Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Rörlig lön

Särskilt avtal

Generellt för rörlig lön är att den utgör en del av, eller ibland hela, det vederlag arbetsgivaren utger till arbetstagaren för utfört arbete. Vanligtvis skrivs det in i anställningsavtalet att rörlig lön av något slag utgår enligt särskilt avtal, normalt en bilaga till anställningsavtalet. I det särskilda avtalet om rörlig lön är det lämpligt att skriva att det utgör ett tillägg till anställningsavtalet och att det ska vara föremål för omreglering och översyn med hänsyn till verksamhetens utveckling, en gång per år. På det viset får den anställde i allt fall en möjlighet att åtminstone årligen få komma till tals med sin arbetsgivare rörande den rörliga lönens storlek.

Olika former av rörlig lön

På den svenska arbetsmarknaden tillämpas flera olika former av rörlig lön, som komplement till fast lön eller i stället för fast lön. Nedan ska vi kort beskriva några av de vanligaste formerna för rörlig lön.

Olika arbetsgivare, även inom en och samma bransch, kan använda olika benämningarna för rörlig lön. Det finns med andra ord ingen homogen tillämpad standard på arbetsmarknaden för vilka beteckningar som olika slags rörlig lön ska ha. De nedan redovisade exemplen utgör dock de vanligaste formerna.

I en del kollektivavtal kan det finnas regler kring begreppet rörlig lön, olika utformade för olika branscher.

Bonus

Bonus är en form av rörlig lön som brukar utges när verksamheten och företaget går bra, och/eller när de anställda har presterat bra. Bonus kan grunda sig på en uttalad rättighet, ofta utifrån en viss beräkningsgrund som tar utgångspunkt i utfallet av verksamheten i stort eller en viss del av den, kanske en avdelnings eller en grupps resultat eller en individs resultat. Men en bonus kan även vara diskretionär vilket innebär att arbetsgivaren är fri att besluta om huruvida bonus ska utgå eller ej, och i så fall hur mycket som ska utbetalas till var och en anställd.

Tantiem

Det finns andra namn på rörlig lön, som till exempel tantiem. Tantiem brukar, när det förekommer, normalt utges endast till personer i ledande befattningar i ett företag. Storleken av ett tantiem kan antingen ta utgångspunkt i avtalade beräkningsgrunder utifrån utfallet av verksamheten, eller vara diskretionär.

Provision

Provision brukar vara benämningen på ersättning som är direkt knuten till en anställds eller en grupp anställdas ekonomiska resultat i något avseende, kanske försäljningsprovision.

Ackordslön

Ackordslön är en benämning på lön i förhållande till hur mycket en anställd presterar under en viss tidsperiod. Ackordslön har historiskt sett vanligast förekommit inom hantverkaryrken men är mindre vanligt förekommande idag.

Gratifikation

Gratifikation har karaktären av gåva från arbetsgivaren. Det är en ensidig rättshandling och bygger inte på någon avtalad rätt för den anställde att erhålla gratifikation. Således är även en gratifikation i högsta grad diskretionär till sin karaktär. En gratifikation kan utges till exempel efter lång och trogen tjänst, eller vid synnerligt goda arbetsprestationer från en anställds sida. Gratifikationer förekommer sällan på den svenska arbetsmarknaden.

Tänk på

Det behöver inte stå i anställningsavtalet hur avtalet om rörlig lön är utformat, utan det kan regleras i ett separat avtal.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...