FARS REKOMMENDATIONER I REVISIONSFRÅGOR

RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten (f.d. RevU 16)

(senast ändrad genom FAR N 2022:15)

1 Inledning

1.1Enligt 6 kap. 6 § årsredovisningslagen (ÅRL) ska alla aktiebolag, bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag och försäkringsaktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad upprätta en bolagsstyrningsrapport. Enligt 7 kap. 31 § ÅRL ska till viss del motsvarande information lämnas för koncernen.

(FAR N 2021:17)

1.2har upphävts genom RevP 2016:20.

1.3Kraven på information i bolagsstyrningsrapporten enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) går utöver de lagstadgade kraven. Under de år Koden tillämpats har en praxis för bolagsstyrningsrapportering utvecklats bland bolagen utöver Kodens krav för att tillgodose intressenters behov av information.

(FAR N 2019:20)

1.4I lagstiftningen om bolagsstyrningsrapporten ställs också krav på att bolagets revisor granskar rapporten.

2 Revisorns rapportering

Lagstiftningens beskrivning av revisorns rapportering

Rapportering om moderbolagets bolagsstyrningsrapport1

9 kap. 31 § aktiebolagslagen (när rapporten ingår i förvaltningsberättelsen) respektive 6 kap. 9 § ÅRL (för en avskild rapport). ÅRKL och ÅRFL hänvisar i detta avseende till ÅRL.

2.1Revisorn ska göra tre lagstadgade uttalanden om bolagsstyrningsrapporten:

 • huruvida en bolagsstyrningsrapport har upprättats,

 • huruvida bolagsstyrningsrapportens upplysningspunkter enligt 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 ÅRL är förenliga med årsredovisningen, samt

 • huruvida samma upplysningspunkter är i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning.

Om de lagstadgade upplysningarna innehåller väsentliga fel, ska revisorn ange detta och peka på vilka slags fel det rör sig om.

(RevP 2016:20)

Rapportering om koncernens information2

6 kap. 9 § ÅRL när koncernens information lämnas i en avskild rapport.

2.2När koncernens upplysningar, lämnade i enlighet med 7 kap. 31 § ÅRL, placeras i en avskild rapport, ska revisorn i enlighet med 6 kap. 9 § samma lag rapportera

 • huruvida informationen avseende de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upprättandet av koncernredovisningen är förenlig med koncernredovisningen, och

 • huruvida de är i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning.

Om upplysningarna innehåller väsentliga fel, ska revisorn ange detta och peka på vilka slags fel det rör sig om.

2.3När upplysningar om koncernen placeras i förvaltningsberättelsen ställs det inget krav på att revisorn ska lämna sådana uttalanden som nämns i punkt 2.2 ovan. FAR anser trots det att revisorn, mot bakgrund av förarbetena och för att uppnå konsekvens mellan rapporteringen i ett särskilt yttrande och en revisionsberättelse, ska lämna samma uttalanden i revisionsberättelsen.

3 FARs överväganden om den lagstadgade granskningen av bolagsstyrningsrapporten

3.1Av förarbetena till lagstiftningen framgår att revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Lagstiftaren har dock lämnat åt självreglerande organ att närmare utveckla vilka krav som ska ställas på granskningen av bolagsstyrningsrapporten. Intentionen är att bolagsstyrningsrapporten ska granskas i samma utsträckning oavsett var den placeras.3

Prop. 2008/09:71 s. 68, prop. 2015/16:3 s. 238.

(RevP 2016:20)

3.1AFAR har i punkterna 3.2, 3.3 och 3.3A gjort följande överväganden om vilken granskning som bör föregå de uttalanden som beskrivs i kapitel 2.

(RevP 2016:20)

Granskning av huruvida en bolagsstyrningsrapport har upprättats

3.2För bolagsstyrningsrapportens upplysningar enligt 6 kap. 6 § ÅRL föreskriver lagen, med undantag för andra stycket punkterna 2–6, ingen annan granskning än en kontroll av huruvida en bolagsstyrningsrapport har upprättats. FAR bedömer att lagstiftarens intentioner med denna del av granskningen är mer långtgående än enbart en kontroll av att förvaltningsberättelsen innehåller ett avsnitt benämnt bolagsstyrningsrapport eller, för en avskild bolagsstyrningsrapport, att det existerar ett dokument benämnt bolagsstyrningsrapport.4 FAR anser att revisorns granskning av bolagsstyrningsrapportens upprättande ska omfatta en översiktlig kontroll av att bolagsstyrningsrapporten innehåller samtliga de upplysningar som krävs enligt 6 kap. 6 § ÅRL samt 7 kap. 31 § samma lag. Revisorns uppgift i detta led av granskningen är dock inte att granska att informationen som sådan är korrekt, utan att granska att informationen ingår i bolagsstyrningsrapporten (se vidare 3.3 och 3.3A nedan).

