Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2019-1418

(2020-04-17)

Erinran för att revisorn brustit i sin aktivitetsplikt vid sen av årsredovisning samt underlåten anmärkning i revisionsberättelsen när årsredovisningen för en stiftelse var upprättad mer än sex månader efter räkenskapsårets utgång.

FAR har kommenterat detta disciplinärende. Kommentaren återges sist i ärendet.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har öppnat detta ärende efter att ha tagit del av information om den auktoriserade revisorn A-sons revision av en stiftelse för räkenskapsåret 2018. Stiftelsens årsredovisning är upprättad den 11 oktober 2019. Revisionsberättelsen är daterad den 6 november 2019 och innehåller inte någon modifiering, upplysning eller anmärkning.

2 Åtgärder vid för sent upprättad årsredovisning

Av ett e-postmeddelande den 25 juni 2019 framgår att A-son då var i kontakt med en styrelseledamot i stiftelsen. A-son meddelade att en kollega till honom, som skulle bistå med bokföring och bokslut, hade försökt få kontakt med styrelseledamoten och att det inte var många dagar kvar innan årsredovisningen skulle vara undertecknad och revisionsberättelsen avgiven. Styrelseledamoten meddelade att han skulle kontakta kollegan om två dagar.

I ett e-postmeddelande den 24 september 2019 till samma styrelseledamot påtalade A-son att det underlag som han behövde fortfarande inte hade kommit och att han måste överväga om han kunde kvarstå som revisor. Styrelseledamoten meddelade att underlagen skulle komma nästföljande dag.

I dokumentationen har antecknats att årsredovisningen är upprättad för sent. A-son har uppgett följande.

Den 1 april 2019 var han i kontakt med den styrelseledamot som hanterade stiftelsens administration. Han fick då uppdragsbrev och information om att material skulle lämnas till en av hans kolleger strax därefter. Nästa tillfälle som han var i kontakt med styrelseledamoten var den 25 juni 2019. Mellan den 1 april och den 15 juni 2019 hade hans kollega försökt att nå styrelseledamoten vid ett flertal tillfällen, men utan att lyckas. Det tredje tillfället som han var i kontakt med styrelseledamoten var den 24 september 2019. Han fick in material den 25 september 2019.

Styrelsen skrev under årsredovisningen den 11 oktober 2019. Han avgav sin revisionsberättelse den 6 november 2019. Han noterade, vilket även framgår av revisionsdokumentationen, att årsredovisningen var för sent upprättad. Hans slutsats var att han skulle anmärka på detta i revisionsberättelsen. Av förbiseende kom ingen anmärkning att tas in i revisionsberättelsen.

Revisorsinspektionens bedömning och val av disciplinär åtgärd

Av 8 kap. 2 § årsredovisningslagen (1995:1554) framgår att en stiftelses årsredovisning ska lämnas till revisorn senast fyra månader efter räkenskapsårets utgång. Enligt 8 kap. 3 § första stycket 4 ska årsredovisningen för en stiftelse ges in till registreringsmyndigheten inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Detta innebär att en årsredovisning för en stiftelse måste ha upprättats i vart fall sex månader efter räkenskapsårets utgång. I 4 kap. 11 § tredje stycket 2 stiftelselagen (1994:1220) anges att revisorn ska anmärka om bestämmelserna i årsredovisningslagen inte har följts.

Enligt god revisionssed ska en revisor planera sitt arbete så att revisionen kan utföras och revisionsberättelsen lämnas inom föreskriven tid. Om det behövs för att detta ska vara möjligt, måste revisorn därför kontakta stiftelsens styrelse eller, såvitt gäller stiftelser med anknuten förvaltning, förvaltare så att denna upprättar en årsredovisning och bereder revisorn tillfälle att granska stiftelsens bokföring och förvaltning. Om årsredovisningen och det övriga underlaget som revisorn behöver för sin granskning dröjer så att det finns risk för att handlingarna inte kommer revisorn till del inom den tid som anges i årsredovisningslagen, ska revisorn enligt god revisionssed informera styrelsen respektive förvaltaren om dess skyldigheter att, i god tid före den tidpunkt då handlingarna ska vara revisorn tillhanda, förse revisorn med materialet som denne behöver för sin granskning. Om muntliga påstötningar inte ger resultat, bör revisorn skriva till styrelsen eller förvaltaren och påminna om dess skyldigheter. Om inte heller det ger resultat inom rimlig tid, bör revisorn överväga att avgå från sitt uppdrag.

Den nu aktuella stiftelsen har kalenderår som räkenskapsår. Av utredningen framgår att årsredovisningen inte upprättades i tid. Revisorsinspektionen finner inte skäl att ifrågasätta att A-son och hans kolleger vidtog de angivna åtgärderna för att få material för revision. Däremot kan konstateras att A-son förhöll sig alltför passiv genom att under flera månaders tid inte vidta någon åtgärd i syfte att få det underlag som behövdes för revisionen.

Genom att inte i tillräcklig omfattning uppfylla den aktivitetsplikt som en revisor har i situationer av detta slag har A-son åsidosatt god revisionssed. Vidare har han åsidosatt god revisionssed genom att inte anmärka i revisionsberättelsen på att årsredovisningen var för sent upprättad. Han ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner omständigheterna vara sådana att denna kan stanna vid en erinran.

FARs kommentar

FAR tolkar beslutet som ett klargörande att vid försenad årsredovisning i en stiftelse bör i första hand bestämmelsen i 8 kap. 3 § första stycket 4 årsredovisningslagen om när årsredovisningen ska inges till registreringsmyndigheten avgöra huruvida en anmärkning om försening ska göras i revisionsberättelsen (dvs. inom sex månader från balansdagen).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...