörande, via ingivande av redovisningen till registreringsmyndigheten, saknas då resultat- och balansräkningen inte ska fastställas och vinstdispositionsfrågan inte heller är aktuell. Detta påverkar också revisionsberättelsens utformning och innebär att inget uttalande om fastställande av resultat- och balansräkning respektive vinstdisposition görs.

Exempel 1 (avseende redovisning enligt 25 kap. 33 § första stycket ABL)

Exempel 1 RevR 13

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB i likvidation, org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om redovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av redovisningen enligt 25 kap. 33 § första stycket aktiebolagslagen för ABC AB i likvidation för perioden*....

Enligt min (vår) uppfattning har redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC AB i likvidations finansiella ställning per den** och av dess finansiella resultat [och kassaflöde] för perioden enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med redovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Det är styrelsen [och verkställande direktören] som har ansvaret för att redovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen [och verkställande direktören] ansvarar även för den interna kontroll som den [de] bedömer är nödvändig för att upprätta en redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida redovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i redovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens [och verkställande direktörens] uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i redovisningen, däribland upplysningarna, och om redovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av redovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens [och verkställande direktörens] förvaltning för ABC AB i likvidation för perioden*....

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter (ledamot) [och verkställande direktören] ansvarsfrihet för perioden.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Styrelsens [och verkställande direktörens] ansvar

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. [Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.]

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot [eller verkställande direktören] i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

[Namn på revisionsföretaget]2

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

* Avser redovisning från räkenskapsårets början till dess likvidator förordnats.

** Avser den dag som likvidatorn förordnats och styrelsens ansvarsperiod upphört.

(FAR N 2019:22)

2.2I den mån inte annat följer av 25 kap. eller av ändamålet med likvidationen gäller, enligt 25 kap. 32 §, ABLs bestämmelser om bolagsstämma i tillämpliga delar för en bolagsstämma under likvidation. Av detta följer att skriftliga yttranden eller upplysningar från revisorerna till bolagsstämman kan bli aktuella i situationer som behandlas i FARs rekommendation RevR 9 Revisorns övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen.

Helt räkenskapsår

2.3Om den tid som inte förut redovisats på någon bolagsstämma omfattar även föregående räkenskapsår, ska särskild redovisning lämnas för det året och i moderbolag även omfatta koncernredovisning. Detta framgår av 25 kap. 33 § andra stycket. Dessutom ska också en särskild redovisning enligt 25 kap. 33 § första stycket upprättas, omfattande tiden från det pågående räkenskapsårets början till dess att likvidator förordnats, enligt exempel 1 ovan.

Revisorns ställning under likvidationen

2.4Enligt 25 kap. 31 § upphör inte revisionsuppdraget genom att bolaget träder i likvidation. Bestämmelserna i 9 kap. ABL ska tillämpas också under likvidation. Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida likvidationen enligt revisorernas mening fördröjs onödigt.

Avsnittet om revisionsberättelse i aktiebolag i RevR 700 är principiellt tillämpligt också för bolag i likvidation.

(RevP 2016:16)

2.5Revisorn ska inte göra något uttalande om disposition av bolagets vinst eller förlust, eftersom denna fråga inte är aktuell vid bolagsstämman (årsstämman) enligt 25 kap. 37 §. Av denna paragraf följer också att det inte är aktuellt med något uttalande om koncernredovisningen, eftersom likvidatorerna inte behöver upprätta någon sådan redovisning under likvidationen. Det följer vidare av 25 kap. 37 § att det inte heller blir aktuellt med något uttalande om årets kassaflöde eftersom årsredovisningen inte ska innehålla någon finansieringsanalys.

2.6I analogi med reglerna i 9 kap. 31 respektive 33 § ska revisionsberättelsen under likvidationen innehålla ett uttalande om huruvida årsredovisningen har upprättats enligt tillämplig lag och ett uttalande om ansvarsfrihet för likvidatorerna. Likvidatorns ansvarsperiod för räkenskapshandlingar och förvaltning påbörjas när denne har förordnats. Som framgått ovan ska berättelsen också innehålla ett uttalande om huruvida likvidationen enligt revisorns mening fördröjs onödigt. Detta framgår av 25 kap. 31 § andra stycket.

2.7Den första årsredovisningen som upprättas under likvidationen kommer normalt att omfatta också en period för vilken bolagets styrelse och verkställande direktör ansvarar för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Styrelsens och verkställande direktörens ansvarsperiod redovisas särskilt enligt 25 kap. 33 § och blir föremål för en särskild revisionsberättelse, se exempel 1 ovan. Det är därför viktigt att det av revisionsberättelsen avseende denna första årsredovisning tydligt framgår att likvidatorn ansvarar enbart för del av räkenskapsåret, med angivande av tidpunkten för när ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen övergick från styrelse och verkställande direktör till likvidatorn.