Prop. 2008/09:71 s. 107.

(RevP 2016:20)

Förenlighet med årsredovisningen och koncernredovisningen

3.3Revisorn ska enligt lagstiftningen kontrollera att upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 ÅRL och koncernens information enligt 7 kap. 31 § ÅRL är förenliga med årsredovisningen respektive koncernredovisningen.

Lagen kräver således granskning av förenligheten enbart mellan vissa delar av bolagsstyrningsrapporten och årsredovisningen respektive koncernredovisningen. En sådan begränsning är dock inte tillåten i förhållande till bestämmelserna i ISA 720 Revisorns ansvar avseende annan information. ISA 720 anger att revisorn ska läsa hela bolagsstyrningsrapporten för att identifiera väsentliga oförenligheter och därmed eventuella väsentliga felaktigheter i faktaåtergivningen. Granskningen av bolagsstyrningsrapporten omfattar enligt ISA 720 även att bolagsstyrningsrapporten är förenlig med revisorns kunskap om moderbolaget och koncernen. Det innebär att revisorn enligt RevR 16 läser hela bolagsstyrningsrapporten och därmed uppfyller kraven på att läsa informationen och bedömt om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. I och med det ska revisorn således inte inkludera bolagsstyrningsrapporten under rubriken Annan information i revisionsberättelsen.

(FAR N 2022:15)

Överensstämmelse med ÅRL

3.3AEnligt lag ska revisorn utöver uttalandet i punkt 3.3, om förenligheten mellan bolagsstyrningsrapporten och årsredovisningen/koncernredovisningen, även uttala sig om huruvida informationen i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 ÅRL och 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är i överensstämmelse med tillämplig lag om årsredovisning. Om revisorn finner att bolagsstyrningsrapportens upplysningar innehåller väsentliga fel i förhållande till ÅRL, ska revisorn i revisionsberättelsen ange vilka fel det rör sig om. I förarbetena till lagen lämnas ingen närmare vägledning till omfattningen av denna granskning eller dess rapportering, utan det anges att omfattningen får avgöras inom ramen för självregleringen och utvecklandet av god revisionssed.5 För att kunna lämna ett uttalande om överensstämmelsen med ÅRL bör revisorn beakta följande i sin granskning:

 • De viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen; revisorn bör redan ha inhämtat tillräcklig information om detta under revisionen, varför ytterligare informationsinsamling normalt inte behövs. Samma förutsättningar gäller normalt för motsvarande upplysningar om koncernen i enlighet med 7 kap. 31 § ÅRL. Om revisorn i undantagsfall behöver göra ytterligare granskning, så avgörs inriktning och omfattning av denna av revisorns professionella bedömning.

 • Direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondedel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget; revisorns granskning bör baseras på en kontroll mot aktieboken vad gäller direkta innehav kompletterat med en bedömning av tillförlitligheten i bolagets arbete med att identifiera indirekta aktieinnehav.

 • Begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma; uppgiften kontrolleras mot bolagsordning.

 • Bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen; uppgiften kontrolleras mot bolagsordning.

 • Bolagsstämmans bemyndigande till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier; uppgiften kontrolleras mot protokoll från de bolagsstämmor som hållits inom den tid som bemyndigandet gäller med den begränsning innan nästa årsstämma som anges i 13 kap. 36 § ABL.

Prop. 2015/16:3 s. 238.

(RevP 2016:20)

4 FARs överväganden vid granskning avsedd för revisionsuttalande vid utökad omfattning av granskningsuppdraget

4.1FARs uppfattning är att en fullständig revision av bolagsstyrningsrapporten i normala fall inte kräver särskilt mycket mer arbetsinsats av revisorn än den lagstadgade granskning som beskrivs i kapitel 3. Ett skäl för denna uppfattning är att lagen ställer krav på att det i förvaltningsberättelsen lämnas information som också ska lämnas i bolagsstyrningsrapporten och att viss information i bolagsstyrningsrapporten därför redan omfattas av revisionskrav.6 Ett annat skäl är att revisorn även genom sitt lagstadgade uttalande om att viss information i bolagsstyrningsrapporten är i överensstämmelse med ÅRL (jfr 3.3A ovan) har inhämtat information.

Mot denna bakgrund anser FAR att en revisor kan överenskomma med ett bolag om en utökad omfattning av granskningen av bolagsstyrningsrapporten. Nedan redogörs därför för en granskning vid en utökning av uppdragets omfattning. Revisorn och bolaget ska i samband med att villkoren för revisionsuppdraget bestäms, även bestämma om eventuell utökning av omfattningen på granskningen av bolagsstyrningsrapporten.

