Innehåll

Genom försäkringar kan företaget skydda sig ekonomiskt mot vissa händelser, som t.ex. brand, inbrott och vattenskador. Det är här viktigt att säkerställa att de belopp som täcks av försäkringen är rimliga och tillräckliga, att de avser relevanta risker och tillgångar samt att de skador som kan uppkomma är sådana skador som företaget är i risk för. Med en ansvarighetsförsäkring skyddar man sig mot ekonomiska risker i samband med företagets egen verksamhet. Angående ersättning från försäkringen, försäkringsersättning - företagsförsäkring.

Företagsförsäkringar är inte momsbelagda.

Löpande bokföring

Erlagda försäkringspremier för t.ex. brand-, avbrotts-, inbrotts-, vattenskade-, maskin-, ansvarighets-, garanti och kreditförsäkringar debiteras oftast konto 6310 Företagsförsäkringar. För att minska kostnaden för försäkringspremierna kan försäkringsavtalet kompletteras med avtal om självrisk. Vid skada, förstörelse eller förlust på egendom måste företaget då först betala en viss fast avgift, det s.k. självriskbeloppet, innan ersättning kan erhållas från försäkringen. Detta belopp kan vara ett fast belopp eller ett fast belopp plus en procentuell andel av kostnaden för skadan. Erlagt självriskbelopp debiteras normalt konto 6320 Självrisker vid skada.

Företagets premier för bilförsäkringar, transportförsäkringar, fastighetsförsäkringar och försäkringar för anställda bokförs i stället på separata konton för respektive försäkringstyp.

Försäkringsbrevet är normalt räkenskapsinformation enligt BFL.

Bokslut

Eftersom försäkringspremierna till försäkringsbolaget betalas i förskott och ofta är ett större engångsbelopp för ett helt år, behöver i bokslutet ofta den del av premien som avser perioden efter balansdagen redovisas som en interimsfordran. Den del av försäkringspremien som belöper på det kommande räkenskapsåret krediteras konto 6310 Företagsförsäkringar och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt om den faktiska kostnaden bokförts på detta konto. Den faktiska kostnaden kan också bokföras direkt mot interimskontot. Om det är en återkommande periodisering kan det i stället vara lämpligt att låta posten ligga kvar under året och i bokslutsarbetet justera med årets förändring.

En del försäkringsbolag erbjuder företaget en uppdelning av årspremierna på ett försäkringskonto. Eftersom årspremien redan är fördelad på betalningar varje månad - och kostnadsförs genom bokföringen varje månad - behövs i dessa fall normalt ingen periodisering i bokslutet.

K2-regler

Avbrotts- eller sakförsäkringspremier och liknande kostnadsförs enligt punkt 7.10 linjärt över försäkringsperioden.

K-årsbokslut

K ÅB baseras på K2-regelverket och reglerna är lika. Eftersom K ÅB har ett val mellan att följa regelverket i sin helhet eller om reglerna i kapitel 2-16 eller 18 i K ÅB innebär begränsningar för företaget vid tillämpning av de bestämmelser i ÅRL som anges i 6 kap. 4 § andra stycket BFL, får företaget tillämpa reglerna i K3, vilket innebär att reglerna i K3 avseende detta ord ska följas. Dock är det värt att notera att det finns specialregler för de olika associationsformerna om företaget väljer att följa K ÅB. Se K-årsbokslut.

Avbrotts- eller sakförsäkringspremier och liknande kostnadsförs enligt punkt 6.10 linjärt över försäkringsperioden.