International Standard on Auditing (ISA) 805 (omarbetad) Särskilda överväganden – revisioner av enskilda finansiella rapporter och särskilda delar, konton eller poster i en finansiell rapport ska läsas tillsammans med ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing.

Inledning

Denna standards tillämpningsområde

1.De internationella revisionsstandarderna (ISA) i serien 100–700 gäller vid revision av finansiella rapporter och ska vid revision av annan historisk finansiell information anpassas efter vad omständigheterna kräver. Denna ISA behandlar särskilda överväganden som är relevanta vid tillämpning av sådana ISA vid en revision av en enskild finansiell rapport eller av särskild del, särskilt konto eller särskild post i en finansiell rapport. Den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen, kontot eller posten i en finansiell rapport kan vara upprättad enligt ett generellt ramverk eller ett ramverk för särskilt syfte. Om den upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte gäller även ISA 800 (omarbetad)1 för revisionen. (Se punkterna A 1A 4.)

ISA 800 (omarbetad) Särskilda överväganden – revisioner av finansiella rapporter upprättade enligt ramverk för särskilt syfte.

2.Denna ISA gäller inte för omständigheter där granskningsåtgärder utförs av en enhetsrevisor avseende den finansiella informationen för en enhet i syfte för en koncernrevision (se ISA 600 (omarbetad)).2

ISA 600 (omarbetad) Särskilda överväganden – revision av koncernredovisningar (däribland arbete som utförs av enhetsrevisorer).

3.Denna ISA åsidosätter inte kraven i andra ISA och avser inte heller att behandla alla särskilda överväganden som kan vara relevanta under omständigheterna för uppdraget.

Ikraftträdande

4.Denna ISA gäller för revisioner av enskilda finansiella rapporter eller särskilda delar, konton eller poster för perioder som slutar den 15 december 2016 eller senare. Vid revisioner av enskilda finansiella rapporter eller särskilda delar, konton eller poster i en finansiell rapport per ett visst datum gäller denna ISA för revisioner av sådan information per den 15 december 2016 eller senare.

Mål

5.Revisorns mål är att, vid tillämpning av ISA vid en revision av en enskild finansiell rapport eller en särskild del, ett särskilt konto eller en särskild post i en finansiell rapport, ändamålsenligt hantera de särskilda överväganden som är relevanta när han eller hon

 1. accepterar uppdraget,

 2. planerar och utför uppdraget, och

 3. bildar sig en uppfattning och uttalar sig om de enskilda finansiella rapporterna eller den särskilda delen, kontot eller posten i en finansiell rapport.

Definitioner

6.I denna ISA avser hänvisningar till

 1. ”del i en finansiell rapport” eller ”del” att ”del, konto eller post i en finansiell rapport” avses,

 2. ”International Financial Reporting Standards” att International Financial Reporting Standards (IFRS) som utfärdats av International Accounting Standards Board avses, och

 3. en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport att även tillhörande upplysningar innefattas. (Se punkt A 2.)

Krav

Överväganden när revisorn accepterar uppdraget

Tillämpning av ISA

7.ISA 200 kräver att revisorn följer alla ISA som är relevanta för revisionen.3 Om det rör sig om en revision av en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport gäller detta krav oavsett om revisorn även har anlitats för att revidera företagets fullständiga finansiella rapporter. Om revisorn inte har anlitats för att revidera företagets fullständiga finansiella rapporter ska revisorn fastställa om en revision av en enskild finansiell rapport eller en särskild del i de finansiella rapporterna enligt ISA är praktiskt genomförbar. (Se punkterna A 5A 6.)

ISA 200 Den oberoende revisorns övergripande mål samt utförandet av en revision enligt International Standards on Auditing, punkt 18.

Om ramverket för finansiell rapportering är godtagbart

8.ISA 210 kräver att revisorn fastställer om det ramverk för finansiell rapportering som har använts vid upprättandet av de finansiella rapporterna är godtagbart.4 Om det rör sig om en revision av en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport ska detta innefatta om användningen av ramverket för finansiell rapportering kommer att leda till en presentation som ger ändamålsenliga upplysningar som innebär att de avsedda användarna kan förstå den information som förmedlas i den finansiella rapporten eller delen samt effekterna av väsentliga transaktioner och händelser på den information som förmedlas i den finansiella rapporten eller delen. (Se punkt A 7.)

ISA 210 Villkor för revisionsuppdrag, punkt 6 a.

Uttalandets form

9.ISA 210 kräver att de avtalade villkoren för revisionsuppdraget innefattar den förväntade formen för eventuella rapporter som revisorn lämnar.5 Om det rör sig om en revision av en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport ska revisorn överväga om uttalandets förväntade form är lämplig med hänsyn till omständigheterna. (Se punkterna A 8A 9.)

ISA 210, punkt 10 e.

Överväganden när revisorn planerar och utför revisionen

10.ISA 200 anger att ISA har utarbetats för revisioner av finansiella rapporter. Vid revision av annan historisk finansiell information ska de anpassas efter vad omständigheterna kräver.6

7Vid planering och utförande av revisionen av en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport ska revisorn anpassa alla ISA som är relevanta för revisionen efter omständigheterna för uppdraget. (Se punkterna A 10A 15.)

ISA 200, punkt 2.

Punkt 13 f i ISA 200 förklarar att termen ”finansiella rapporter” normalt avser fullständiga finansiella rapporter enligt kraven i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

Överväganden när revisorn bildar sig en uppfattning och uttalar sig

11.När revisorn bildar sig en uppfattning och uttalar sig om en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport ska han eller hon tillämpa kraven i ISA 700 (omarbetad)8 samt, i tillämpliga fall, ISA 800 (omarbetad) och anpassa dem efter omständigheterna för uppdraget. (Se punkterna A 16A 22.)

ISA 700 (omarbetad) Bilda sig en uppfattning och uttala sig om finansiella rapporter.

