Definition

Bonus är en form av rörlig lön som kan utges av flera skäl, till exempel till följd av arbetstagarens prestationer eller att Bolaget går bra.

Bonus kan utgöra en anställningsförmån eller en ensidigt utgiven förmån.

Exempel

En arbetsgivare erbjuder sin personal att teckna så kallade personaloptioner innebärande en rätt att i framtiden, vid ett visst datum, få förvärva en aktie till ett i förväg bestämt pris. Om de anställda uppvisar goda resultat och företaget går bättre är incitamentet att aktien ska bli mer värd än det pris arbetstagaren får lov att förvärva den för.

Adam anställs av Bolaget 2007. Då Adam innehar en för Bolaget viktig position avtalar parterna om sex månaders ömsesidig uppsägningstid. Adam får enligt anställningsavtalet en fast grundlön och ovan nämnd bonus, som han i och för sig inte kan utlösa förrän under en viss period 2011; nämligen mellan den 1 och 31 december 2011.

Adam är en duktig och populär medarbetare. Snart upptäcker även Bolagets konkurrenter detta. Adam får erbjudande efter erbjudande från konkurrenterna men väljer att tacka nej. Han har ju bonusen i sitt sikte. I juni får Adam dock ett erbjudande som han inte kan tacka nej till. Han säger upp sig den 1 juli och räknar med att arbeta uppsägningstiden ut. I december 2011 påkallar Adam inlösen av sina personaloptioner. Bolaget svarar med kalla handen och menar att en förutsättning för inlösen är att arbetstagaren inte sagt upp sig. ”Men det står det inget om i villkoren” utbryter Adam irriterat. ”Det framgår implicit av villkoren”, menar arbetsgivaren. ”Jag har varken sett några sådana villkor, än mindre skrivit under dem”, svarar Adam.

Vad gäller? Om Adam varken sett eller skrivit under villkoren får Arbetsgivaren anses ha bevisbördan att villkoren finns och att Adam accepterat dem. Om arbetsgivaren inte kan visa det och/eller det inte är reglerat i villkoren under vilka förutsättningar som bonusprogrammet gäller, får man utgå från det avtal som föreligger mellan parterna, dvs. anställningsavtalet. I anställningsavtalet står det inskrivet att Adam har rätt till bonus.

Enligt 12 § anställningsskyddslagen har en arbetstagare rätt till lön och andra anställningsförmåner under uppsägningstiden. Adam torde därför ha rätt att lösa in sina optioner till aktier i enlighet med programmet.

Tänk på

Bonus kan i vissa fall anses utgöra en avtalad anställningsförmån.

Lagrum

12 § anställningsskyddslagen (1982:80)

Se även

rörlig lön