Information som ska lämnas i bolagsstyrningsrapporten i enlighet med 6 kap. 6 § punkterna 3–6 ÅRL är identisk med information som ska lämnas i förvaltningsberättelsen i enlighet med 6 kap. 2 a § punkterna 3, 5, 7 och 8 ÅRL. Enligt 6 kap. 8 § ÅRL kan bolaget välja att utelämna denna information i en avskild bolagsstyrningsrapport och istället bara lämna den i förvaltningsberättelsen.

(RevP 2016:20)

4.2Revision av bolagsstyrningsrapporten följer samma grundläggande krav som revision av årsredovisningen, dvs. att den ska förse revisorn med tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att bolagsstyrningsrapportens information uppfyller krav på fullständighet, riktighet och verifierbarhet. I planeringsfasen ska revisorn skaffa sig kunskap om rutiner och kontroller som bolaget tillämpar för att säkerställa att bolagsstyrningsrapporten uppfyller ÅRLs och Kodens regler. Baserat på denna kunskap väljer revisorn effektiva granskningsåtgärder utifrån principerna om risk och väsentlighet.

4.3Fullständigheten bedöms dels utifrån ÅRLs krav på information dels utifrån de ytterligare krav på information som ställs i Koden. I planeringen av arbetet ska alltid ingå kontroll av att all lagstadgad information är fullständigt och korrekt redovisad i bolagsstyrningsrapporten och att Kodens regler tillämpas enligt principen ”följa eller förklara”. I granskningen av fullständigheten ingår således att kontrollera att bolaget i bolagsstyrningsrapporten angett de eventuella delar av Koden som bolaget avviker från och skälen för detta. Revisorns rapportering av eventuella avvikelser eller fel bedöms enligt de sedvanliga överväganden som följer av god revisionssed, dvs. genom en promemoria till företagsledningen, erinran eller genom anmärkning i revisionsberättelsen/revisorsyttrandet.

(RevP 2016:20)

4.4För att verifiera riktigheten och fullständigheten i informationen ska revisorn i första hand utgå från den kunskap om bolaget och koncernen som han eller hon skaffat sig i den ordinarie revisionen av års- och koncernredovisningen. Bland annat ska revisorn förvissa sig om att bolagsstyrningsrapporten inte innehåller information som är oförenlig med revisorns kunskap om bolaget och koncernen eller med information som bolaget lämnat i års- och koncernredovisningen. Information som inte redan har verifierats genom den ordinarie revisionen verifieras i samband med granskningen av bolagsstyrningsrapporten. Revisorn ska härvidlag efterfråga bolagets dokumentation över att dess rutiner och system har följts i upprättandet av bolagsstyrningsrapporten, samt genomföra de kompletterande granskningsåtgärder som är nödvändiga. Detta kan t.ex. innebära att information verifieras mot styrelseprotokoll, mot bolagets dokumentation av intern kontroll och riskhantering samt mot bolagets dokumentation av avvikelser från Koden.

4.5Om bolagsstyrningsrapporten innehåller värdeomdömen av något slag, är utgångspunkten att det är möjligt att verifiera sådana omdömen och därigenom skaffa tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis.7 Om det mot förmodan skulle visa sig omöjligt att verifiera ett värdeomdöme ska revisorn överväga att i revisionsberättelsen/revisorsyttrandet lämna ett modifierat uttalande. Om värdeomdömena kan verifieras av revisorn, men endast efter en omfattande arbetsinsats, kan revisorn överväga att kontakta bolaget för en begränsning av revisionsuppdragets omfattning vad gäller granskningen av bolagsstyrningsrapporten, vilken i sådana fall också ska beskrivas i revisionsberättelsen/revisorsyttrandet. Styrelsens och den verkställande direktörens eventuella avsikt att lämna värdeomdömen eller annan svårbedömd information i bolagsstyrningsrapporten, bör diskuteras i samband med att omfattningen av revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten bestäms.

RevR 7 Översiktlig granskning av styrelsens rapport om intern kontroll kan ge viss vägledning vad gäller granskning av värdeomdömen om system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen.

5 Period

5.1FAR anser att en bolagsstyrningsrapport avser förhållanden under det senaste räkenskapsåret.8

Svensk kod för bolagsstyrning punkt 10.2.