Uttala sig om företagets fullständiga finansiella rapporter och om en enskild finansiell rapport eller en särskild del i dessa finansiella rapporter

12.Om revisorn åtar sig ett uppdrag att uttala sig om en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport i samband med ett uppdrag att revidera företagets fullständiga finansiella rapporter ska revisorn lämna ett separat uttalande för varje uppdrag.

13.Den reviderade enskilda finansiella rapporten eller den reviderade särskilda delen i en finansiell rapport kan publiceras tillsammans med företagets reviderade fullständiga finansiella rapporter. Om revisorn drar slutsatsen att presentationen av en enskild finansiell rapport eller den särskilda delen i en finansiell rapport inte särskiljer den tillräckligt från de fullständiga finansiella rapporterna ska revisorn be företagsledningen rätta till situationen. Förutom i de fall som nämns i punkterna 15 och 16 ska revisorn också särskilja uttalandet om den enskilda finansiella rapporten eller om den särskilda delen i en finansiell rapport från uttalandet om de fullständiga finansiella rapporterna. Revisorn ska inte lämna en rapport som innehåller uttalandet om den enskilda finansiella rapporten eller om den särskilda delen i en finansiell rapport förrän han eller hon är nöjd med särskiljningen.

Överväga effekterna av vissa förhållanden som inkluderas i revisors rapport avseende företagets fullständiga finansiella rapporter vid revisionen av en enskild finansiell rapport eller en särskild del av en finansiell rapport och för tillhörande revisors rapport

14.Om revisors rapport avseende ett företags fullständiga finansiella rapporter innefattar:

 1. ett modifierat uttalande enligt ISA 705 (omarbetad)9,

 2. ett stycke med upplysningar av särskild betydelse eller ett stycke med övriga upplysningar enligt ISA 706 (omarbetad)10,

 3. en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad)11,

 4. kommunikation om särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 70112, eller

 5. en utsaga som beskriver en orättad väsentlig felaktighet i den andra informationen enligt ISA 720 (omarbetad)13,

ska revisorn överväga de eventuella effekterna som dessa förhållanden kan ha för revisionen av den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen i en finansiell rapport samt för revisors rapport avseende dem. (Se punkterna A 23A 27.)

ISA 705 (omarbetad) Modifierat uttalande i rapport från oberoende revisor.

ISA 706 (omarbetad) Stycken med upplysningar av särskild betydelse och stycken med övriga upplysningar i rapport från oberoende revisor.

ISA 570 (omarbetad) Fortsatt drift, punkt 22.

ISA 701 Kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i rapport från oberoende revisor, punkt 13.

ISA 720 (omarbetad) Revisorns ansvar avseende annan information, punkt 22 e ii.

Uttala avvikande mening eller avstå från att uttala sig i revisors rapport avseende företagets fullständiga finansiella rapporter

15.Om revisorn drar slutsatsen att han eller hon måste uttala en avvikande mening eller avstå från att uttala sig om företagets fullständiga finansiella rapporter som helhet tillåter ISA 705 (omarbetad) inte att revisorn i samma revisors rapport infogar ett omodifierat uttalande om en enskild finansiell rapport som utgör en del av de finansiella rapporterna eller en särskild del av de finansiella rapporterna.14 Det beror på att ett omodifierat uttalande skulle motsäga revisorns avvikande mening eller att revisorn avstår från att uttala sig om företagets fullständiga finansiella rapporter som helhet. (Se punkt A 28.)

ISA 705 (omarbetad), punkt 15.

16.Om revisorn drar slutsatsen att han eller hon måste uttala en avvikande mening eller avstå från att uttala sig om företagets fullständiga finansiella rapporter som helhet, men i samband med en separat revision av en särskild del av de finansiella rapporterna ändå anser det lämpligt att lämna ett omodifierat uttalande om den delen ska revisorn endast göra det om

 1. revisorn inte är förhindrad att göra så enligt lag eller annan författning,

 2. uttalandet lämnas i en rapport som inte publiceras tillsammans med den rapport där revisorn uttalar en avvikande mening eller avstår från att uttala sig, och

 3. delen inte utgör en betydande del av företagets fullständiga finansiella rapporter.

17.Revisorn ska inte lämna ett omodifierat uttalande om en enskild finansiell rapport i de fullständiga finansiella rapporterna om revisorn har uttalat en avvikande mening eller avstått från att uttala sig om de fullständiga finansiella rapporterna i sin helhet. Detta gäller även om rapporten om de enskilda finansiella rapporterna inte publiceras tillsammans med den revisors rapport där revisorn uttalar en avvikande mening eller avstår från att uttala sig. Det beror på att en enskild finansiell rapport anses utgöra en betydande del av de finansiella rapporterna.

Tillämpning och andra förtydliganden

Denna standards tillämpningsområde

(se punkterna 1, 6 c)

A 1.ISA 200 definierar termen ”historisk finansiell information” som information uttryckt i finansiella termer om ett särskilt företag, i första hand hämtad från det företagets redovisningssystem, om ekonomiska händelser som har inträffat under tidigare perioder eller om ekonomiska förhållanden eller omständigheter vid tidigare tidpunkter.15

ISA 200, punkt 13 g.

A 2.ISA 200 definierar termen ”finansiella rapporter” som en strukturerad framställning av historisk finansiell information, innefattande upplysningar, avsedd att ge information om ett företags ekonomiska resurser eller förpliktelser vid en viss tidpunkt eller förändringarna i dessa för en tidsperiod, enligt ett ramverk för finansiell rapportering. Termen ”finansiella rapporter” avser vanligtvis fullständiga finansiella rapporter som uppfyller kraven i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering, men kan också avse en enskild finansiell rapport. Upplysningar består av förklarande eller annan beskrivande information, som presenteras enligt krav eller vad som är uttryckligen tillåtet eller på annat sätt tillåtet i det tillämpliga ramverket för finansiella rapporter, i de finansiella rapporterna eller i noterna eller genom hänvisningar.16 Enligt punkt 6 c inbegriper hänvisning till en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport även tillhörande noter.

ISA 200, punkt 13 f.

