Förordning (1987:988) om överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater om ömsesidig skattebefrielse för luft- och sjöfartsföretag

Den överenskommelse som har tagits in som bilaga till denna förordning, skall gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

1987:988

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Förordningen tillämpas på inkomst som är hänförlig till beskattningsår som börjar den 1 januari 1987 eller senare.

Bilaga

Utrikesdepartementet bekräftar mottagandet av note nummer 33, daterad den 8 maj 1987, från den svenska ambassaden.

Utrikesdepartementet föreslår den svenska ambassaden att Amerikas Förenta Staters regering och Sveriges regering ingår en överenskommelse om att ändra överenskommelsen den 31 mars 1938 för att ömsesidigt befria personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten från skatt på inkomst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik. Överenskommelsens villkor är följande.

Amerikas Förenta Staters regering befriar, i enlighet med avdelning 872 (b) och 883 (a) i den federala skattelagen, bruttointäkter som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik från skatt om intäkterna förvärvas av fysiska personer med hemvist i Sverige, som inte är medborgare i Amerikas Förenta Stater, eller av bolag som bildats i Sverige. Denna befrielse medges under förutsättning att Sverige medger medborgare i Amerikas Förenta Stater, som inte har hemvist i Sverige, och bolag som bildats i Amerikas Förenta Stater, som inte är skattskyldiga i Sverige på grund av hemvist, motsvarande befrielse.

Beträffande bolag skall befrielsen medges endast om bolaget uppfyller ettdera av följande villkor:

  1. att mer än 50 procent av värdet av bolagets aktier – direkt eller indirekt – tillhör fysiska personer som har hemvist i Sverige eller i ett annat land som medger medborgare i Amerikas Förenta Stater eller där hemmahörande bolag motsvarande befrielse, eller

  2. att bolagets aktier huvudsakligen och regelmässigt omsätts på en erkänd värdepappersbörs i Sverige eller i sin helhet ägs av ett bolag vars aktier omsätts på detta sätt och som bildats i Sverige.

Vid tillämpningen av bestämmelserna om befrielse från skatt i Amerikas Förenta Stater anses villkoren i punkt 1 uppfyllda om bolaget är en ”controlled foreign corporation” enligt den federala skattelagen.

Bruttointäkterna inkluderar alla intäkter som förvärvas genom användningen av skepp och luftfartyg i internationell trafik. Däri inbegrips intäkter från uthyrning av fullt utrustade och bemannade skepp och luftfartyg (uthyrning på viss tid eller för viss resa) samt intäkter från uthyrning av containers och därtill hörande utrustning som är av underordnad betydelse i förhållande till företagets internationella användning av skepp eller luftfartyg. Även intäkter från uthyrning av i huvudsak obemannat skepp eller luftfartyg (”bare boat charter”) som används i internationell trafik inbegrips i begreppet om uthyrningen är en tillfällig inkomstkälla för ett företag som bedriver internationell sjöfart eller luftfart.

Utrikesdepartementet anser att denna note tillsammans med ambassadens svarsnote i vilken Sveriges regering accepterar dessa villkor utgör en överenskommelse om ändring av överenskommelsen den 31 mars 1938. Denna överenskommelse skall träda i kraft dagen för ambassadens svarsnote och skall tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1987 eller senare.

Envar av de båda regeringarna kan få denna överenskommelse att upphöra genom att ett meddelande om uppsägning lämnas på diplomatisk väg.

Utrikesdepartementet, Washington, DC den 26 juni 1987

Den svenska ambassaden framför sina hälsningar till utrikesdepartementet och har äran bekräfta mottagandet av noten daterad den 26 juni 1987 i vilken en ordning innebärande en ömsesidig befrielse från skatt på inkomst som förvärvas genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik föreslås.

Sveriges regering accepterar att från skatt befria bruttointäkter som förvärvas av medborgare i Amerikas Förenta Stater, som inte har hemvist i Sverige, eller av bolag som bildats i Amerikas Förenta Stater, som inte är skattskyldiga i Sverige på grund av hemvist, genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell trafik.

Beträffande bolag skall befrielsen medges endast om bolaget uppfyller ettdera av följande villkor:

  1. att minst 50 procent av värdet av bolagets aktier – direkt eller indirekt – tillhör fysiska personer som är medborgare i Amerikas Förenta Stater eller i ett annat land vilket medger personer med hemvist i Sverige och svenska bolag motsvarande befrielse, eller

  2. att bolagets aktier huvudsakligen och regelmässigt omsätts på en erkänd värdepappersbörs i Amerikas Förenta Stater eller i sin helhet ägs av ett bolag vars aktier omsätts på detta sätt och som bildats i Amerikas Förenta Stater.

Bruttointäkterna inkluderar alla intäkter som förvärvas genom användningen av skepp och luftfartyg i internationell trafik. Däri inbegrips intäkter från uthyrning av fullt utrustade och bemannade skepp och luftfartyg (uthyrning på viss tid eller för viss resa) samt intäkter från uthyrning av containers och därtill hörande utrustning som är av underordnad betydelse i förhållande till företagets internationella användning av skepp eller luftfartyg. Även intäkter från uthyrning av i huvudsak obemannat skepp eller luftfartyg (”bare boat charter”) som används i internationell trafik inbegrips i begreppet om uthyrning är en tillfällig inkomstkälla för ett företag som bedriver internationell sjöfart eller luftfart.

Ambassaden har nöjet bekräfta att utrikesdepartementets note och detta svar utgör en överenskommelse om ändring av överenskommelsen den 31 mars 1938, vilken överenskommelse skall träda i kraft denna dag och tillämpas på beskattningsår som börjar den 1 januari 1987 eller senare.

Envar av de båda regeringarna kan få denna överenskommelse att upphöra genom att ett meddelande om uppsägning lämnas på diplomatisk väg.

Svenska ambassaden etc. Washington, DC den 24 juli 1987

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...