Revisorsinspektionens beslut i disciplinärenden

Dnr 2020-636

(2020-11-06)

Erinran (efter underkännande i intern kvalitetskontroll) för att ha avlämnat en revisionsberättelse som inte innehöll något uttalande om koncernredovisningen i en stiftelse trots att den omfattades av revisionen samt otillräcklig granskning av efterföljande händelser.

1 Inledning

Revisorsinspektionen har tagit emot en underrättelse från FAR rörande den auktoriserade revisorn A-son. Enligt underrättelsen har det revisionsföretag där A-son är verksam utfört en intern kvalitetskontroll och vid denna har det framkommit brister i hennes revision. Bristerna avser revisionen av en stiftelse som bedriver friskoleverksamhet och gäller räkenskapsåret 2017-07-01–2018-06-30. Underrättelsen har föranlett Revisorsinspektionen att öppna detta ärende.

2 Felaktig revisionsberättelse

Stiftelsen avlämnade årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2017-07-01–2018-06-30. Av A-sons revisionsberättelse daterad den 11 december 2018 framgår att hon hade utfört en revision av stiftelsens årsredovisning. Revisionsberättelsen innehöll däremot inte några uttalanden om koncernredovisningen.

A-son har uppgett följande.

I samband med framtagandet av revisionsberättelsen missade hon att säkerställa att den även omfattade koncernförhållandena. Hon noterade inte heller detta vid sin genomläsning av revisionsberättelsen. Inte heller stiftelsens styrelse eller någon annan företrädare för stiftelsen märkte att det blev fel. Dock är ju inte revisionsberättelsen fel i den meningen att hon exempelvis tillstyrkte en balansräkning som borde avstyrkas. Det är värt att påpeka att stiftelsens årsredovisning inte är publik på stiftelsens hemsida och läsekretsen torde vara minimal. Att den felaktiga revisionsberättelsen skulle föranleda en intressent att fatta ett felaktigt beslut i förhållandet till sitt intresse i stiftelsen håller hon för fullständigt osannolikt.

Revisorsinspektionen gör följande bedömning.

Enligt 4 kap. 11 § stiftelselagen (1994:1220) ska en stiftelses revisor efter varje räkenskapsår lämna en revisionsberättelse. Om stiftelsen är skyldig att upprätta en årsredovisning, ska revisionsberättelsen bl.a. innehålla ett uttalande om årsredovisningen. I en moderstiftelse ska revisorn också lämna en särskild revisionsberättelse för koncernen. I detta ligger att revisorn måste uttala sig särskilt om koncernredovisningen.

Den revisionsberättelse som A-son avlämnade innehöll inget uttalande om koncernredovisningen, trots att den borde ha gjort det. Hon har härigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor.

3 Efterföljande händelser

Av A-sons revisionsstrategi framgår att hon i samband med slutrevisionen skulle träffa styrelsen och få en uppdatering om händelser efter räkenskapsårets utgång. I revisionsstrategin anges vidare att det inte fanns några särskilda poster som förväntades få påverkan på revisionsberättelsen. Vidare framgår att hon avsåg att ta in balans- och resultaträkningar, intern rapportering, styrelseprotokoll och SIE4-fil efter räkenskapsårets utgång fram till revisionstidpunkten för att säkerställa att inga onormala händelser/transaktioner hade skett.

I revisionsdokumentationen finns en checklista som använts vid hennes granskning av händelser efter årets utgång. Checklistan är daterad den 23 oktober 2018. Listan har påståenden som har besvarats med Ja och Nej. Av checklistan framgår att hon hade tagit del av en SIE4-fil, bankkontoutdrag och skattekontotutdrag för det nya räkenskapsåret. Hon har svarat nej på frågan om det fanns händelser efter bokslutsdagen som påverkade årsredovisningen eller revisionsberättelsen. Hon har även svarat nej på om hon behövde kompletterande uppgifter från företagsledningen om händelser efter räkenskapsårets slut. I dokumentationen finns nämnda bankkontoutdrag per den 31 juli 2018 samt skattekontoutdrag per den 28 september 2018. Revisorsinspektionen har vid sin genomgång av dokumentationen inte sett den nämnda SIE4-filen och har heller inte kunnat utläsa vilken granskning som gjordes av denna. I dokumentationen avseende efterföljande händelser finns också ett odaterat dokument med kortfattade svar på frågor kring affärsrisker, risker för fel, mål för kommande år, framtidsutsikter etc. Det framgår dock inte vem som har besvarat frågorna eller vilken koppling som de har till efterföljande händelser.