A 3.ISA är utarbetade mot bakgrund av en revision av finansiella rapporter17 och måste anpassas efter vad omständigheterna kräver när de används vid revision av annan historisk finansiell information, t.ex. en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport. Denna ISA är till hjälp i detta avseende. (Bilaga 1 innehåller exempel på sådan annan historisk finansiell information.)

ISA 200, punkt 2.

A 4.Andra bestyrkandeuppdrag än en revision av historisk finansiell information där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet utförs enligt International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (omarbetad).18

ISAE 3000 (omarbetad) Andra bestyrkandeuppdrag än revisioner och översiktliga granskningar av historisk finansiell information.

Överväganden när revisorn accepterar uppdraget

Tillämpning av ISA

(se punkt 7)

A 5.Enligt ISA 200 ska revisorn följa (a) relevanta yrkesetiska krav, däribland dem som gäller oberoende, för revisionsuppdrag avseende finansiella rapporter, och (b) alla ISA som är relevanta för revisionen. ISA 200 kräver också att revisorn följer alla kraven i en ISA, om inte omständigheterna för revisionen innebär att hela standarden inte är relevant eller att kravet inte är relevant på grund av att det är villkorat och att villkoret inte är uppfyllt. Revisorn kan i undantagsfall bedöma det som nödvändigt att göra avsteg från ett relevant krav i en ISA genom att utföra alternativa granskningsåtgärder för att uppnå målet med det kravet.19

ISA 200, punkterna 14, 18 och 2223.

A 6.Det är kanske inte praktiskt genomförbart att följa de krav i ISA som är relevanta för revisionen av en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport om revisorn inte också är anlitad att revidera företagets fullständiga finansiella rapporter. I dessa fall har revisorn ofta inte samma förståelse av företaget och dess miljö, däribland dess interna kontroll, som en revisor som också reviderar företagets fullständiga finansiella rapporter. Revisorn har heller inte de revisionsbevis som rör den allmänna kvaliteten i räkenskapsmaterialet eller annan redovisningsinformation som skulle inhämtas vid en revision av företagets fullständiga finansiella rapporter. Följaktligen kan revisorn behöva ytterligare bevis för att styrka de revisionsbevis som har inhämtats från räkenskapsmaterialet. Om det rör sig om en revision av en särskild del i en finansiell rapport kräver vissa ISA revisionsarbete som är oproportionerligt i förhållande till den del som revideras. Exempel: Även om kraven i ISA 570 (omarbetad) sannolikt skulle vara relevanta för omständigheterna vid en revision av en uppställning över kundfordringar kanske det inte är praktiskt genomförbart att följa de kraven på grund av den arbetsinsats som krävs. Om revisorn drar slutsatsen att en revision av en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport enligt ISA inte är praktiskt genomförbar kan revisorn diskutera med företagsledningen om en annan typ av uppdrag kanske är mer genomförbar.

Om ramverket för finansiell rapportering är godtagbart

(se punkt 8)

A 7.En enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport kan upprättas enligt ett tillämpligt ramverk för finansiell rapportering som grundas på ett ramverk för finansiell rapportering fastställt av en behörig eller erkänd normgivande organisation för upprättandet av fullständiga finansiella rapporter (t.ex. IFRS). Om så är fallet kan fastställande av om det tillämpliga ramverket är godtagbart innefatta att överväga om ramverket innehåller alla kraven i det ramverk som det grundas på som är relevanta för presentationen av en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport som ställer krav på adekvata upplysningar.

Uttalandets form

(se punkt 9)

A 8.Formen för revisorns uttalande beror på det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering och alla tillämpliga lagar och andra författningar.20 Enligt ISA 700 (omarbetad)21

 1. ska revisorn, om han eller hon lämnar ett omodifierat uttalande om fullständiga finansiella rapporter som har upprättats enligt ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild, såvida inte annat krävs i lag eller annan författning, använda någon av följande formuleringar i sitt uttalande

  1. de finansiella rapporterna ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild enligt [det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering], eller

  2. de finansiella rapporterna ger en sann och rättvisande bild enligt [det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering],

 2. ska revisorn, om han eller hon lämnar ett omodifierat uttalande om fullständiga finansiella rapporter som har upprättats enligt ett regelstyrt ramverk i sitt uttalande ange att de finansiella rapporterna i alla väsentliga avseenden är upprättade enligt [det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering].

ISA 200, punkt 8.

ISA 700 (omarbetad), punkterna 2526.

A 9.Om det gäller en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport kanske det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering inte uttryckligen behandlar presentationen av den finansiella rapporten eller den särskilda delen i den finansiella rapporten. Det kan vara fallet när det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering grundas på ett ramverk för finansiell rapportering som har fastställts av en behörig eller erkänd normgivande organisation för upprättandet av fullständiga finansiella rapporter (t.ex. IFRS). Revisorn överväger därför om uttalandets förväntade form är ändamålsenlig mot bakgrund av det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering. Exempel på faktorer som kan påverka revisorns övervägande om att använda formuleringarna ”en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild” eller ”ger en sann och rättvisande bild” i uttalandet:

 • Om det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering uttryckligen eller underförstått begränsas till upprättandet av fullständiga finansiella rapporter.

 • Om den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen i en finansiell rapport

  • helt och fullt uppfyller alla de krav i det ramverk som är relevanta för den särskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen i en finansiell rapport samt att presentationen av den finansiella rapporten eller delen innefattar de tillhörande upplysningarna, eller

  • om det är nödvändigt för att uppnå en presentation avsedd att ge en rättvisande bild, lämnar upplysningar utöver dem som särskilt krävs i ramverket eller i undantagsfall avviker från ett krav i ramverket.

Revisorns beslut när det gäller uttalandets förväntade form är en fråga om professionell bedömning. Det kan påverkas av om användningen av formuleringarna ”en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild” eller ”en sann och rättvisande bild” i revisorns uttalande om en enskild finansiell rapport eller om en särskild del i en finansiell rapport som har upprättats enligt ett regelverk avsett att ge en rättvisande bild är allmänt vedertagna i en viss jurisdiktion.

