Innehåll

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat den finansiella informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2021 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 15 oktober 2022. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 18 november 2022. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 5 december 2022. Bolaget inkom med anledning av detta med ett svar den 13 december 2022 vilket har beaktats i nedanstående slutliga bedömning i tillämpliga delar.

Presentation av alternativa nyckeltal – prominens – APM

Bolaget använder i både årsredovisningen och delårsrapporterna det alternativa nyckeltalet ”Justerat EBITDA” och ”Resultat per aktie, exkl. IFRS 16”. Enligt definitionerna av alternativa nyckeltal beräknas Justerat EBITDA som ”Rörelseresultat före öppningskostnader, jämförelsestörande poster, avskrivningar, finansiella poster och skatt, justerat för effekt av leasing”. Samtidigt presenteras resultat per aktie, exkl. effekt av leasing vilket definieras som ”Periodens resultat hänförlig till moderbolaget, dividerat med genomsnittligt antal aktier, justerat för effekt av leasing”.

I förvaltningsberättelsen presenterar bolaget inledande ”bullets” för beskrivningen av 2021 i korthet. I dessa ingår både justerat EBITDA och resultat per aktie, exkl. IFRS 16, utan att bolaget samtidigt presenterat motsvarande nyckeltal enligt IFRS. I förvaltningsberättelsen använder vidare bolaget genomgående det alternativa nyckeltalet Justerat EBITDA i beskrivningen av hur bolagets försäljning och resultat utvecklats under året. EBITDA och rörelseresultat enligt IFRS redovisningsprinciper nämns i korthet längre bak i förvaltningsberättelsen.

Nämnden har även noterat att bolaget i halvårsrapporten för 2021, i de inledande ”bullets” som presenteras, inleder med de alternativa nyckeltalen justerat EBITDA och resultat per aktie, exkl. IFRS 16, utan att motsvarande nyckeltal enligt IFRS anges. På samma sätt som i förvaltningsberättelsen beskrivs verksamhetens utveckling och resultat under delårsperioden huvudsakligen utifrån justerad EBITDA. Enligt vad Nämnden noterat får läsaren först på sid 7 i halvårsrapporten, i samband med upplysningen om effekterna av IFRS 16, en uppfattning om hur justerat EBITDA förhåller sig till andra relevanta resultatmått enligt IFRS, exempelvis koncernens rörelseresultat och EBITDA.

Sammantaget får de nämnda nyckeltalen en mer framträdande plats och betoning i de finansiella rapporterna, jämfört med det EBITDA, rörelseresultat och resultat per aktie som kommer direkt från den finansiella rapporteringen.

Enligt Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal, punkt 35, bör alternativa nyckeltal inte anges på en mer framträdande plats eller med mer framträdande betoning eller auktoritet än mått som kommer direkt från finansiella rapporter, så kallad prominens. Av punkt 36 framgår vidare att angivandet av alternativa nyckeltal inte bör avleda uppmärksamheten från mått som kommer från finansiella rapporter.

Enligt Nämndens bedömning ger bolaget de alternativa nyckeltalen justerad EBITDA och resultat per aktie, exkl. IFRS 16 en mer framträdande plats och betoning, jämfört med de mått som kommer direkt från den finansiella rapporteringen. Därmed avviker bolaget från Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal, punkt 35 och 36.

Bolaget har angett att de kommer att se över betoningen på de alternativa nyckeltalen i bolagets rapporter för kommande perioder.

Beslut

Nämnden bedömer att avvikelsen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18). Nämnden uppmanar bolaget att i kommande finansiella rapport per 31 december 2022 utforma den aktuella informationen så att bolaget ger de mått som kommer direkt från den finansiella rapporteringen en lika framträdande plats som de alternativa nyckeltalen, i enlighet med Esmas riktlinjer för alternativa nyckeltal, punkt 35 och 36.

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.