Innehåll

Nämnden för svensk redovisningstillsyn (”Nämnden”) har med anledning av uppgifter i Bolaget AB:s (”bolaget”) årsredovisning för 2020 ställt frågor, avseende bolagets upplysningar om ett joint venture-bolag, till bolaget den 28 maj 2021, samt den 4 februari och den 29 april 2022. Nämnden har tagit del av bolagets svar den 19 november 2021, samt den 29 mars och den 3 juni 2022. Baserat på den skriftliga korrespondensen och övrig kommunikation i ärendet bedömer Nämnden att bolaget i vissa avseenden avviker från tillämpliga bestämmelser i IFRS-regelverket på ett sätt som kan påverka bedömningen av den finansiella informationen. Nämndens bedömning och beslut i ärendet framgår nedan. Bolaget har getts möjlighet att kommentera Nämndens preliminära bedömning i en avstämningsskrivelse den 3 januari 2023.

Nämndens granskning omfattar enbart de områden som anges ovan. Övriga delar av årsredovisningen 2020 har inte varit föremål för granskning.

1. Upplysningar om väsentliga icke-observerbara indata i nivå 3 – IFRS 13

Bolaget redovisar en långfristig fordran som är väsentlig och avser aktieägarlån till ett joint venture-bolag, ägt till lika delar av bolaget och den andra parten. Aktieägarlånet värderas enligt IFRS 13 till det verkliga värdet i nivå 3 och väsentliga indata baseras på icke observerbara data i enlighet med IFRS 13.

Det framgår av notupplysningarna att värderingen bygger på en diskonteringsränta som ”baseras på räntor och utdelningar som överenskommits med de mera seniora krediterna från banken och den andra parten inom ramen för finansieringen av joint venture-bolaget”.

Enligt IFRS 13 punkt 93 d skall upplysningarna innehålla kvantitativ information om de betydande icke observerbara indata som använts för att fastställa verkligt värde i enlighet med nivå 3.

Nämndens bedömning är därför att bolaget ska lämna kvantitativa upplysningar om väsentliga antaganden, såsom diskonteringsränta och förväntad löptid, i syfte att ge läsaren tillräcklig genomlysning av de antaganden som gjorts vid fastställandet av aktieägarlånets verkliga värde.

Beslut

Nämnden bedömer att den utelämnade informationen är en ringa överträdelse av regelverket enligt 13 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:18) och uppmanar bolaget att i kommande årsredovisning lämna den aktuella informationen enligt IFRS 13 punkt 93 d för väsentliga innehav i nivå 3.

2. Upplysningar om joint ventures – IFRS 12

Bolaget äger 50 procent av aktierna i joint venture-bolaget, som innefattar ett av bolagets större byggnadsprojekt. Resterande aktier ägs av den andra parten. Det framgår av upplysningarna i årsredovisningen att bolaget redovisar väsentliga tillgångar respektive skulder i joint venture-bolaget. För 2020 uppgick joint venture-bolagets intäkter till 0 kr och årets resultat till -1 mkr.

Av IFRS 12 punkt 21 b) framgår att företaget för varje joint venture och intressebolag som är av väsentlig betydelse för det rapporterande företaget, ska lämna upplysning om finansiell information i sammandrag. Förutom den finansiella informationen i sammandrag som krävs enligt punkt B 12 ska ett företag för varje joint venture som är väsentligt även lämna upplysningar enligt punkterna B13 a)–g).

Nämnden noterar att den finansiella informationen i sammandrag som bolaget lämnar för väsentliga joint ventures och intresseföretag delvis saknar de delposter avseende balans- och resultaträkningen som punkterna B12 och B13 i IFRS 12 kräver.

Bolaget har bedömt att upplysningarna inte behövde lämnas, eftersom summan av nettotillgångarna uppgick till 0 mkr, samt att den väsentliga informationen om fordringarna och skulderna framgick av de kvalitativa beskrivningarna. Nämndens uppfattning är dock att frågan om väsentlighet kommer att förändras och att betydelsen av joint venture-bolaget kommer att öka i takt med att projektet fortskrider.

Beslut

Bolagets bristande upplysningar om väsentliga intressebolag och joint ventures utgör enligt Nämnden en avvikelse från regelverket enligt IFRS 12 punkterna 21 b) och B12–B13, men bedöms av Nämnden inte ha medfört en väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna för 2020.

Nämnden anser dock att det finns en betydande risk för att avvikelsens påverkan i framtiden kan bli väsentlig, varför Nämnden valt att informera bolaget om denna omständighet.1

Beträffande övriga frågeställningar som har förekommit i utredningen så har Nämnden inget ytterligare att anföra.

Om en oväsentlig avvikelse från ramverket för finansiell rapportering upptäcks men det finns betydande risk för att avvikelsen i framtiden kan bli väsentlig bör tillsynsutövaren informera emittenten om avvikelsen, punkt 71 i Esmas riktlinjer om tillsyn över finansiell information (ESMA32-50-218).