6 Undertecknande och datering

6.1När bolagsstyrningsrapporten ingår i förvaltningsberättelsen avlämnas och undertecknas den av styrelsen och, i förekommande fall, verkställande direktören då den utgör en del av den lagstadgade årsredovisningen. Det framgår av lagens förarbeten att styrelsen är ansvarig även för en separat upprättad bolagsstyrningsrapport (avskild rapport)9. Om en separat upprättad bolagsstyrningsrapport inte undertecknas av styrelsen, och revisorn inte på annat sätt inhämtat ändamålsenliga skriftliga bevis för att styrelsen tagit ansvar för bolagsstyrningsrapporten, ska revisorn inhämta ett uttalande från styrelsen som ska undertecknas av åtminstone styrelsens ordförande. Exempel på uttalande ges i bilaga 2. Andra ändamålsenliga skriftliga granskningsbevis för att styrelsen tagit ansvar för bolagsstyrningsrapporten kan till exempel vara att revisorn tar del av styrelseprotokoll eller annan motsvarande handling där det framgår att styrelsen tagit ansvar för eller godkänt innehållet i bolagsstyrningsrapporten.

Prop. 2008/09:71 s. 106 anger dels att styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagsstyrningsrapporten, dels att den ska lämnas till revisorn inom samma tid som årsredovisningen.

(FAR N 2019:20)

7 Revisorns rapportering

Revisionsberättelse eller revisorsyttrande

7.1Aktiebolagslagen anger att revisorn ska rapportera sin granskning av bolagsstyrningsrapporten i revisionsberättelsen när bolagsstyrningsrapporten ingår i förvaltningsberättelsen. Vid rapportering avseende en avskild rapport (bolagsstyrningsrapport som är skild från den formella årsredovisningen) ska bolagets revisor enligt ÅRL lämna sina uttalanden i ett särskilt yttrande. Detta avsnitt innehåller därför exempel på både revisionsberättelse och särskilt yttrande, dels för det lagstadgade granskningsuppdraget (Exempel 1A och 2A) dels för ett eventuellt utökat granskningsuppdrag (Exempel 1B och 2B).

7.2Alla exemplen baseras på förutsättningen att informationen för koncernen lämnas i bolagsstyrningsrapporten.

Exempel 1A Rapportering i revisionsberättelsen efter lagstadgad granskning

7.3Bolagsstyrningsrapporten är i detta exempel placerad i förvaltningsberättelsen och revisorns uttalande rapporteras därför i revisionsberättelsen. Bolaget i detta exempel upprättar ingen lagstadgad hållbarhetsrapport enligt 6 kap. 10 § ÅRL (se RevR 12 Revisorns yttrande om hållbarhetsrapporten för information om hållbarhetsrapporten). Exemplet är baserat på RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse, exempel 1b, Aktiebolag som tillämpar ÅRL med koncernredovisning. För det fall det granskade företaget tillämpar lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) eller lagen om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL) (exempel 2 och 3 i RevR 701) krävs viss anpassning, vilken illustreras i exemplet nedan. De tillägg till texten i exempel 1b i RevR 701 som föranleds av revisorns rapportering om bolagsstyrningsrapporten har i nedanstående exempel markerats med kursiv stil.

RevR 16 Exempel 1A

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB (publ), org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna x1–y1. [Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen. Mina (Våra) uttalanden omfattar inte bolagsstyrningsrapporten på sidorna x1–y1. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget10 och koncernen.11

Mina (Våra) uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen12 är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott13 i enlighet med revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på min (vår) bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt min (vår) professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i mitt (vårt) ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men jag (vi) gör inga separata uttalanden om dessa områden.

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 1]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 1]

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 2]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 2]

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna x2–y2. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

[Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.14]

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 • inhämtar jag (vi) tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag (Vi) ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag (Vi) är ensam(t) ansvarig(a) för mina (våra) uttalanden.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Jag (Vi) måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag (vi) har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka mitt (vårt) oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag (vi) vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag (Vi) beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]15 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på sidorna x1–y1 och för att den är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.

Min (Vår) granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att min (vår) granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag (Vi) anser att denna granskning ger mig (oss) tillräcklig grund för mina (våra) uttalanden.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse med [årsredovisningslagen/lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag/lagen om årsredovisning i försäkringsföretag].16

[Namn på revisionsföretaget alternativt personvald revisor], [adress], utsågs till ABC ABs revisor av bolagsstämman den DD månad ÅÅÅÅ och har varit bolagets revisor sedan den DD månad ÅÅÅÅ.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]17

A.A.

Auktoriserad revisor

Rådet för finansiell rapportering (Rådet) har fastställt att Rapport över finansiell ställning vid årets slut ska benämnas balansräkning i moderbolagets årsredovisning. Rådet har vidare avgjort att företaget ska upprätta dels en separat resultaträkning, dels en rapport över totalresultatet. Revisorns uttalande om fastställande ska enbart avse den separata resultaträkningen.