Exempel 2 (avseende årsredovisning enligt 25 kap. 37 § ABL, som avser det räkenskapsår under vilket bolaget trätt i likvidation)

Exempel 2 RevR 13

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB i likvidation, org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB i likvidation för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och årsredovisningslagen* och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC AB i likvidations finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat för året enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen*. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Likvidatorns ansvar

Det är likvidatorn(-erna) som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Likvidatorn(-erna) ansvarar även för den interna kontroll som likvidatorn(-erna) bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i likvidatorns(-ernas) uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera likvidatorn(-erna) om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av likvidatorns(-ernas) förvaltning för ABC AB i likvidation för perioden ÅÅÅÅ-MM-DD**–ÅÅÅÅ-MM-DD*** .

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman beviljar likvidatorn(-erna) ansvarsfrihet för perioden ÅÅÅÅ-MM-DD**–ÅÅÅÅ-MM-DD***.

Likvidationen fortgår utan att den fördröjs onödigt.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Likvidatorns ansvar

Likvidatorn(-erna) ansvarar från och med ÅÅÅÅ-MM-DD** för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om likvidatorn (någon likvidator) i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

[Namn på revisionsföretaget]3

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

* Uttalandet att årsredovisningen upprättats enligt både ABL och ÅRL är relevant, eftersom 25 kap. 37 § ABL innehåller bestämmelser om årsredovisning (inkl. värderingsregler).

** Avser tidpunkten när likvidator förordnats.

*** Räkenskapsårets slutdatum.

(FAR N 2018:10)

Exempel 3 (avseende årsredovisning enligt 25 kap. 37 § ABL, som avser räkenskapsåret efter det räkenskapsår under vilket bolaget trätt i likvidation)

Exempel 3 RevR 13

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB i likvidation, org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen för ABC AB i likvidation för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...).

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och årsredovisningslagen* och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av ABC AB i likvidations finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat för året enligt aktiebolagslagen och årsredovisningslagen*. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Likvidatorns ansvar

Det är likvidatorn(-erna) som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Likvidatorn(-erna) ansvarar även för den interna kontroll som likvidatorn(-erna) bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i likvidatorns(-ernas) uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag (Vi) måste informera likvidatorn(-erna) om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av likvidatorns(-ernas) förvaltning för ABC AB i likvidation för år ÅÅÅÅ.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman beviljar likvidatorn(-erna) ansvarsfrihet för räkenskapåret.

Likvidationen fortgår utan att den fördröjs onödigt.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Likvidatorns ansvar

Likvidatorn(-erna) ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om likvidatorn (någon likvidator) i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

[Namn på revisionsföretaget]4

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

* Uttalandet att årsredovisningen upprättats enligt både ABL och ÅRL är relevant, eftersom 25 kap. 37 § ABL innehåller bestämmelser om årsredovisning (inkl. värderingsregler).

(FAR N 2018:10)

2.8Exempel 3 är endast tillämpligt i de fall likvidatorn varit likvidator under hela räkenskapsåret. I de fall där likvidatorn tillträtt under räkenskapsåret och styrelsen (samt eventuell verkställande direktör) således är ansvarig för förvaltningen av bolagets angelägenheter under del av det aktuella räkenskapsåret bör revisionsberättelsen utformas i enlighet med exempel 2.

Revisionsberättelse över likvidatorernas slutredovisning och förvaltningen under likvidationen

2.9Sedan likvidatorerna fullgjort sitt uppdrag, ska de enligt 25 kap. 40 § så snart det kan ske lämna slutredovisning för sin förvaltning genom en förvaltningsberättelse om likvidationen i dess helhet. Berättelsen ska även innehålla en redogörelse för skiftet. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationstiden. Berättelsen och redovisningshandlingarna ska lämnas till bolagets revisor. Revisorn ska inom en månad därefter lämna en revisionsberättelse över slutredovisningen och förvaltningen under likvidationen.

2.10Om likvidationsperioden omfattat mer än ett räkenskapsår, har revisorn redan tagit ställning till ansvarsfrihetsfrågan till och med det senaste hela räkenskapsåret. Uttalandet om ansvarsfrihet i revisionsberättelsen över slutredovisningen ska därför endast omfatta den sista perioden av likvidationen.

Exempel 4 (avseende slutredovisning enligt 25 kap. 40 § ABL)

Exempel 4 RevR 13

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB i likvidation, org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om slutredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av slutredovisningen för ABC AB i likvidation för likvidationen i dess helhet, som innefattar skiftet per ÅÅÅÅ-MM-DD.

Enligt min (vår) uppfattning har slutredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med slutredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Likvidatorns ansvar

Det är likvidatorn(-erna) som har ansvaret för att slutredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen. Likvidatorn(-erna) ansvarar även för den interna kontroll som likvidatorn(-erna) bedömer är nödvändig för att upprätta en slutredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida slutredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i slutredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i slutredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i likvidatorns(-ernas) uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Jag (Vi) måste informera likvidatorn(-erna) om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av slutredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av likvidatorns(-ernas) förvaltning för ABC AB i likvidation för perioden*....

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman beviljar likvidatorn(-erna) ansvarsfrihet för den sista perioden av likvidationen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Likvidatorns ansvar

Likvidatorn(-erna) ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om likvidatorn (någon likvidator) i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

[Namn på revisionsföretaget]5

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

* För den period för vilken likvidatorn inte tidigare lämnat redovisning fram till skiftesdagen.