Överväganden när revisorn planerar och utför revisionen

(se punkt 10)

A 10.Varje ISAs relevans kräver noggrant övervägande. Även om det endast är en viss del i en finansiell rapport som ska revideras är ISA, t.ex. ISA 24022, ISA 55023 och ISA 570 (omarbetad), i princip relevanta. Detta beror på att delen skulle kunna innehålla felaktigheter som beror på oegentligheter, effekterna av närståendetransaktioner eller den felaktiga användningen av antagandet om fortsatt drift enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

ISA 240 Revisorns ansvar avseende oegentligheter i en revision av finansiella rapporter.

ISA 550 Närståendeförhållanden.

A 11.ISA 260 (omarbetad) kräver att revisorn ska avgöra vilka personer i företagets styrstruktur som det är mest lämpligt att kommunicera med.24 I ISA 260 (omarbetad) påpekas att i vissa fall deltar hela styrelsen i ledningen av företaget, och tillämpningen av kraven på kommunikation ändras därför.25 När företaget också upprättar fullständiga generella finansiella rapporter, kan den eller de som ansvarar för tillsynen över upprättandet av den enskilda finansiella rapporten eller delen vara andra än dem som har ansvar för företagets styrning och som ansvarar för tillsynen över upprättandet av dessa generella finansiella rapporter.

ISA 260 (omarbetad) Kommunikation med dem som har ansvar för företagets styrning, punkt 11.

ISA 260 (omarbetad), punkterna 10 b, 13, A 1 (tredje punkten), A 2 och A 8.

A 12.ISA är dessutom utarbetade mot bakgrund av en revision av finansiella rapporter och måste anpassas efter vad omständigheterna kräver när de används vid en revision av en enskild finansiell rapport26 eller en särskild del i en finansiell rapport. Exempel: Skriftliga uttalanden från företagsledningen om de fullständiga finansiella rapporterna ersätts av skriftliga uttalanden om presentationen av den finansiella rapporten eller delen enligt det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering.

ISA 200, punkt 2.

A 13.Förhållanden i revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna kan ha följder för revisionen av en enskild finansiell rapport eller en del i en finansiell rapport (se punkt 14). Vid planering och utförande av en revision av en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport i samband med en revision av företagets fullständiga finansiella rapporter kanske revisorn även kan använda de revisionsbevis som inhämtas som en del av revisionen av företagets fullständiga finansiella rapporter vid revisionen av den finansiella rapporten eller delen. ISA kräver dock att revisorn planerar och utför revisionen av den finansiella rapporten eller delen i syfte att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis på vilka uttalandet om den finansiella rapporten eller delen kan grundas.

A 14.De enskilda finansiella rapporter som utgör fullständiga finansiella rapporter och många av de särskilda delarna i de finansiella rapporterna, däribland de tillhörande upplysningarna, har ett inbördes samband. Följaktligen kanske revisorn när han eller hon reviderar en enskild finansiell rapport eller en särskild del inte kan överväga endast den finansiella rapporten eller delen. Därmed kan revisorn behöva utföra åtgärder avseende de poster som har ett inbördes samband för att uppfylla revisionens mål.

A 15.Dessutom kan den väsentlighet som har fastställts för en enskild finansiell rapport eller för en särskild del i en finansiell rapport vara lägre än den väsentlighet som har fastställts för företagets fullständiga finansiella rapporter. Detta kommer att påverka karaktären på, tidpunkten för och omfattningen av granskningsåtgärderna och utvärderingen av icke rättade felaktigheter.

Överväganden när revisorn bildar sig en uppfattning och uttalar sig

(se punkt 11)

A 16.ISA 700 (omarbetad) kräver att revisorn, när han eller hon bildar sig en uppfattning, utvärderar om de finansiella rapporterna ger tillräckliga upplysningar för att de avsedda användarna ska kunna förstå effekterna av väsentliga transaktioner och händelser rörande den information som förmedlas i de finansiella rapporterna.27 Om det rör en enskild finansiell rapport eller en särskild del av en finansiell rapport är det viktigt att den finansiella rapporten eller delen, med avseende på kraven i det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering ger tillräckliga upplysningar för att de avsedda användarna ska kunna förstå den information som förmedlas i den finansiella rapporten eller delen och effekterna av väsentliga transaktioner och händelser på den information som förmedlas i den finansiella rapporten eller delen.

ISA 700 (omarbetad), punkt 13 e.

A 17.Bilaga 2 innehåller exempel på rapporter från oberoende revisor avseende en enskild finansiell rapport och avseende en särskild del i en finansiell rapport. Andra exempel på revisors rapporter kan vara relevanta för rapportering om en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport (se t.ex. bilagorna till ISA 700 (omarbetad), ISA 705 (omarbetad), ISA 570 (omarbetad), ISA 720 (omarbetad) och ISA 706 (omarbetad)).

Tillämpning av ISA 700 (omarbetad) vid rapportering om en enskild finansiell rapport eller om en särskild del i en finansiell rapport

A 18.Punkt 11 i denna ISA förklarar att revisorn måste tillämpa kraven i ISA 700 (omarbetad) och anpassa dem efter omständigheterna för uppdraget, när han eller hon bildar sig en uppfattning och uttalar sig om en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport. När revisorn gör detta måste han eller hon också tillämpa rapporteringskraven i andra ISA, anpassade efter vad som är nödvändigt med hänsyn till omständigheterna, och kan ha nytta av de överväganden som behandlas i punkterna A 19A 21 nedan.

Fortsatt drift

A 19.Beroende på vilket tillämpligt ramverk för finansiell rapportering som användes vid upprättandet av den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen av en finansiell rapport kan beskrivningen i revisors rapport av företagsledningens ansvar28 avseende antagandet om fortsatt drift behöva anpassas efter behov. Beskrivningen i revisors rapport av revisors ansvar29 kan också behöva anpassas efter behov beroende på hur ISA 570 (omarbetad) tillämpas i omständigheterna för uppdraget.