Enligt IAS 1 punkt 10 utgörs en fullständig finansiell rapport av bland annat Rapport över finansiell ställning per periodens slut och Rapport över totalresultat för perioden. Av IAS 1 punkt 10 framgår också att ett företag kan använda andra benämningar än de som används i IAS 1, till exempel balansräkning istället för Rapport över finansiell ställning vid periodens slut eller resultaträkning istället för Rapport över totalresultat för perioden. I revisionsberättelsen ska revisorn använda den benämning som företaget har valt i koncernredovisningen för dessa rapporter. Om ett företag väljer att i enlighet med IAS 1 punkt 81 B redovisa sina intäkts- och kostnadsposter i två rapporter, dels en separat rapport över resultatet, dels en rapport över totalresultatet, så ska uttalandet om fastställelse avse endast den rapport som behandlar resultatet.

Exemplet baseras på att företaget upprättar koncernredovisning. Skulle så inte vara fallet ska orden ”och koncernredovisningen” (vid denna nothänvisning och i efterföljande stycken) inte tas med i revisionsberättelsen.

Om styrelsen beslutat att inte inrätta något revisionsutskott, och revisionsutskottets uppgifter därför fullgörs av styrelsen i sin helhet, byts ordet ”revisionsutskott” ut mot ”styrelsen”.

Om revisionsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen i sin helhet, ska detta stycke inte ingå i revisionsberättelsen.

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Hänvisning till lag beror på vilken lag om årsredovisning som företaget tillämpar. Observera att lagrumsreferenserna till ÅRL inte ska ändras, då det är i ÅRL specifika lagrum till vilka i förekommande fall ÅRKL och ÅRFL hänvisar.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:33)

Exempel 1B Rapportering i revisionsberättelsen efter utökad omfattning av granskningen

7.4Bolagsstyrningsrapporten är i detta exempel placerad i förvaltningsberättelsen och revisorns uttalande rapporteras därför i revisionsberättelsen. Bolaget i detta exempel upprättar ingen lagstadgad hållbarhetsrapport enligt 6 kap. 10 § ÅRL (se RevR 12 Revisorns yttrande om hållbarhetsrapporten för information om hållbarhetsrapporten). Exemplet är baserat på RevR 701 exempel 1b, Aktiebolag som tillämpar ÅRL med koncernredovisning. För det fall det granskade företaget tillämpar ÅRKL eller ÅRFL (exempel 2 och 3 i RevR 701) krävs viss anpassning, vilken illustreras i exemplet nedan. De tillägg till texten i exempel 1b i RevR 701 som föranleds av revisorns rapportering om bolagsstyrningsrapporten har i nedanstående exempel markerats med kursiv stil.

RevR 16 Exempel 1B

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i ABC AB (publ), org.nr xxxxxx-xxxx

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag (Vi) har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). [Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna x–y i detta dokument.]

Enligt min (vår) uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december ÅÅÅÅ och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU och årsredovisningslagen.

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Förvaltningsberättelsen och bolagsstyrningsrapporten är förenliga med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar, och bolagsstyrningsrapporten är i överensstämmelse med [årsredovisningslagen/lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag/lagen om årsredovisning i försäkringsföretag].18

Jag (Vi) tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget19 och koncernen20.

Mina (Våra) uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen21 är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport som har överlämnats till moderbolagets revisionsutskott22 i enlighet med revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 11.

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar att, baserat på min (vår) bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjänster som avses i revisorsförordningens (537/2014/EU) artikel 5.1 har tillhandahållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföretag eller dess kontrollerade företag inom EU.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Särskilt betydelsefulla områden

Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt min (vår) professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perioden. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i mitt (vårt) ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet, men jag (vi) gör inga separata uttalanden om dessa områden.

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 1]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 1]

[Rubrik särskilt betydelsefullt område 2]

[Beskrivning av särskilt betydelsefullt område 2]

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns på sidorna [x2–y2]. Det är [styrelsen och verkställande direktören] som har ansvaret för denna andra information.

Mitt (Vårt) uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag (vi) gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt (vårt) ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag (vi) även den kunskap jag (vi) i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag (vi), baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag (vi) skyldig(a) att rapportera detta. Jag (Vi) har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen, enligt IFRS såsom de antagits av EU. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

[Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella rapportering.]23

Revisorns ansvar

Mina (Våra) mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina (våra) uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer jag (vi) riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina (våra) uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • skaffar jag mig (vi oss) en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min (vår) revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig (oss) om effektiviteten i den interna kontrollen.

 • utvärderar jag (vi) lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

 • drar jag (vi) en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag (Vi) drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag (vi) drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag (vi) i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina (Våra) slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • utvärderar jag (vi) den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

 • inhämtar jag (vi) tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Jag (Vi) ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag (Vi) är ensam(t) ansvarig(a) för mina (våra) uttalanden.

