Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda är enligt K3 punkt 28.2 alla former av ersättningar som ett företag lämnar i utbyte mot tjänster som utförs av anställda. Ersättningar till anställda inkluderar löner, bonus, semester, sociala avgifter, pensioner och andra ersättningar som tillfaller anställda under deras anställningstid. Här inkluderas även ersättningar vid uppsägning.

Ersättning vid uppsägning kostnadsförs löpande så länge som den anställde har arbetsplikt. Resterande ersättning utgör ett förlustkontrakt och kostnadsförs när personen sägs upp.

Aktierelaterade ersättningar kostnadsförs normal under intjänandetiden, se K3 kapitel 26.

Ersättningar som de anställda tjänar ihop under sin anställningstid kostnadsförs löpande i posten Personalkostnader i den kostnadsslagsindelade resultaträkningen och i den funktion som den anställde tillhör i den funktionsindelade resultaträkningen.

Löpande bokföring

Ersättningar till anställda bokförs i kontogrupperna 70-75.

Bokslut

Alla poster där det finns ett intjänande periodiseras normalt i bokslutet.

K3-regler

Ersättningar till anställda ska med undantag för aktierelaterade ersättningar redovisas enligt kapitel 28 Ersättningar till anställda. Aktierelaterade ersättningar ska redovisas enligt kapitel 26 Aktierelaterade ersättningar. Enligt punkt 26.1 ska kapitlet även tillämpas på sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar (se även punkterna 26.6 och 26.7). Enligt punkt 26.20 ska sociala avgifter och andra lönerelaterade utgifter hänförliga till aktierelaterade ersättningar periodiseras på samma sätt som kostnader för de tjänster som erhålls.

K2-regler

K2 använder begreppet ”personalkostnader” vilket även inkluderar kontogrupp 76 Övriga personalkostnader i BAS. Enligt punkt 7.11 kostnadsförs ersättningar till anställda på följande sätt:

Utgift för

Kostnaden redovisas

lön

när arbetsprestationen utförs

lagstadgade och avtalade arbetsgivaravgifter

när lönekostnaden, som arbetsgivaravgifterna redovisas

bonus, provision eller gratifikation

det räkenskapsår bonusen, provisionen eller gratifikationen avser

premier på pension försäkring om premierna baseras på lön m.m. eller på annat sätt är kopplad till ett intjänande.

när lönekostnaden redovisas respektive när intjänandet sker

premier på pensionsförsäkring i övriga fall än ovan

när pensionspremien betalas eller, om premien inte har betalats på balansräkningen, det räkenskapsår åtagandet ingicks

särskild löneskatt på pensionskostnader

när pensionskostnaden redovisas

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Innehållet i punkt 6.11 överensstämmer med K2 ovan.

K4-regler

Företag som tillämpar IFRS i koncernredovisningen ska tillämpa IAS 19 Ersättningar till anställda och, IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. Moderföretaget tillämpaar och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Läs även Rådet för finansiell rapportering uttalande UFR 7 IFRS 2 och sociala avgifter för noterade företag. UFR 7 behandlar redovisning av sociala avgifter i företag som ställt ut personaloptioner till anställda och redovisar dem enligt IFRS 2. Enligt UFR 7 ska de sociala avgifterna kostnadsfördelas på de perioder under vilka personalens tjänster utförs. Samma värderingsmetoder som tillämpats när optionerna ställdes ut ska användas vid kostnadsberäkningen. Avsättningen ska omvärderas vid varje rapporttillfälle utifrån en beräkning av de avgifter som kommer att erläggas när optionerna löses.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...