Revisorsnämndens beslut i disciplinärenden

Dnr 2016-926

(2017-03-31)

Erinran för revisorns passivitet när årsredovisningen avgavs för sent.

1 Inledning

Revisorsnämnden (RN) har tagit del av information som har föranlett myndigheten att utreda auktoriserade revisorn A-sons revision av ett aktiebolag (bolaget) avseende det förlängda räkenskapsåret 2012-09-17–2013-12-31. Utredningen har föranlett RN att öppna detta disciplinärende. Den fråga som slutligen har varit föremål för RNs utredning är om A-son vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av att bolagets styrelse inte upprättat årsredovisning i tid.

2 RNs utredning

Av företagsinformation som RN har inhämtat framgår att bolagets styrelse vid det aktuella räkenskapsårets utgång och fram till det att årsredovisningen avlämnades bestod av en ordinarie styrelseledamot.

Bolagets årsredovisning och A-sons revisionsberättelse är daterade den 19 december 2014. A-son anmärkte i revisionsberättelsen på att årsredovisningen inte hade upprättats i sådan tid att det hade varit möjligt att hålla årsstämma inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

I A-sons revisionsdokumentation finns en notering om att han i samtal med styrelseledamoten den 3 november 2014 upplyst denne om att årsredovisningen måste skrivas under senast den 30 november 2014. Av en notering från den 25 november 2014 framgår att styrelseledamoten hade uppgett att han ville avvakta en domstolsförhandling den 16 december 2014 innan han skrev under årsredovisningen.

3 A-sons uppgifter

A-son har uppgett följande.

Han hade under våren 2014 flera diskussioner med styrelseledamoten om att det är styrelsens ansvar att upprätta årsredovisningen och se till att bolagsstämman kan hållas inom sex månader. Styrelseledamoten förstod det men ville avvakta med att avge årsredovisningen, eftersom han ville ha med mer information om en rättsprocess som förväntades vara avgjord till hösten.

Den 17 juni 2014 informerade han styrelseledamoten om dennes skyldighet att upprätta årsredovisningen i rätt tid. Han hade även ett antal kontakter med styrelseledamoten under hösten 2014 då de återigen diskuterade den pågående rättsprocessen. Det fanns en färdig årsredovisning men styrelseledamoten ville fortfarande invänta domstolsförhandlingen innan han avlämnade den.

Den 25 november 2014 informerade styrelseledamoten honom om att domstolsförhandlingen skulle hållas den 16 december 2014. Han visste att bolaget sannolikt skulle kunna avge och fastställa årsredovisningen inom kort efter detta datum.

4 RNs bedömning och val av disciplinär åtgärd

Enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) ska aktieägarna inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen ska lägga fram en årsredovisning och en revisionsberättelse. Detta innebär att årsredovisningen måste vara upprättad och reviderad inom denna tidsfrist. Vidare följer av 8 kap. 1 och 3 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) att bestyrkta kopior av årsredovisningen och revisionsberättelsen ska ha kommit in till Bolagsverket inom en månad efter det att bolagsstämman fastställde balansräkningen och resultaträkningen.

I detta fall skulle årsredovisningen ha upprättats senast den 30 juni 2014 och ha getts in till Bolagsverket senast den 31 juli samma år. Den är emellertid daterad först den 19 december 2014 och har således inte upprättats i rätt tid.

Det ålåg A-son att redan under första halvåret 2014 vidta åtgärder för att förmå bolagets företrädare att upprätta en årsredovisning i tid. RN godtar i och för sig hans uppgifter om att han hade kontakt med styrelseledamoten under våren 2014 och att revisionen av bolagets årsredovisning var på tal vid samtalet. Kontakten ledde emellertid inte till att bolaget sände över någon fullständig och undertecknad årsredovisning till honom så att revisionen kunde avslutas i rätt tid. Såsom RN uttalat i ett flertal beslut bör revisorn i en sådan situation enligt god revisionssed skriva till bolagets styrelse och påtala dess skyldigheter.1 Det gjorde A-son inte.

Vad gäller hösten 2014 har A-son redogjort för vissa muntliga kontakter som han hade med styrelseledamoten, vid vilka han berörde förseningen av årsredovisningen. Enligt RNs mening var han även under hösten 2014 skyldig att på ett mera påtagligt och aktivt sätt än han har beskrivit informera bolagets styrelse om dess skyldighet att upprätta en årsredovisning.

Genom att inte tillräckligt aktivt ta kontakt med bolagets styrelse har A-son brustit i den agerandeplikt som en revisor har i en situation av detta slag. Han har härigenom åsidosatt god revisionssed.

Det som läggs A-son till last är sådant att han, med stöd av 32 § revisorslagen, ska meddelas en disciplinär åtgärd. Vid bestämmandet av denna beaktar RN att han har vidtagit vissa, om än inte tillräckliga, åtgärder för att komma tillrätta med den aktuella situationen. RN finner att en erinran utgör en tillräcklig åtgärd.

Se bl.a. RNs beslut den 14 juni 2012 i dnr 2011-1738, den 22 september 2011 i dnr 2010-491 och den 16 december 2016 i dnr 2016-568.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...