Jag (Vi) måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag (Vi) måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag (vi) identifierat.

Jag (Vi) måste också förse styrelsen med ett uttalande om att jag (vi) har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och ta upp alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka mitt (vårt) oberoende, samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Av de områden som kommuniceras med styrelsen fastställer jag (vi) vilka av dessa områden som varit de mest betydelsefulla för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, inklusive de viktigaste bedömda riskerna för väsentliga felaktigheter, och som därför utgör de för revisionen särskilt betydelsefulla områdena. Jag (Vi) beskriver dessa områden i revisionsberättelsen såvida inte lagar eller andra författningar förhindrar upplysning om frågan.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min (vår) revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag (vi) även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för ABC AB (publ) för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag (Vi) tillstyrker att bolagsstämman disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

[Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.]

Grund för uttalanden

Jag (Vi) har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt (Vårt) ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag (Vi) är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt (vårt) yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag (Vi) anser att de revisionsbevis jag (vi) har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina (våra) uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

 • företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

 • på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt (Vårt) mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt (vårt) uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag (vi) professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min (vår) professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag (vi) fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag (Vi) går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag (vi) granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]24 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

[Namn på revisionsföretaget alternativt personvald revisor], [adress], utsågs till ABC ABs revisor av bolagsstämman den DD månad ÅÅÅÅ och har varit bolagets revisor sedan den DD månad ÅÅÅÅ.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]25

A.A.

Auktoriserad revisor

Hänvisning till lag beror på vilken lag om årsredovisning som företaget tillämpar.

Rådet för finansiell rapportering (Rådet) har fastställt att Rapport över finansiell ställning vid årets slut ska benämnas balansräkning i moderbolagets årsredovisning. Rådet har vidare avgjort att företaget ska upprätta dels en separat resultaträkning, dels en rapport över totalresultatet. Revisorns uttalande om fastställande ska enbart avse den separata resultaträkningen.

Enligt IAS 1 punkt 10 utgörs en fullständig finansiell rapport av bland annat Rapport över finansiell ställning per periodens slut och Rapport över totalresultat för perioden. Av IAS 1 punkt 10 framgår också att ett företag kan använda andra benämningar än de som används i IAS 1, till exempel balansräkning istället för Rapport över finansiell ställning vid periodens slut eller resultaträkning istället för Rapport över totalresultat för perioden. I revisionsberättelsen ska revisorn använda den benämning som företaget har valt i koncernredovisningen för dessa rapporter. Om ett företag väljer att i enlighet med IAS 1 punkt 81 B redovisa sina intäkts- och kostnadsposter i två rapporter, dels en separat rapport över resultatet, dels en rapport över totalresultatet, så ska uttalandet om fastställelse avse endast den rapport som behandlar resultatet.

Exemplet baseras på att företaget upprättar koncernredovisning. Skulle så inte vara fallet ska orden ”och koncernredovisningen” (vid denna nothänvisning och i efterföljande stycken) inte tas med i revisionsberättelsen.

Om styrelsen beslutat att inte inrätta något revisionsutskott, och revisionsutskottets uppgifter därför fullgörs av styrelsen i sin helhet, byts ordet ”revisionsutskott” ut mot ”styrelsen”.

Om revisionsutskottets uppgifter fullgörs av styrelsen i sin helhet, ska detta stycke inte ingå i revisionsberättelsen.

Texten inom hakparentes ska ingå i de fall styrelsen föreslår vinstutdelning.

Texten inom hakparentes ska ingå vid byråval.

(FAR N 2020:33)

Exempel 2A Rapportering i särskilt yttrande efter lagstadgad granskning

7.5Bolagsstyrningsrapporten är i detta exempel placerad i en rapport skild från årsredovisningen och revisorns uttalande rapporteras därför i ett särskilt yttrande.

RevR 16 Exempel 2A

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i ... AB, org.nr xxxxxx-xxxx

Uppdrag och ansvarsfördelning

Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret ...) [på sidorna x–y]26 och för att den är upprättad i enlighet med [årsredovisningslagen/lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag/lagen om årsredovisning i försäkringsföretag].

Granskningens inriktning och omfattning

Min (Vår) granskning har skett enligt FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att min (vår) granskning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsentligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige har. Jag (Vi) anser att denna granskning ger mig (oss) tillräcklig grund för mina (våra) uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt 7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med [årsredovisningslagen/lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag/lagen om årsredovisning i försäkringsföretag27].

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Detta tillägg görs i revisorsyttrandet om bolagsstyrningsrapporten är skild från årsredovisningen men placerad i det dokument som innehåller den reviderade årsredovisningen.