Av dokumentationen kan inte utläsas vilken granskning som har gjorts av efterföljande händelser från datumet för de finansiella rapporterna fram till dess att A-son avlämnade revisionsberättelsen den 11 december 2018.

A-son har uppgett följande.

Hon tog del av resultat- och balansräkningar per oktober 2018, en SIE4-fil, bankkontoutdrag och skattekontoutdrag på nya året. Resultat- och balansräkningarna samt SIE4-filen finns dock inte i den elektroniska revisionsdokumentationen eller i någon sidoordnad dokumentation. Revisionsakten var i papper som sedan skannats in. Dessa dokument har då inte lagts in i den digitala akten. Vidare hade hon en genomgång med stiftelsens ekonomichef om upprättad månadsrapport för senaste avstämda månadsbokslut, som i detta fall var 30 september 2018. I oktober 2018 fick hon även svar på ställda frågor från skolchefen. Styrelsen sammanträder tre gånger per år och hon tog in ett protokoll från den 22 augusti 2018.

Stiftelsens styrelse skulle ha skrivit på årsredovisningen per den sista oktober, men mötet senarelades. Detta var också anledningen till att hon endast granskade efterföljande händelser fram till oktober och inte fram tills tidpunkten för undertecknandet av revisionsberättelsen.

Inför undertecknandet av årsredovisningen den 11 december 2018 träffade hon delar av styrelsen samt ekonomichefen. Då gjordes en genomgång av om det fanns händelser efter räkenskapsårets utgång som skulle kunna påverka årsredovisningen eller revisionsberättelsen. Hon bedömde att det inte hade förekommit några sådana händelser och att hon inte behövde ta in kompletterande uppgifter. Detta dokumenterades dock inte.

Revisorsinspektionen gör följande bedömning.

Enligt International Standard on Auditing (ISA) 560 Efterföljande händelser p. 6 ska revisorn utföra granskningsåtgärder som ger honom eller henne tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att han eller hon har uppmärksammat alla händelser som har inträffat mellan datumet för de finansiella rapporterna och datumet för revisors rapport och som kräver justering av eller upplysning i de finansiella rapporterna. Granskningsåtgärderna är avsedda att komplettera sådan granskning som har genomförts i syfte att få fram revisionsbevis för saldona på balansdagen, exempelvis avklippskontroller.

Eftersom revisionsdokumentationen endast innehöll bankkontoutdrag, skattekontoutdrag och ett brev med mycket kortfattade svar på frågor om affärsrisker m.m. har A-son hos Revisorsinspektionen redogjort för vilka övriga underlag som hon hämtade in. Hon har emellertid inte redogjort för vilka granskningsåtgärder som vidtogs, vilka iakttagelser som gjordes och vilka slutsatser som hon drog av åtgärderna. Av dokumentationen framgår dessutom att granskningen av efterföljande händelser slutfördes redan i slutet av oktober 2018. Hennes revisionsberättelse undertecknades dock först i december samma år. Hon borde därför även ha utfört granskningsåtgärder fram till den tidpunkten. Den avstämning som hon vid undertecknandet av revisionsberättelsen gjorde med styrelsen angående några händelser efter räkenskapsårets utgång framstår inte som en tillräcklig granskningsåtgärd.

Mot den angivna bakgrunden bedömer Revisorsinspektionens att A-son inte har granskat efterföljande händelser i tillräcklig utsträckning. Det som hon har anfört om att årsredovisningen egentligen skulle ha undertecknats av styrelsen i oktober förändrar inte denna bedömning. Genom att inte granska händelser efter räkenskapsårets utgång på ett godtagbart sätt har hon åsidosatt god revisionssed.

4 Sammanfattande bedömning och val av disciplinär åtgärd

Revisorsinspektionen har funnit två brister i A-sons revisionsarbete. Hon har avgett en revisionsberättelse som inte innehöll något uttalande om stiftelsens koncernredovisning. Vidare har hon inte utfört tillräckliga granskningsåtgärder av efterföljande händelser.

A-son har härigenom åsidosatt sina skyldigheter som revisor och hon ska därför, med stöd av 32 § andra stycket revisorslagen (2001:883), meddelas en disciplinär åtgärd. Revisorsinspektionen finner att erinran utgör en tillräcklig åtgärd.