Innehåll

Erinran för revisorns passivitet när årsredovisningen avgavs för sent.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har tagit del av information som har föranlett myndigheten att utreda auktoriserade revisorn A-sons revision av ett aktiebolag (bolaget) avseende det förlängda räkenskapsåret 2012-09-17–2013-12-31. Utredningen har föranlett RN att öppna detta disciplinärende. Den fråga som slutligen har varit föremål för RNs utredning är om A-son vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av att bolagets styrelse inte upprättat årsredovisning i tid.

2 RNs utredning

Av företagsinformation som RN har inhämtat framgår att bolagets styrelse vid det aktuella räkenskapsårets utgång och fram till det att årsredovisningen avlämnades bestod av en ordinarie styrelseledamot.

Bolagets årsredovisning och A-sons revisionsberättelse är daterade den 19 december 2014. A-son anmärkte i revisionsberättelsen på att årsredovisningen inte hade upprättats i sådan tid att det hade varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

I A-sons revisionsdokumentation finns en notering om att han i samtal med styrelseledamoten den 3 november 2014 upplyst denne om att årsredovisningen måste skrivas under senast den 30 november 2014. Av en notering från den 25 november 2014 framgår att styrelseledamoten hade uppgett att han ville avvakta en domstolsförhandling den 16 december 2014 innan han skrev under årsredovisningen.

3 A-sons uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han hade under våren 2014 flera diskussioner med styrelseledamoten om att det är styrelsens ansvar att upprätta årsredovisningen och se till att bolagsstämman kan hållas inom sex månader. Styrelseledamoten förstod det men ville avvakta med att avge årsredovisningen, eftersom han ville ha med mer information om en rättsprocess som förväntades vara avgjord till hösten.

Den 17 juni 2014 informerade han styrelseledamoten om dennes skyldighet att upprätta årsredovisningen i rätt tid. Han hade även ett antal kontakter med styrelseledamoten under hösten 2014 då de återigen diskuterade den pågående rättsprocessen. Det fanns en färdig årsredovisning men styrelseledamoten ville fortfarande invänta domstolsförhandlingen innan han avlämnade den.

Den 25 november 2014 informerade styrelseledamoten honom om att domstolsförhandlingen skulle hållas den 16 december 2014. Han visste att bolaget sannolikt skulle kunna avge och fastställa årsredovisningen inom kort efter detta datum.

4 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska aktieägarna inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram en årsredovisning och en revisionsberättelse. Detta innebär att årsredovisningen måste vara upprättad och reviderad inom denna tidsfrist. Vidare följer av 8 kap. 1 och 3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) att bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen ska ha kommit in till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

I detta fall skulle årsredovisningen ha upprättats senast den 30 juni 2014 och ha getts in till Bolagsverket senast den 31 juli samma år. Den är emellertid daterad först den 19 december 2014 och har således inte upprättats i rätt tid.

Det ålåg A-son att redan under första halvåret 2014 vidta åtgärder för att förmå bolagets företrädare att upprätta en årsredovisning i tid. RN godtar i och för sig hans uppgifter om att han hade kontakt med styrelseledamoten under våren 2014 och att revisionen av bolagets årsredovisning var på tal vid samtalet. Kontakten ledde emellertid inte till att bolaget sände över någon fullständig och undertecknad årsredovisning till honom så att revisionen kunde avslutas i rätt tid. Såsom RN uttalat i ett flertal beslut bör revisorn i en sådan situation enligt god revisionssed skriva till bolagets styrelse och påtala dess skyldigheter.1 Det gjorde A-son inte.

Vad gäller hösten 2014 har A-son redogjort för vissa muntliga kontakter som han hade med styrelseledamoten, vid vilka han berörde förseningen av årsredovisningen. Enligt RNs mening var han även under hösten 2014 skyldig att på ett mera påtagligt och aktivt sätt än han har beskrivit informera bolagets styrelse om dess skyldighet att upprätta en årsredovisning.

Genom att inte tillräckligt aktivt ta kontakt med bolagets styrelse har A-son brustit i den agerandeplikt som en revisor har i en situation av detta slag. Han har härigenom åsidosatt god revisionssed.

Det som läggs A-son till last är sådant att han, med stöd av 32 § revisorslagen, ska meddelas en disciplinär åtgärd. Vid bestämmandet av denna beaktar RN att han har vidtagit vissa, om än inte tillräckliga, åtgärder för att komma tillrätta med den aktuella situationen. RN finner att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Se bl.a. RNs beslut den 14 juni 2012 i dnr 2011-1738, den 22 september 2011 i dnr 2010-491 och den 16 december 2016 i dnr 2016-568.