ISA 700 (omarbetad), punkterna 34 b och A 48.

ISA 700 (omarbetad), punkt 39 b iv.

Särskilt betydelsefulla områden

A 20.Enligt ISA 700 (omarbetad) ska revisorn i enlighet med ISA 701, vid revisioner av fullständiga, generella finansiella rapporter för börsnoterade företag, kommunicera särskilt betydelsefulla områden i revisors rapport.30 Vid revisioner av en enskild finansiell rapport eller en särskild del av en finansiell rapport gäller ISA 701 endast när kommunikation om särskilt betydelsefulla områden i revisors rapport avseende sådana finansiella rapporter eller delar krävs enligt lag eller annan författning, eller om revisorn beslutar att kommunicera särskilt betydelsefulla områden. När särskilt betydelsefulla områden kommuniceras i revisors rapport avseende en enskild finansiell rapport eller om en särskild del i en finansiell rapport gäller ISA 701 i sin helhet.31

ISA 700 (omarbetad), punkt 30.

ISA 700 (omarbetad), punkt 31.

Övrig information

A 21.ISA 720 (omarbetad) handlar om revisorns ansvar avseende annan information. Inom ramen för denna ISA anses rapporter som innehåller eller bifogas den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen av en finansiell rapport – vars ändamål är att ge ägare (eller liknande intressenter) information om förhållanden i den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen i en finansiell rapport – vara årsrapporter för syftet i ISA 720 (omarbetad). När revisorn fastställer att företaget planerar att utfärda en sådan rapport gäller kraven i ISA 720 (omarbetad) revisionen av den enskilda finansiella rapporten eller delen.

Namn på ansvarig revisor

A 22.Kravet i ISA 700 (omarbetad) på att revisorn inkluderar namnet på ansvarig revisor i revisors rapport gäller också revisioner av enskilda finansiella rapporter för noterade företag eller särskilda delar i finansiella rapporter för noterade företag.32 Det kan finnas krav i lag eller annan författning på att revisorn ska ta med namnet på ansvarig revisor i revisors rapport eller på annat sätt bestämma att göra det vid rapportering om en enskild finansiell rapport eller om en särskild del i en finansiell rapport för företag som inte är noterade företag.

ISA 700 (omarbetad), punkterna 46 och A 61A 63.

Uttala sig om företagets fullständiga finansiella rapporter och om en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport

(se punkt 14)

Överväga effekterna av vissa förhållanden som inkluderas i revisors rapport avseende företagets fullständiga finansiella rapporter vid revisionen av den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen av en finansiell rapport och tillhörande revisors rapport

A 23.Punkt 14 kräver att revisorn överväger eventuella effekter av vissa förhållanden som inkluderas i revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna vid revisionen av den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen av en finansiell rapport och tillhörande revisors rapport. Det krävs professionellt omdöme för att överväga om huruvida ett förhållande som inkluderas i revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna är relevant inom ramen för ett uppdrag att rapportera om en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport.

A 24.Faktorer som kan vara relevanta när dessa effekter övervägs innefattar:

 • Karaktären på det eller de förhållanden som beskrivs i revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna och i vilken omfattning det hänger samman med vad som inkluderas i den enskilda finansiella rapporten eller en särskild del av en finansiell rapport.

 • Hur genomgripande den eller de frågor är, som beskrivs i revisors rapport avseende företagets fullständiga finansiella rapporter.

 • Karaktären på och omfattningen av skillnaderna mellan de tillämpliga ramverken för finansiell rapportering.

 • Omfattningen av skillnaden mellan den eller de perioder som omfattas av de fullständiga finansiella rapporterna jämfört med perioden eller datumet för den enskilda finansiella rapporten eller delen i en finansiell rapport.

 • Tid som gått sedan datumet för revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna.

A 25.Exempel: När revisorn har uttalat sig med reservation med avseende på kundfordringar i revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna och den enskilda finansiella rapporten inbegriper kundfordringar, eller den särskilda delen av en finansiell rapport rör kundfordringar, skulle det sannolikt få konsekvenser för revisionen. Å andra sidan, om revisorn uttalat sig med reservation om de fullständiga finansiella rapporterna med avseende på klassificering av långfristiga skulder, är det mindre sannolikt att det skulle få konsekvenser för en revision av den enskilda finansiella rapporten om den består av resultaträkningen eller om den särskilda delen i den finansiella rapporten avser kundfordringar.

A 26.Särskilt betydelsefulla områden som kommuniceras i revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna kan ha konsekvenser för en revision av en enskild finansiell rapport eller en särskild del i en finansiell rapport. Informationen i avsnittet ”Särskilt betydelsefulla områden” om hur förhållandet behandlades i revisionen av de fullständiga finansiella rapporterna kan vara till hjälp när revisorn fastställer hur han eller hon ska behandla förhållandet när det är relevant för revisionen av den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen av den finansiella rapporten.

Hänvisning till revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna

A 27.Även när vissa förhållanden som ingår i revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna inte har konsekvenser för revisionen av, eller för revisors rapport avseende, den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen i en finansiell rapport kan revisorn anse det ändamålsenligt att hänvisa till förhållandena i ett stycke med övriga upplysningar i en rapport om den enskilda finansiella rapporten eller den särskilda delen i en finansiell rapport (se ISA 706 (omarbetad)).33 Exempel: Revisorn kan anse det vara lämpligt att i revisors rapport avseende den enskilda finansiella rapporten eller en särskild del i den finansiella rapporten hänvisa till avsnittet ”Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortlevnad” i revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna.

ISA 706 (omarbetad), punkterna 1011.