Hänvisning till lag beror på vilken lag om årsredovisning som företaget tillämpar. Observera att lagrumsreferenserna till ÅRL inte ska ändras, då det är i ÅRL specifika lagrum till vilka i förekommande fall ÅRKL och ÅRFL hänvisar.

(FAR N 2021:17)

Exempel 2B Rapportering i särskilt yttrande efter utökad omfattning av granskningen

7.6Bolagsstyrningsrapporten är i detta exempel placerad i en rapport skild från årsredovisningen och revisorns uttalande rapporteras därför i ett särskilt yttrande.

RevR 16 Exempel 2B

Revisors yttrande om bolagsstyrningsrapporten

Till bolagsstämman i ... AB, org.nr xxxxxx-xxxx

Uppdrag och ansvarsfördelning

Jag (Vi) har granskat bolagsstyrningsrapporten för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...) [på sidorna x–y].28 Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten och för att den är upprättad i enlighet med [årsredovisningslagen/lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag/lagen om årsredovisning i försäkringsföretag]. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om bolagsstyrningsrapporten på grundval av min (vår) revision.

Granskningens inriktning och omfattning

Granskningen har utförts i enlighet med FARs rekommendation RevR 16 Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten. Det innebär att jag (vi) har planerat och genomfört revisionen för att med rimlig säkerhet uttala mig (oss) om att bolagsstyrningsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för informationen i bolagsstyrningsrapporten. Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden.

Uttalande

En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Den är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen samt är i överensstämmelse med [årsredovisningslagen/lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag/lagen om årsredovisning i försäkringsföretag29].

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

[Namn på revisionsföretaget]

A.A.

Auktoriserad/Godkänd revisor

Detta tillägg görs i revisorsyttrandet om bolagsstyrningsrapporten är skild från årsredovisningen men placerad i det dokument som innehåller den reviderade årsredovisningen.

Hänvisning till lag beror på vilken lag om årsredovisning som företaget tillämpar.

(FAR N 2021:17)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2016:20

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare.

2017:8

Ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2017 eller senare.

2018:19

Ändringarna ska tillämpas för granskning av bolagsstyrningsrapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2019:20

Ändringarna ska tillämpas för granskning av bolagsstyrningsrapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2020 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2020:33

Ändringarna ska tillämpas för granskning av bolagsstyrningsrapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2021 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2021:17

Ändringarna ska tillämpas för granskning av bolagsstyrningsrapporter för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2022 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

2022:15

Ändringarna ska tillämpas för granskning av bolagsstyrningsrapporter för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2023 eller senare. Tidigare tillämpning är tillåten.

Bilaga 1

A Innehållet i en bolagsstyrningsrapport

Under B redogörs för årsredovisningslagens (ÅRL) regler om hur en bolagsstyrningsrapport ska upprättas. Redogörelsen utgår från lagens utgångspunkt att en bolagsstyrningsrapport upprättas för moderbolaget samt att separat information om koncernen lämnas i koncernredovisningen.

I praktiken har dock praxis för bolagsstyrningsrapportering utvecklats så att företagen lämnar information om moderbolag och koncern i ett gemensamt avsnitt vilket förväntas bli fortsatt praxis i den lagstadgade bolagsstyrningsrapporten.30

På motsvarande sätt har praxis utvecklats så, att företagen lämnar en gemensam förvaltningsberättelse för moderbolaget och koncernen respektive att revisorerna lämnar en gemensam revisionsberättelse för årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som framgår av den detaljerade lagredogörelsen i denna bilaga så begränsas möjligheten att upprätta en gemensam rapport när offentliggörande av bolagsstyrningsrapporten sker på bolagets webbplats.

Moderbolaget

Bolagsstyrningsrapporten ska enligt 6 kap. 6 § ÅRL innehålla upplysningar om:

 1. vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, utöver de principer som följer av lag eller annan författning, och var uppgifter om dessa finns tillgängliga,

 2. de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen,

 3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,

 4. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,

 5. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,

 6. bolagsstämmans bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,

 7. hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslutanderätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning,

 8. hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kommittéer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning, och

 9. den mångfaldspolicy som, såvida bolaget uppfyller mer än ett av villkoren i 10 § första stycket 1–3, tillämpas i fråga om styrelsen samt målet med policyn, hur policyn har tillämpats under räkenskapsåret och resultatet av den.31

Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning, ska skälen för detta anges. Om bolaget tillämpar en kod för bolagsstyrning, ska det i förekommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skälen för detta. Om ett bolag som avses i andra stycket 9 inte tillämpar någon mångfaldspolicy, ska skälen för detta anges.

