Innehåll

Ett förtydligande om corona på Arbetsmiljöverkets hemsida har väckt frågor på en del arbetsplatser. Arbetsgivare inom alla branscher ska anmäla skador och tillbud.

Tidigare trodde många att bara arbetsplatser inom vården skulle anmäla skador eller tillbud kopplade till corona till Arbetsmiljöverket. Men i december 2020 lade myndigheten till en mening på sin hemsida: ”Detta gäller alla branscher.”

Detta regleras i arbetsmiljölagen 3 kap. 3 a § som har funnits länge och som gäller alla typer av skador och tillbud. Att lagen även gäller smitta har fått ökad uppmärksamhet till följd av pandemin.

Arbetsmiljöverket skriver att när det sker en allvarlig personskada eller ett dödsfall i samband med arbetet har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller för allvarliga tillbud som har inneburit risk för kroppsskada.

Arbetsmiljöverket skriver vidare att om en arbetstagare har exponerats för smittämnen från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att, utan dröjsmål, anmäla det till Arbetsmiljöverket.

Anmälan om allvarligt tillbud ska också göras om en arbetsgivare i efterhand får kännedom om att en arbetstagare har exponerats för coronaviruset i samband med arbetet.

– I dag vet vi saker om viruset som vi inte visste för ett år sedan och det kan vara svårt för en arbetsgivare att säkert veta, även efter utredning, om exponering av virus har skett på arbetsplatsen. Är man osäker är det bättre att man anmäler att det skett ett allvarligt tillbud, säger Ulrika Scholander, sektionschef på Arbetsmiljöverket.

Förstår ni att skyldigheten att rapportera coronatillbud till Arbetsmiljöverket kan kännas betungande för många arbetsgivare?

– Här är det viktigt att arbeta förebyggande på arbetsplatsen, att göra ordentliga lokala riskbedömningar om i vilka situationer som det finns risk för smitta och därefter vidta åtgärder för att förbygga. Görs detta minskar risken för arbetstagare att bli exponerade och arbetsgivaren behöver göra färre anmälningar. Om flera arbetstagare har exponerats vid samma tillfälle räcker det med en anmälan, säger Ulrika Scholander.

Björn Dickson