Uttalande med avvikande mening eller att revisorn avstått från att uttala sig i revisors rapport avseende företagets fullständiga finansiella rapporter

(se punkt 15)

A 28.I revisors rapport om ett företags fullständiga finansiella rapporter är det tillåtet att avstå från att uttala sig om resultaten och kassaflödena, där så är relevant, och att lämna ett omodifierat uttalande om den finansiella ställningen, eftersom revisorn endast avstår från att uttala sig om resultat och kassaflöden och inte om de finansiella rapporterna som helhet.34

ISA 510 Förstagångsrevisioner – ingående balanser, punkt A 8 och ISA 705 (omarbetad), punkt A 16.

Bilaga 1 Exempel på särskilda delar, konton eller poster i en finansiell rapport

(se punkt A 3)

 • Kundfordringar, avsättningar för osäkra kundfordringar, lager, skulder för upplupna förmåner i en privat pensionsplan, bokfört värde för identifierade immateriella tillgångar, eller skulden för ”uppkomna men inte redovisade” krav i en försäkringsportfölj samt tillhörande noter.

 • En uppställning över externt förvaltade tillgångar och inkomster i en privat pensionsplan samt tillhörande noter.

 • En uppställning över materiella anläggningstillgångar samt upplysningar.

 • En uppställning över betalningar avseende en hyrd fastighet samt upplysningar.

 • En uppställning över vinstdelning eller bonus till anställda samt upplysningar.

Bilaga 2 Exempel på rapporter från oberoende revisor om en enskild finansiell rapport och om en särskild del i en finansiell rapport

(se punkt A 17)

 • Exempel 1: En rapport om en enskild finansiell rapport för ett företag som inte är noterat som har upprättats enligt ett generellt ramverk (i detta exempel ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild).

 • Exempel 2: En rapport om en enskild finansiell rapport för ett företag som inte är noterat som har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte (i detta exempel ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild).

 • Exempel 3: En rapport om en särskild del av en finansiell rapport för ett noterat företag som har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte (i detta exempel ett regelstyrt ramverk).

Exempel 1

En revisors rapport avseende en enskild finansiell rapport för ett företag som inte är noterat som har upprättats enligt ett generellt ramverk (i detta exempel ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild).

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av en balansräkning (dvs. en enskild finansiell rapport) för ett företag som inte är noterat.

 • Balansräkningen har upprättats av företagsledningen enligt de krav i ramverket för finansiell rapportering i jurisdiktionen som är relevanta för upprättandet av en balansräkning.

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild, utformat för att tillgodose de gemensamma informationsbehoven hos många olika användare.

 • Revisorn har fastställt att det är lämpligt att använda formuleringen ”en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild” i sitt uttalande.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad). Upplysningarna i den enskilda finansiella rapporten om den väsentliga osäkerhetsfaktorn är tillräckliga.

 • Det finns inget krav på revisorn att, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701 inom ramen för revisionen av balansräkningen.

 • Revisorn har fastställt att det inte finns någon annan information (dvs. kraven i ISA 720 (omarbetad) gäller inte).

 • De som har ansvaret för tillsynen över den finansiella rapporten är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av den finansiella rapporten.

 • Revisorn har inget annat rapporteringsansvar enligt lag eller annan författning.

Oberoende revisors rapport

[Mottagare]

Uttalande

Vi har reviderat balansräkningen för ABC-företaget (företaget) per den 31 december 20X1 samt noterna till den finansiella rapporten, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper (tillsammans ”den finansiella rapporten”).

Enligt vår uppfattning ger den bifogade finansiella rapporten en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av den finansiella ställningen för företaget per den 31 december 20X1 enligt de krav i ramverket för finansiell rapportering i [jurisdiktion] som är relevanta för upprättandet av sådan finansiell rapport.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av den finansiella rapporten” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av den finansiella rapporten i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Vi vill fästa uppmärksamheten på not 6 i den finansiella rapporten, som anger att företaget redovisar en förlust på ZZZ för räkenskapsåret fram till den 31 december 20X1 och att företagets kortfristiga skulder per detta datum översteg dess totala tillgångar med YYY. Enligt vad som anges i not 6, tyder dessa händelser och förhållanden, tillsammans med andra frågor som anges i not 6, på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.

Ansvar för den finansiella rapporten hos företagsledningen och de som har ansvar för företagets styrning35

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta en finansiell rapport som ger en rättvisande bild enligt de krav i ramverket för finansiell rapportering i [jurisdiktion] som är relevanta för att upprätta en sådan finansiell rapport samt för den interna kontroll som företagsledningen bedömer är nödvändig för att kunna upprätta en finansiell rapport utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av den finansiella rapporten är företagsledningen ansvarig för att bedöma företagets förmåga att fortsätta verksamheten och lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om frågor som rör företagets fortsatta drift samt utgå från antagandet om fortsatt drift såvida inte företagsledningen antingen avser att likvidera företaget eller upphöra med verksamheten, eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

De som har ansvar för företagets styrning har ansvaret för tillsynen av företagets process för finansiell rapportering.

I dessa exempel på revisors rapporter kan termerna ”företagsledning” och ”de som har ansvar för företagets styrning” behöva ersättas av en annan term som är lämplig inom ramen för det juridiska ramverket i den särskilda jurisdiktionen.

Revisorns ansvar för revisionen av den finansiella rapporten

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida den finansiella rapporten som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisors rapport som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i denna finansiella rapport.

Punkt 41 b i ISA 700 (omarbetad) förklarar att den fetstilta delen nedan kan placeras i en bilaga till revisors rapport. Punkt 41 c i ISA 700 (omarbetad) förklarar att när lag, annan författning eller nationella revisionsstandarder uttryckligen tillåter det, kan hänvisningar göras till en webbplats för en behörig myndighet, där revisorns ansvarsområden beskrivs, i stället för att detta material tas med i revisors rapport, förutsatt att beskrivningen på webbplatsen kommunicerar, och inte är oförenlig med, beskrivningen av revisorns ansvarsskyldigheter nedan.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder med anledning av dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • Skaffar vi oss en förståelse av den del av företagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i företagets interna kontroll.36

 • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i företagsledningens eventuella uppskattningar i redovisningen samt tillhörande upplysningar.

