Registret

1 §Handelsregistret förs med hjälp av automatiserad behandling. Registret skall hållas tillgängligt hos Bolagsverket (registreringsmyndigheten).

Förordning (2004:372)

1 a §Handelsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.

I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

 1. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där företagsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,

 2. förvärv, avyttring eller förvaltning av företag som registreras i handelsregistret,

 3. aktualisering, komplettering eller kontroll av företagsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,

 4. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av artikel 21.2 och 21.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EUs dataskyddsförordning, eller

 5. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning, och

  1. som avser näringsidkare som registreras i handelsregistret,

  2. som för att kunna utföras förutsätter tillgång till företagsanknuten information, eller

  3. som avser fullgörande av underrättelseskyldighet.

Förordning (2018:377)

1 b §Registreringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i handelsregistret.

Förordning (2018:377)

1 c §Registreringsmyndigheten skall se till att det inte uppkommer något otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller några risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall ställa upp villkor för behandlingen av personuppgifter.

Förordning (2001:930)

1 d §Registreringsmyndigheten får för de ändamål som anges i 1 a § medge direktåtkomst till handelsregistret.

Förordning (2001:930)

1 e §har upphävts genom förordning (2018:377).

1 f §En personuppgift i handelsregistret ska rättas om uppgiften innehåller någon uppenbar felaktighet till följd av registreringsmyndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende. Detta gäller i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i EUs dataskyddsförordning.

Förordning (2018:377)

1 g §Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt artikel 18 i EUs dataskyddsförordning gäller inte i fråga om personuppgifter i registret.

Förordning (2018:377)

1 h §har upphävts genom förordning (2018:377).

1 i §Vid sökning efter uppgifter som avser en näringsidkare som inte längre är registrerad i handelsregistret får endast organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp, om det har gått mer än fem år sedan näringsidkaren avregistrerades. I fråga om en ideell förening och ett registrerat trossamfund får även föreningens eller trossamfundets namn användas som sökbegrepp.

Vid sökning efter handlingar som har getts in i registreringsärenden och uppgifter i sådana handlingar får endast uppgifter som avses i 5 kap. 2 § första stycket 1 och 2 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) samt organisationsnummer och företagsnamn användas som sökbegrepp.

Förordning (2018:1805)

2 §Vid varje anteckning i registret skall registreringsmyndigheten ange den dag då ansökan om registrering kom in samt datum för anteckningen och för kungörandet i Post- och Inrikes Tidningar.

Förordning (2001:930)

2 a §I ett ärende om registrering av en näringsidkare ska beslut meddelas inom två månader efter det att en fullständig ansökan kom in till registreringsmyndigheten. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med högst två månader. Sökanden ska informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte överklagas.

Förordning (2009:1150)

3 §När ett företagsnamn avregistreras, ska skälen för beslutet samt dag för beslutet och för kungörandet antecknas i registret.

Förordning (2018:1805)

3 a §Registreringsmyndigheten skall såvitt avser företag som står under Finansinspektionens tillsyn snarast efter det att registrering har skett underrätta inspektionen om de uppgifter som förts in i eller förts ut ur handelsregistret så att inspektionen kan fullgöra sin tillsynsfunktion. Underrättelsen får lämnas på medium för automatiserad behandling.

Förordning (2000:870)

3 b §På begäran av en näringsidkare ska näringsidkarens e-postadress och telefonnummer antecknas i handelsregistret.

Förordning (2012:58)

Ansökningar och anmälningar

4 §En ansökan om registrering av en näringsidkare eller prokura samt en anmälan till registret ska göras skriftligen.

Ansökan eller anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

I 9 och 13 §§ handelsregisterlagen (1974:157) finns bestämmelser om vem som kan göra en ansökan eller anmälan. En anmälan om ändring av efternamn och postadress får även göras av firmatecknare. En anmälan som avser registrering av revisor får även göras av den som anmälan gäller.

Förordning (2008:108)

4 a §En anmälan eller ansökan som överförs elektroniskt till registreringsmyndigheten ska vara undertecknad med en elektronisk underskrift.

Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift.

Förordning (2016:581)

4 b §Handlingar som ska fogas till ansökningar och anmälningar som har upprättats elektroniskt, får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan överföring och om vilka elektroniska underskrifter som får användas för att en handling ska få ges in som elektroniskt original.

Förordning (2016:581)

4 c §Kopior som ska ges in enligt denna förordning ska vara bestyrkta. En elektronisk kopias överensstämmelse med originalet ska vara bestyrkt enligt föreskrifter som registreringsmyndigheten får meddela.

En handling som enligt denna förordning ska ges in i kopia får även ges in i original. Om handlingen har upprättats elektroniskt, ska bestämmelserna i 4 b § tillämpas.

Förordning (2008:108)

5 §Ansökan om registrering av näringsidkare skall innehålla uppgifter som anges i 4 § handelsregisterlagen (1974:157).

6 §har upphävts genom förordning (2002:745).

7 §Om den som anmäls som bolagsman i ett handelsbolag inte är folkbokförd i Sverige, ska det vid anmälan ges in en kopia av passhandling eller annan identitetshandling som avser den anmälde.

Om den som anmäls som bolagsman är en utländsk juridisk person, ska det vid anmälan ges in en kopia av registreringsbevis eller annan handling som avser den anmälde.

Registreringsmyndigheten får kräva in ytterligare handlingar, om det behövs för att säkerställa identiteten hos den anmälde eller den som har rätt att teckna dennes firma.

Förordning (2008:108)

8 §Tillsammans med ansökan för en ideell förening eller ett registrerat trossamfund ska det ges in

 1. stadgar eller motsvarande dokument,

 2. en handling som utvisar föreningens eller samfundets styrelse eller motsvarande organ, och

 3. en försäkran på heder och samvete att föreningen eller samfundet inte är i konkurs.