(FAR N 2018:10)

Revisorns yttrande vid likvidationens upphörande genom återupptagande av verksamheten

2.11Om bolaget har trätt i likvidation på grund av bolagsstämmans beslut eller, i fall som avses i 25 kap. 17 § och 51 § första stycket, på grund av rättens beslut, kan stämman enligt 25 kap. 45 § besluta att likvidationen ska upphöra och att bolagets verksamhet återupptas. Beslutet kan fattas först efter det att revisorn har lämnat sitt yttrande. Detta yttrande gäller frågan om det finns något hinder för ett sådant beslut på grund av likvidationsanledning, bristande täckning för aktiekapitalet eller genomförd utskiftning. Bolagsstämman får inte fatta ett sådant beslut, om

 1. det finns grund för tvångslikvidation enligt 25 kap. 11 eller 12 § eller

 2. bolagets eget kapital, beräknat enligt 25 kap. 14 §, enligt revisorns yttrande inte uppgår till det registrerade aktiekapitalet eller

 3. utskiftning har ägt rum.

Exempel 5 (avseende yttrande enligt 25 kap. 45 § ABL)

Exempel 5 RevR 13

Revisorns yttrande vid upphörande av likvidation enligt 25 kap. 45 § aktiebolagslagen

Till bolagsstämman i ABC AB i likvidation, org.nr 556xxx-xxxx

Datum avser redovisningens värdedatum.

Jag (Vi) har utfört en revision av likvidatorns(-ernas) redovisning för ABC AB per ÅÅÅÅ-MM-DD6.

Likvidatorns ansvar för redovisningen

Det är likvidatorn(-erna) som har ansvaret för att upprätta en redovisning som uppfyller kraven i 25 kap. 14 § aktiebolagslagen och för den interna kontroll som likvidatorn(-erna) bedömer är nödvändig för att upprätta en redovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om det föreligger något hinder enligt 25 kap. 45 § första stycket 1–3 aktiebolagslagen för bolagsstämman att besluta om att likvidationen ska upphöra och verksamheten återupptas.

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag (vi) följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att redovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta bevis om belopp och annan information i redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma risken för väsentliga felaktigheter i redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur likvidator(-erna) upprättar redovisningen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i likvidatorns(-ernas) uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i redovisningen.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Uttalande

Enligt min (vår) uppfattning föreligger det inte något hinder, enligt 25 kap. 45 § första stycket 1–3 aktiebolagslagen, för bolagsstämman att besluta om att likvidationen ska upphöra och verksamheten återupptas.

Övriga upplysningar

Detta yttrande är endast avsett som underlag till bolagsstämmans beslut om att likvidationen ska upphöra och verksamheten återupptas och är inte avsett att användas för något annat ändamål.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

[Namn på revisionsföretaget]7

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

(FAR N 2018:10)

Likvidationens upphörande genom fusion

2.12I 23 kap. 4 § ABL anges att en fusion får ske även om det överlåtande bolaget har trätt i likvidation, under förutsättning att skiftet av bolagets tillgångar inte har påbörjats. Likvidatorerna ska då, när en fusionsplan upprättats enligt 23 kap. 6 eller 28 §, lämna en slutredovisning över sin förvaltning. Slutredovisningen ska granskas enligt 25 kap. 40 §, dvs. revisorn ska granska redovisningen och lämna en revisionsberättelse. Sedan fusionsplanen börjat gälla i bolaget, ska slutredovisningen och revisionsberättelsen läggas fram på en bolagsstämma.

Exempel 6 (avseende slutredovisning enligt 23 kap. 4 § ABL)

Exempel 6 RevR 13

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB i likvidation, org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om slutredovisningen

Uttalande

Jag (Vi) har utfört en revision av slutredovisningen för ABC AB i likvidation för likvidationen i dess helhet.

Enligt min (vår) uppfattning har slutredovisningen upprättats i enlighet med aktiebolagslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med slutredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Likvidatorns ansvar

Det är likvidatorn(-erna) som har ansvaret för att slutredovisningen upprättas enligt aktiebolagslagen. Likvidatorn(-erna) ansvarar även för den interna kontroll som likvidatorn(-erna) bedömer är nödvändig för att upprätta en slutredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida slutredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i slutredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i slutredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i likvidatorns(-ernas) uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Jag (Vi) måste informera likvidatorn(-erna) om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min (vår) revision av slutredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av likvidatorns(-ernas) förvaltning för ABC AB i likvidation för perioden*....

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman beviljar likvidatorn(-erna) ansvarsfrihet för den sista perioden av likvidationen.

Grund för uttalande

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till ABC AB i likvidation enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt (vårt) uttalande.

Likvidatorns ansvar

Likvidatorn(-erna) ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om likvidatorn (någon likvidator) i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

[Namn på revisionsföretaget]8

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

* För den period för vilken likvidatorn inte tidigare lämnat redovisning fram till dagen då fusionsplan upprättas.

(FAR N 2018:10)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:16

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare.

2017:7

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2017 eller senare.

2018:10

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2019:22

Ändringarna ska tillämpas för revision av räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2020:39

Dokumentet har bytt namn per den 1 januari 2021.