Redovisa Rätt 2021 – Eva Törning

Företagsförsäkringar

Genom försäkringar kan företaget skydda sig ekonomiskt mot vissa händelser, som t.ex. brand, inbrott och vattenskador. Det är här viktigt att säkerställa att de belopp som täcks av försäkringen är rimliga och tillräckliga, att de avser relevanta risker och tillgångar samt att de skador som kan uppkomma är sådana skador som företaget är i risk för. Med en ansvarighetsförsäkring skyddar man sig mot ekonomiska risker i samband med företagets egen verksamhet. Angående ersättning från försäkringen, försäkringsersättning - företagsförsäkring.

Företagsförsäkringar är inte momsbelagda.

Löpande bokföring

Erlagda försäkringspremier för t.ex. brand-, avbrotts-, inbrotts-, vattenskade-, maskin-, ansvarighets-, garanti och kreditförsäkringar debiteras oftast konto 6310 Företagsförsäkringar. För att minska kostnaden för försäkringspremierna kan försäkringsavtalet kompletteras med avtal om självrisk. Vid skada, förstörelse eller förlust på egendom måste företaget då först betala en viss fast avgift, det s.k. självriskbeloppet, innan ersättning kan erhållas från försäkringen. Detta belopp kan vara ett fast belopp eller ett fast belopp plus en procentuell andel av kostnaden för skadan. Erlagt självriskbelopp debiteras normalt konto 6320 Självrisker vid skada.

Företagets premier för bilförsäkringar, transportförsäkringar, fastighetsförsäkringar och försäkringar för anställda bokförs i stället på separata konton för respektive försäkringstyp.

Försäkringsbrevet är räkenskapsinformation enligt BFL.

Bokslut

Eftersom försäkringspremierna till försäkringsbolaget betalas i förskott och ofta är ett större engångsbelopp för ett helt år, behöver i bokslutet ofta den del av premien som avser perioden efter balansdagen redovisas som en interimsfordran. Den del av försäkringspremien som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras konto 6310 Företagsförsäkringar och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt.

En del försäkringsbolag erbjuder företaget en uppdelning av årspremierna på ett försäkringskonto. Eftersom årspremien redan är fördelad på betalningar varje månad - och kostnadsförs genom bokföringen varje månad - behövs i dessa fall normalt ingen periodisering i bokslutet.

K2-regler

Huvudregeln i K2 är att väsentliga poster periodiseras. K2 har två förenklingsregler avseende periodisering. Den ena är att inkomster och utgifter som understiger 5 000 kronor inte behöver inte periodiseras. Se punkt 2.4. Den andra är att återkommande poster, se punkt 7.9, såsom försäkringspremier för företagsförsäkringar behöver dessa inte periodiseras om utgiften inte förväntas variera med mer än 20 % mellan åren och att varje år ha belastats med en årskostnad.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...