Innehåll

Rätt Skatt 2020 – Urban Kardvik & Lars Samuelsson

Osäkra kundfordringar och kundförluster

Lagrum

14 kap. 2 och 4 §§ IL

4 kap. 9 § 1 st. ÅRL

Kommentar

I räkenskaperna ska kundfordringar tas upp till det belopp som beräknas inflyta. Normalt ska varje fordran värderas för sig.

Det finns inga särskilda regler i skattelagstiftningen för hur kundfordringar ska värderas. Det innebär att en nedskrivning av en kundfordran i räkenskaperna godtas även vid beskattningen om den är förenlig med god redovisningssed.

Det är den skattskyldige som har bevisbördan avseende behovet av nedskrivning. Avdrag medges om den skattskyldige kan visa att det finns ett nedskrivningsbehov. Det är normalt fallet vid konkurs eller offentligt ackord.

Avdrag kan medges även om förlusten inte är konstaterad, om den skattskyldige kan visa att det finns ett nedskrivningsbehov. Att en fordran är betydligt äldre än den normala kredittiden och att den inte reglerats trots upprepade krav tyder på att ett behov av nedskrivning föreligger. Normalt krävs, förutom detta, att aktiva indrivningsåtgärder vidtagits för att avdrag ska medges.

Vid tvistiga fordringar krävs normalt en dom från allmän domstol eller liknande för att avdrag ska medges. Avdrag kan också medges om man kan visa att man kommit överens med motparten om att endast en viss del av en fordran ska betalas.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2017 2018 2019
31 maj 0,34 0,49 0,05
30 nov 0,49 0,51 -0,09

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%