 • Drar vi en slutsats om det riktiga i företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift och, baserat på de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor måste vi i revisors rapport fästa uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i de finansiella rapporterna, eller, om dessa upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtades fram till datumet för revisors rapport. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att företaget inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i den finansiella rapporten, däribland upplysningar, och om den finansiella rapporten återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med styrelsen avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierar under revisionen.

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Den här meningen modifieras, enligt vad som är tillämpligt, i de omständigheter då revisorn också har ansvar för att lämna ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen i samband med revisionen av den finansiella rapporten.

Exempel 2

En rapport om en enskild finansiell rapport för ett företag som inte är noterat som har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte.

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande omständigheter gälla:

 • Revision av en rapport över in- och utbetalningar (dvs. en enskild finansiell rapport) för ett företag som inte är noterat.

 • En revisors rapport avseende de fullständiga finansiella rapporterna lämnades inte.

 • Den finansiella rapporten har upprättats av företagsledningen enligt kontantprincipen som svar på en långivares begäran om kassaflödesinformation. Företagsledningen kan välja ramverk för finansiell rapportering.

 • Det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är ett ramverk avsett att ge en rättvisande bild, utformat för att tillgodose behoven av finansiell information hos särskilda användare.37

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • Revisorn har fastställt att det är lämpligt att använda formuleringen ”en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild” i sitt uttalande.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Spridningen och användningen av rapporten är inte begränsad.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Det finns inget krav på revisorn att, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701 inom ramen för revisionen av rapporten över in- och utbetalningar.

 • Revisorn har fastställt att det inte finns någon annan information (dvs. kraven i ISA 720 (omarbetad) gäller inte).

 • Det är företagsledningen som har ansvaret för upprättandet av de finansiella rapporterna och tillsyn över processen för finansiell rapportering för att upprätta denna finansiella rapport.

 • Revisorn har inget annat rapporteringsansvar enligt lokal lag eller annan författning.

ISA 800 (omarbetad) innehåller krav och vägledning rörande formen för och innehållet i finansiella rapporter som har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte.

Oberoende revisors rapport

[Mottagare]

Uttalande

Vi har reviderat rapporten över in- och utbetalningar för ABC-företaget (företaget) per den 31 december 20X1 och noterna till rapporten över in- och utbetalningar, däribland en sammanfattning av betydelsefulla redovisningsprinciper (tillsammans ”den finansiella rapporten”).

Enligt vår uppfattning ger den bifogade finansiella rapporten en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av in- och utbetalningar för företaget för det år som slutade den 31 december 20X1 enligt kontantprincipen som beskrivs i not X.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av den finansiella rapporten” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av den finansiella rapporten i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Upplysningar av särskild betydelse – Redovisningsgrund

Vi vill fästa uppmärksamheten på not X i den finansiella rapporten, där redovisningsgrunden beskrivs. Den finansiella rapporten har upprättats för att ge information till långivare XYZ. Den är därför kanske inte lämplig för annat syfte. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.

Ansvar för den finansiella rapporten hos företagsledningen och de som har ansvar för företagets styrning38

Det är företagsledningen som har ansvaret för att upprätta den finansiella rapporten enligt kontantprincipen som beskrivs i not X. Detta innefattar att fastställa att kontantprincipen är en godtagbar grund för upprättandet av den finansiella rapporten med hänsyn till omständigheterna samt för sådan intern kontroll som företagsledningen bedömer är nödvändig för att kunna upprätta den finansiella rapporten utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av den finansiella rapporten är företagsledningen ansvarig för att bedöma företagets förmåga att fortsätta verksamheten och lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om frågor som rör företagets fortsatta drift samt utgå från antagandet om fortsatt drift såvida inte företagsledningen antingen avser att likvidera företaget eller upphöra med verksamheten, eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av den finansiella rapporten

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida den finansiella rapporten som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisors rapport som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i denna finansiella rapport.

Punkt 41 b i ISA 700 (omarbetad) förklarar att den fetstilta delen nedan kan placeras i en bilaga till revisors rapport. Punkt 41 c i ISA 700 (omarbetad) förklarar att när lag, annan författning eller nationella revisionsstandarder uttryckligen tillåter det, kan hänvisningar göras till en webbplats för en behörig myndighet, där revisorns ansvarsområden beskrivs, i stället för att detta material tas med i revisors rapport, förutsatt att beskrivningen på webbplatsen kommunicerar, och inte är oförenlig med, beskrivningen av revisorns ansvarsskyldigheter nedan.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i den finansiella rapporten, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder med anledning av dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • Skaffar vi oss en förståelse av den del av företagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i företagets interna kontroll.39

 • Drar vi en slutsats om det riktiga i företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift och, baserat på de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor måste vi i revisors rapport fästa uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i den finansiella rapporten, eller, om dessa upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtades fram till datumet för revisors rapport. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att företaget inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i företagsledningens eventuella uppskattningar i redovisningen samt tillhörande upplysningar.

 • Utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i den finansiella rapporten, däribland upplysningar, och om den finansiella rapporten återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi kommunicerar med styrelsen avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierar under revisionen.

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Den här meningen modifieras, enligt vad som är tillämpligt, i de omständigheter då revisorn också har ansvar för att lämna ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen i samband med revisionen av de finansiella rapporterna.

Exempel 3

En revisors rapport avseende en särskild del av en finansiell rapport för ett noterat företag, upprättad enligt ett ramverk för särskilt syfte.

I det här exemplet på en revisors rapport antas följande gälla:

 • Revision av en uppställning över kundfordringar (dvs. del av konto eller post i en finansiell rapport).

 • Den finansiella informationen har upprättats av företagsledningen enligt de bestämmelser om finansiell rapportering som fastställts av en tillsynsmyndighet för att tillsynsmyndighetens krav ska uppfyllas. Företagsledningen kan inte välja ramverk för finansiell rapportering.

