Innehåll

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har granskat delar av den finansiella informationen i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2021 och har med anledning av detta ställt frågor till bolaget den 27 juni 2022. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 24 augusti 2022. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i IFRS-regelverket på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 23 november 2022.

1. Upplysningar om väsentliga antaganden – IFRS 13

Bolaget redovisar aktier och andelar som värderas till verkligt värde över totalresultatet. Av not framgår att ett av de väsentliga aktieinnehaven är hänförliga till nivå 3 i verkligt värdehierarkin.

Det saknas upplysningar som förklarar skillnaden mellan postens ingående och utgående värden, samt hur stor andel av aktieinnehaven som är hänförliga till nivå 1, 2 respektive 3 i verkligt värdehierarkin. Nämnden saknar även upplysningar som förklarar vilka värderingstekniker och väsentliga antaganden som används när aktierna i nivå 3 värderats.

Enligt IFRS 13 punkt 93 e ska upplysningarna innehålla en avstämning mellan ingående och utgående balanser, med separat information om vinster och förluster, samt inköp och försäljningar. Vidare anges i punkt 93 d att företaget ska lämna en beskrivning av värderingstekniker och kvantitativ information om betydande icke observerbara indata som används vid värderingen för finansiella instrument hänförliga till nivå 3.

Nämnden anser att bolaget ska lämna upplysningar som förklarar skillnaden mellan ingående och utgående balanser, tillsammans med en beskrivning av de värderingstekniker och betydande icke observerbara indata som använts vid värderingen av väsentliga innehav i nivå 3.

Bolaget anger i sitt svar till Nämnden att man avser specificera väsentliga innehav i kommande årsredovisning.

Beslut

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande årsredovisning lämna den aktuella informationen enligt IFRS 13 p 93 e för finansiella instrument som värderas till verkligt värde i nivå 3 tillsammans med IFRS 13 p 93 d för väsentliga innehav i nivå 3.

2. Upplysningar om väsentliga förhållanden – IAS 1

Det framgår av koncernens rapport över totalresultatet att omvärderingar av finansiella tillgångar motsvarar 33 % av verksamhetens årsresultat.

Det saknas nothänvisning eller annan upplysning som förklarar vad omvärderingarna beror på.

Av IAS 1 punkt 112c framgår att de finansiella rapporterna i noter skall tillhandahålla information som inte lämnas på annan plats i de finansiella rapporterna, men som är relevant för förståelsen av någon av rapporterna.

Nämndens uppfattning är att bolaget ska lämna upplysningar som förklarar de väsentliga resultateffekterna från finansiella tillgångar, vilka redovisas i övrigt totalresultat.

Bolaget anger i sitt svar till Nämnden att de avser hänvisa till not i kommande årsredovisning.

Beslut

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande årsredovisning lämna den aktuella informationen enligt IAS 1 punkt 112c.

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.