I vissa fall gäller följande undantag från fullständigt innehåll i bolagsstyrningsrapporten:

 • Ett aktiebolag som endast har andra överlåtbara värdepapper än aktier upptagna till handel på en reglerad marknad behöver inte i bolagsstyrningsrapporten lämna de upplysningar som anges i punkterna 1 och 7–9 samt i tredje stycket ovan. Detta undantag gäller dock inte bolag vars aktier handlas på en s.k. handelsplattform.32

 • Ett bolag som har valt att offentliggöra bolagsstyrningsrapporten skild från årsredovisningen behöver inte i bolagsstyrningsrapporten ta med upplysningar som anges i punkterna 3–6 ovan om dessa ingår i förvaltningsberättelsen (6 kap. 8 § andra stycket ÅRL). Bolagsstyrningsrapporten ska i så fall istället hänvisa till förvaltningsberättelsen.

De villkor som ställs upp för mångfaldspolicyn motsvarar de gränsvärden som gäller vid upprättande av hållbarhetsrapport.

Definieras i 1 kap. 5 § 12 lagen om värdepappersmarknaden.

Koncernen

Koncernredovisningen ska enligt 7 kap. 31 § ÅRL innehålla upplysningar om de viktigaste inslagen i koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upprättandet av koncernredovisningen (jämför med punkt 2 för moderbolaget).

(FAR N 2021:17)

B Upprättandet av bolagsstyrningsrapporten respektive lämnandet av information för koncernen

Moderbolaget

Moderbolaget har enligt 6 kap. 6 § respektive 8 § ÅRL två alternativa möjligheter att placera bolagsstyrningsrapporten:

 • som en del av förvaltningsberättelsen, eller

 • som en rapport skild från årsredovisningen (avskild rapport).

När bolagsstyrningsrapporten placeras i förvaltningsberättelsen är det naturligt att den får utgöra ett särskilt avsnitt (prop. 2008/09:71 s. 103).

När bolagsstyrningsrapporten ingår i förvaltningsberättelsen så lämnas den och dateras av styrelsen och verkställande direktören i enlighet med ÅRL. För en konsekvent tillämpning ska enligt FARs uppfattning en avskild rapport undertecknas och dateras på samma sätt som årsredovisningen.33

Se även FARs överväganden i kapitel 3.

Koncernen

Informationen för koncernen ska lämnas i förvaltningsberättelsen alternativt, om moderbolagets bolagsstyrningsrapport har lämnats som en avskild rapport, i bolagsstyrningsrapporten. En sådan gemensam rapport förutsätter dock att den offentliggörs tillsammans med årsredovisningen genom registrering hos Bolagsverket. Koncernens information anses inte offentliggjord enbart genom att den finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Om alternativet att lämna koncernens information i den avskilda rapporten väljs, ska det framgå av koncernens förvaltning

C Offentliggörandet av bolagsstyrningsrapporten

Offentliggörandet av bolagsstyrningsrapporten regleras i 8 kap. ÅRL:

 1. En bolagsstyrningsrapport som är en del av förvaltningsberättelsen offentliggörs genom att årsredovisningen ges in till Bolagsverket (3 §).

 2. En avskild rapport kan offentliggöras antingen

  • tillsammans med att årsredovisningen ges in till Bolagsverket, eller

  • på bolagets webbplats.

Om bolaget väljer att upprätta en avskild rapport och offentliggöra denna på bolagets webbplats ska förvaltningsberättelsen upplysa om den webbplats där rapporten finns tillgänglig.

Informationen för koncernen anses inte offentliggjord enbart genom att den finns tillgänglig på bolagets webbplats34, utan den måste offentliggöras genom att den ges in till Bolagsverket.

8 kap. 15 a § tredje stycket ÅRL.

Bilaga 2

Exempel på uttalande från styrelsen35

(Företagets brevhuvud)

(Till revisor) (Datum)

Detta uttalande lämnas i anslutning till er granskning av bolagsstyrningsrapporten som innehåller bolagets och koncernens information om de viktigare inslagen i bolagets och koncernens system för intern kontroll och riskhantering i samband med upprättande av koncernredovisningen för ... AB för det räkenskapsår som avslutas den 31 december 20XX och syftar till att ge uttryck för vår uppfattning om huruvida bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

Vi bekräftar, utifrån vår bästa kunskap och övertygelse, följande:

 • Bolagsstyrningsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning.

 • Bolagsstyrningsrapporten innehåller inga väsentliga felaktiga uppgifter, inga väsentliga uppgifter har utelämnats samt alla uppgifter är förenliga med innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen.

(Styrelsens ordförande)

Alternativt kan uttalandet inkluderas i det sedvanliga uttalandet enligt ISA 580 Skriftliga uttalanden.