En försäkran på heder och samvete enligt första stycket 3 får undertecknas med en elektronisk underskrift. Registreringsmyndigheten får meddela föreskrifter om sådan underskrift.

Förordning (2016:581)

9 §har upphävts genom förordning (2008:108).

10 §En ansökan om registrering av en prokura ska innehålla de uppgifter som anges i 8 § handelsregisterlagen (1974:157). Tillsammans med ansökan ska det ges in

 1. uppgift om sökandens företagsnamn, och

 2. prokuran i original eller kopia, om prokuran är skriftlig och i annat fall en redogörelse för dess innehåll.

Förordning (2018:1805)

11 §Anmälan att likvidator i handelsbolag utsetts av domstol skall innehålla uppgift om likvidatorns fullständiga namn, personnummer och postadress.

Förordning (1992:1455)

Avgift m.m.

12 §För registrering och dess kungörande samt för handläggning och prövning ska avgifter betalas med följande belopp:

 1. vid ansökan om registrering av enskild näringsidkare, handelsbolag, ideell förening eller registrerat trossamfund, 1.500 kronor, eller, om en sådan ansökan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1.200 kronor,

 2. vid anmälan om ändring av företagsnamn eller av särskilt företagsnamn eller av företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, 1.200 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 1.000 kronor,

 3. vid anmälan om ändring av säte, 900 kronor, eller, om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 700 kronor,

 4. vid anmälan om ändring av föreståndare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för enskild näringsidkare, ändring av bolagsman, hur firman tecknas, firmatecknare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för handelsbolag eller ändring av styrelseledamot, styrelsesuppleant, hur namnet tecknas, namntecknare, revisor, revisorssuppleant eller prokurist för ideell förening eller registrerat trossamfund, 800 kronor, eller om en sådan anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 600 kronor, och

 5. vid ansökan eller anmälan om registrering i något annat fall, 800 kronor, eller, om en sådan ansökan eller anmälan överförs elektroniskt och undertecknas med en elektronisk underskrift, 600 kronor.

Om en ansökan eller en anmälan samtidigt omfattar registrering eller registrering av ändring av fler än ett företagsnamn, särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk, ska en avgift enligt första stycket 2 betalas för varje sådant företagsnamn. Samma avgift ska betalas för varje län och för varje företagsnamn eller särskilt företagsnamn eller företagsnamn i dess lydelse på främmande språk som en anmälan om registrering enligt 3 § tredje stycket handelsregisterlagen (1974:157) omfattar.

Någon avgift ska inte betalas för

 1. registrering och kungörande av prokura, om ansökan sker samtidigt med ansökan om registrering av näringsidkare,

 2. registrering enligt 16 § första–tredje styckena handelsregisterlagen och kungörande på grund av 16 § första stycket samma lag,

 3. registrering och kungörande av anmälan om verksamhetens upphörande eller om ändring av enbart efternamn eller postadress,

 4. avregistrering av företagsnamn och kungörande av det,

 5. registrering av företagsnamn som felaktigt har avregistrerats enligt 17 § tredje stycket handelsregisterlagen,

 6. registrering av eget utträde från uppdrag som revisor.

Avgiften ska betalas när ansökan eller anmälan om registrering lämnas in.

Avgiften återbetalas inte om handläggningen av en ansökan eller en anmälan om registrering har påbörjats.

Förordning (2021:980)

12 a §har upphävts genom förordning (1992:1455).

Underrättelse i samband med registrering eller avregistrering av bolagsman

13 §Om en stiftelse registreras eller avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underrätta den länsstyrelse som är registreringsmyndighet för stiftelsen om bolagets organisationsnummer och företagsnamn.

Förordning (2018:1805)

Underrättelser

13 a §Om ett registrerat trossamfund registreras eller avregistreras som bolagsman för ett handelsbolag, ska registreringsmyndigheten underrätta Kammarkollegiet om bolagets organisationsnummer och företagsnamn.

Förordning (2018:1805)

14 §När någon registreras som bolagsman i ett handelsbolag, eller som revisor eller prokurist för en näringsidkare som är införd i handelsregistret, ska registreringsmyndigheten underrätta den registrerade. När registreringsmyndigheten tar bort en sådan registrering från registret, ska den som berörs av åtgärden underrättas.

Underrättelsen ska omedelbart efter registreringen eller borttagandet av registreringen sändas till den som berörs av åtgärden på hans eller hennes folkbokföringsadress eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet. Om den som berörs av åtgärden är en juridisk person, ska underrättelsen i stället sändas till den adress som finns registrerad för den juridiska personen eller, om en sådan adressuppgift saknas, till den adress som har uppgetts i ärendet.

Registreringsmyndigheten behöver inte sända ut någon underrättelse om det är uppenbart att en sådan inte fyller något syfte.

Förordning (2015:131)

15 §Har en domstol genom dom som har vunnit laga kraft förklarat att registrering i handelsregistret inte borde ha skett, att ett beslut som har registrerats är ogiltigt eller att i annat fall visst förhållande som har registrerats inte föreligger, ska domstolen sända en kopia av domen till registreringsmyndigheten.

Förordning (2008:108)

16 §När en allmän domstol har meddelat ett sådant beslut som avses i 16 § första–tredje styckena handelsregisterlagen (1974:157), ska domstolen omedelbart underrätta registreringsmyndigheten om beslutet. Till underrättelsen ska en kopia av domstolens beslut fogas.

Förordning (2008:108)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:1805

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

2018:2061

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2019.

2021:980

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2021.