Innehåll

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat som rör ditt företagande. Mejla din fråga till experterna@far.se.

Får jag kräva vaccinering?

Jag har ett bemanningsföretag som bland annat hyr ut personal som arbetar inom vården. Nu när vaccinet mot covid-19 kommer, kan jag kräva att mina anställda vaccinerar sig? Och kan mina uppdragsgivare kräva att min personal är vaccinerad?

Som privat arbetsgivare finns inget absolut förbud mot att ställa krav på sina anställda att vaccinera sig. Dock väger den personliga integriteten mycket högt i ljuset av att det gentemot det allmänna (staten) finns ett grundlagsskyddat förbud mot påtvingade kroppsliga ingrepp, varunder vaccinering faller. Som arbetsgivare måste man också väga riskerna med att tvinga sina anställda att vaccinera sig, vad händer till exempel om en anställd blir kroniskt sjuk till följd av vaccineringen man som arbetsgivare krävt fram? Dina uppdragsgivare kan i princip ställa vilka krav de vill, och därmed också kravet på att din personal är vaccinerad. För den personal som inte är vaccinerad kan det därmed bli fråga om att du måste omplacera dessa till andra uppdrag alternativt att du inte kan hyra ut personal som inte är vaccinerad.

Svar: Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert

Förlängd provanställning okej?

Vi har en anställd som till följd av att hen drabbats av corona inte kunnat närvara på arbetsplatsen mer än 40 procent av sin provanställning. Nu börjar provanställningsperioden lida mot sitt slut och vi undrar om vi kan förlänga provanställningsperioden?

I avgörandet AD 2020 nr 53 uttalade Arbetsdomstolen att arbetsgivare och arbetstagare, utan hinder av att anställningsskyddslagen säger att prövotiden maximalt får uppgå till sex månader, ska kunna komma överens om en förlängd prövotid motsvarande arbetstagarens frånvaro under prövotiden förutsatt att frånvaron uppgått till mer än 50 procent av prövotiden. Detta betyder att om er anställde varit frånvarande 60 procent av hens prövotid och haft medicinsk grund för frånvaron kan ni, förutsatt att arbetstagaren går med på det, överenskomma om förlängd prövotid motsvarande frånvaron.

Svar: Anneli Lönnborg, advokat och arbetsrättsexpert

Ideella föreningar och deklarationer

Jag är kassör för en ideell förening och har gjort vårt bokslut, nu undrar jag om detta verkligen måste deklareras eftersom vi inte betalar någon skatt.

En ideell förening ska som grundregel lämna en inkomstdeklaration 3 men det är inte alla som behöver göra det. Undantagen är om er förening är att räkna som allmännyttig och om ni har enbart skattefria inkomster eller skattepliktiga inkomster under 200 kronor. Då kan man skicka in en ansökan till Skatteverket och att bli befriad från att deklarera. Föreningar som har anställda och ska betala särskild löneskatt på pensionskostnader måste dock alltid lämna en deklaration.

Svar: Petra Örjegren, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR

Utdelning – Vad behöver jag tänka på?

Jag driver ett fåmansaktiebolag. Tack för löpande värdefulla kommentarer i olika frågor! Bolaget avser att lämna utdelning nu under våren 2021. Något nytt att tänka på?

Tack! Inga förändringar i 3:12-reglerna under året. Däremot har löpande ny praxis, rättsfall, tillkommit. Stäm av den delen med din revisor/skatterådgivare!

Det som bolaget och du måste ha full koll på är om bolaget erhållit omställningsstöd eller stöd vid korttidsarbete under 2020 eller kan komma att behöva fortsatta stöd under 2021. Då gäller särskilda regler och tidsfrister under vilka utdelning och värdeöverföringar inte tillåts. Stäm av dessa noga så att bolaget vet när det är ”grönt”.

Avser bolaget att söka stöd för korttidsarbete enligt de nya regler som väntas införas, det vill säga från och med december 2020, så tänk på att detta nya stöd inte heller tillåter utdelningar från koncernbolag under motsvarande tidsfrister. Gå därför igenom hela situationen noga innan bolaget fattar beslut. Ta professionell hjälp även här. Att själv söka navigera på Tillväxt- och Skatteverkens hemsidor räcker inte. Lämnar bolaget inte utdelning i år får givetvis gränsbeloppet ändå räknas upp. Ett alternativ att överväga kan vara att hålla extra stämma när eventuella tidsfrister löpt ut.

Svar: Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR

Kan vi skriva upp fastigheten?

Vår familj äger en fastighet sedan många år tillbaka. Den ägs genom ett aktiebolag som redovisar enligt K2. Det bokförda värdet understiger kraftigt fastighetens marknadsvärde. Kan vi skriva upp fastigheten?

Uppskrivning är tillåtet i K2, som ju är ett förenklingsregelverk, men bara för byggnader och mark samt då till taxeringsvärdet. I K3 finns möjlighet att skriva upp till marknadsvärdet. Då en potentiellt hög uppskjuten skatteskuld finns bör möjligen övervägas att i stället redovisa enligt K3, vilket ger en bättre bild av bolaget. Uppskrivningen bör vidare fördelas avseende vad som avser uppskrivning på byggnad respektive mark varpå avskrivning sedan ska göras på byggnadsuppskrivningen. Uppskrivningen sker mot uppskrivningsfond och är bundet eget kapital. Successiv omföring från bundet till fritt eget kapital sker i takt med avskrivningarna på uppskrivningen.

Svar: Kim Lavin, auktoriserad revisor

Får vd skriva under?

Kan jag som VD skriva under aktiebolagets inkomstdeklaration?

Ja, enligt ett ställningstagande från Skatteverket i april 2020 framgår det tydligt att undertecknande av bolagets inkomstdeklaration kan anses ingå i den löpande förvaltning som åligger den verkställande direktören. Det framgår vidare att VD:n också kan utse att deklarationsombud att underteckna inkomstdeklarationen.

Svar: Kim Lavin, auktoriserad revisor