 • Det tillämpliga ramverket för finansiell rapportering är ett regelstyrt ramverk, utformat för att tillgodose behoven av finansiell information hos särskilda användare.40

 • Villkoren för revisionsuppdraget avspeglar beskrivningen av företagsledningens ansvar för de finansiella rapporterna i ISA 210.

 • Revisorn har kommit fram till att ett omodifierat uttalande är lämpligt baserat på de inhämtade revisionsbevisen.

 • De relevanta yrkesetiska krav som gäller revisionen är de som gäller i jurisdiktionen.

 • Spridningen av rapporten är begränsad.

 • Baserat på inhämtade revisionsbevis har revisorn dragit slutsatsen att det inte finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten enligt ISA 570 (omarbetad).

 • Det finns inget krav på revisorn att, och revisorn har inte heller beslutat att, kommunicera särskilt betydelsefulla områden enligt ISA 701 inom ramen för revisionen av uppställningen över kundfordringar.

 • Revisorn har fastställt att det inte finns någon annan information (dvs. kraven i ISA 720 (omarbetad) gäller inte).

 • De som har ansvaret för tillsynen över den finansiella rapporten är inte samma som de som har ansvaret för upprättandet av den finansiella rapporten.

 • Revisorn har inget annat rapporteringsansvar enligt lokal lag eller annan författning

ISA 800 (omarbetad) innehåller krav och vägledning om formen och innehållet för finansiella rapporter som har upprättats enligt ett ramverk för särskilt syfte.

Oberoende revisors rapport

[Till aktieägarna i ABC-företaget eller andra mottagare]

Uttalande

Vi har reviderat uppställningen över kundfordringar för ABC-företaget (företaget) per den 31 december 20X1 (uppställningen).

Enligt vår uppfattning har den finansiella informationen i uppställningen per den 31 december 20X1 i alla väsentliga avseenden upprättats enligt [beskriv de bestämmelser om finansiell rapportering som fastställts av tillsynsmyndigheten].

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA). Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet ”Revisorns ansvar för revisionen av uppställningen” i vår rapport. Vi är oberoende i förhållande till företaget enligt de yrkesetiska krav som är relevanta för revisionen av uppställningen i [jurisdiktion] och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Upplysningar av särskild betydelse – Redovisningsgrund och begränsning av spridning

Vi vill fästa uppmärksamheten på not X i uppställningen, där redovisningsgrunden beskrivs. Uppställningen har upprättats som stöd för att företaget ska kunna uppfylla tillsynsmyndighets DEFs krav. Den är därför kanske inte lämplig för annat syfte. Vår rapport är endast avsedd för företaget och tillsynsmyndighet DEF och ska inte spridas till andra än företaget och tillsynsmyndighet DEF. Vi har inte modifierat vårt uttalande med anledning av detta.

Ansvar för uppställningen hos företagsledningen och de som har ansvar för företagets styrning41

Det är företagsledningen som har ansvaret för att ta fram uppställningen enligt [beskriv de bestämmelser om finansiell rapportering som fastställts av tillsynsmyndigheten] och för sådan intern kontroll som företagsledningen bedömer nödvändig för att kunna ta fram uppställningen utan väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av uppställningen är företagsledningen ansvarig för att bedöma företagets förmåga att fortsätta verksamheten och lämna upplysningar, i tillämpliga fall, om frågor som rör företagets fortsatta drift samt utgå från antagandet om fortsatt drift såvida inte företagsledningen antingen avser att likvidera företaget eller upphöra med verksamheten, eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

De som har ansvar för företagets styrning har ansvaret för tillsynen av företagets process för finansiell rapportering.

Eller andra termer som är tillämpliga utifrån det juridiska ramverket i jurisdiktionen i fråga.

Revisorns ansvar för revisionen av uppställningen

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida uppställningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisors rapport som innehåller vårt uttalande. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet när en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i denna uppställning.

Punkt 41 b i ISA 700 (omarbetad) förklarar att den fetstilta delen nedan kan placeras i en bilaga till revisors rapport. Punkt 41 c i ISA 700 (omarbetad) förklarar att när lag, annan författning eller nationella revisionsstandarder uttryckligen tillåter det, kan hänvisningar göras till en webbplats för en behörig myndighet, där revisorns ansvarsområden beskrivs, i stället för att detta material tas med i revisors rapport, förutsatt att beskrivningen på webbplatsen kommunicerar, och inte är oförenlig med, beskrivningen av revisorns ansvarsskyldigheter nedan.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • Identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i uppställningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder med anledning av dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för vårt uttalande. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

 • Skaffar vi oss en förståelse av den del av företagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i företagets interna kontroll.42

 • Drar vi en slutsats om det riktiga i företagsledningens användning av antagandet om fortsatt drift och, baserat på de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor avseende händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor måste vi i revisors rapport fästa uppmärksamheten på de relevanta upplysningarna i uppställningen, eller, om dessa upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtades fram till datumet för revisors rapport. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att företaget inte längre kan fortsätta verksamheten.

 • Utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i företagsledningens eventuella uppskattningar i redovisningen samt tillhörande upplysningar.

Vi kommunicerar med styrelsen avseende, bland annat, revisionens planerade omfattning och inriktning samt betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierar under revisionen.

Vi ger också styrelsen en utsaga om att vi har följt relevanta yrkesetiska krav avseende oberoende, och kommunicerar alla relationer och andra förhållanden som rimligen kan påverka vårt oberoende samt i tillämpliga fall åtgärder som har vidtagits för att eliminera hoten eller motåtgärder som har vidtagits.

Ansvarig revisor för den revision som lett fram till denna rapport från oberoende revisor är [namn].

[Underskrift med revisionsföretagets namn, med revisorns namn eller bådadera, enligt vad som är tillämpligt i jurisdiktionen i fråga.]

[Revisorns adress]

[Datum]

Den här meningen modifieras, enligt vad som är tillämpligt, i de omständigheter då revisorn också har ansvar för att lämna ett uttalande om effektiviteten i den interna kontrollen i samband med revisionen av uppställningen.