Lag (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

(senast ändrad genom SFS 2021:427)

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §I denna lag finns bestämmelser om frihet från och återbetalning av annan skatt än tull vid import av varor från tredjeland i vissa fall. I lagen finns även bestämmelser om beräkning av tull och skatt i vissa fall.

Lag (2008:1413)

2 §har upphävts genom lag (2000:1296).

3 §Vad som sägs i denna lag om frihet från skatt vid import från tredjeland ska även gälla i fråga om varor som förs in i landet från ett område som ligger inom EUs tullområde men utanför EUs skatteområde när införseln sker under sådana förhållanden som vid import från tredjeland skulle ha medfört rätt till frihet från skatt enligt denna lag.

Vid tillämpning av första stycket ska vad som sägs om tredjeland gälla område som ligger inom EUs tullområde men utanför EUs skatteområde och vad som sägs om unionen gälla EUs skatteområde.

Lag (2011:284)

4 §Genom denna lag genomförs

 • rådets direktiv 2009/132/EG av den 19 oktober 2009 om tillämpningsområdet för artikel 143 b och c i direktiv 2006/112/EG vad gäller befrielse från mervärdesskatt vid slutlig import av vissa varor (kodifierad version),

 • artikel 12 i rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG, senast ändrat genom rådets direktiv 2010/12/EU,

 • rådets direktiv 2007/74/EG av den 20 december 2007 om undantag från mervärdesskatt och punktskatt på varor som införs av resande från tredjeländer,

 • artikel 143 fa i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt, senast ändrat genom rådets direktiv 2010/23/EU, och

 • rådets direktiv 2006/79/EG av den 5 oktober 2006 om befrielse från införselskatter på varor i små försändelser av icke-kommersiell karaktär från tredjeländer.

Lag (2010:1893)

5 §Uttryck som används i denna lag har samma innebörd som i tullagen (2016:253).

Lag (2016:263)

2 kap. Frihet från skatt vid import

1 §Särskilda bestämmelser om frihet från skatt för varor som medförs av resande finns i 3 kap.

2 §Frihet från skatt vid import ska, om inte annat följer av 3 §, medges för en vara som övergår till fri omsättning under sådana omständigheter som för en tullpliktig vara medför tullbefrielse enligt rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version), lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. eller föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen eller lagen.

Första stycket tillämpas också för en vara som får föras in tullfritt enligt internationella överenskommelser om gränsöverskridande renbetning mellan Sverige och Norge.

Frihet från skatt vid import ska medges även i de fall som anges i 3 a, 4 och 5–9 §§ samt i 3 kap.

Frihet från skatt ska medges även när förutsättningar för hel frihet från tull vid tillfällig införsel föreligger.

Lag (2016:263)

3 §Rätt till frihet från skatt vid import enligt 2 § föreligger inte om den importerade varan utgörs av

 1. kapitalvaror och annan utrustning som importeras i samband med att verksamhet överförs från tredjeland till unionen,

 2. undervisningsmateriel, vetenskaplig och kulturell materiel, vetenskapliga instrument och apparater i andra fall än dem som anges i 7 eller 8 §,

 3. skattemärken eller liknande bevis på betalning av skatt eller avgift i tredjeland,

 4. proviant för järnvägståg,

 5. alkoholhaltiga produkter eller tobaksvaror i en försändelse från en privatperson till en annan privatperson, eller

 6. försändelser av ringa värde enligt artikel 23 i rådets förordning (EG) nr 1186/2009 av den 16 november 2009 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse (kodifierad version).

Lag (2020:1163)

3 a §Rätt till frihet från mervärdesskatt ska medges vid import av varor som görs av ett i Sverige beläget kontor eller anläggning som tillhör

 • Europeiska unionen,

 • Europeiska atomenergigemenskapen,

 • Europeiska centralbanken,

 • Europeiska investeringsbanken, eller

 • ett organ som har inrättats av unionen eller atomenergigemenskapen och för vilket protokollet (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier gäller.

Frihet från skatt enligt första stycket gäller endast i den omfattning skattefriheten inte leder till att konkurrensen snedvrids.

Lag (2011:284)

4 §Frihet från mervärdesskatt vid import ska medges för

 1. varor som levereras till fartyg som används på öppna havet och fraktar passagerare mot betalning eller används för handels-, industri- eller fiskeriverksamhet eller till luftfartyg i utrikes trafik, för sådana ändamål som medför att skatt inte ska tas ut enligt 5 kap. 3 a § första stycket 4, 4 a eller 5 mervärdesskattelagen (1994:200), och

 2. varor av de slag som avses i 4 § andra stycket lagen (1999:445) om exportbutiker och som levereras för försäljning i sådan butik.

Lag (2020:1163)

4 a §har upphävts genom lag (2020:1163).

5 §Frihet från skatt ska medges för unionsvaror som efter att ha förts ut från EU till tredjeland förs in till Sverige av den som fört ut dem utan att de har bearbetats under tiden de varit utförda från EU.

Frihet från skatt enligt första stycket medges endast om varorna omfattas av tullbefrielse enligt artiklarna 203–205 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen. Varor som är tullfria enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan ska behandlas som om de varit tullbelagda.

Frihet från skatt enligt första stycket medges inte

 • om den tidigare utförseln av varorna har medfört en rätt till återbetalning av skatt eller

 • om varorna annars inte har blivit belagda med skatt på grund av den tidigare utförseln.

Vad som anges i tredje stycket gäller dock inte om ett köp har gått åter och varorna återinförs av säljaren eller överlämnas till säljaren i omedelbar anslutning till återinförseln.

I mervärdesskattelagen (1994:200) finns särskilda bestämmelser om underlaget för beräkning av mervärdesskatt vid återinförsel av varor som bearbetats i tredjeland.

Lag (2016:263)

6 §Frihet från skatt ska medges för import av egen fångst som medförs av fiskefartyg som hör hemma inom unionen.

Lag (2011:284)

7 §Frihet från skatt skall medges för import av filmer, fotografier, trycksaker, modeller, grammofonskivor, hologram och liknande åskådnings- eller ljudåtergivningsmateriel, som framställts av Förenta nationerna eller dess fackorgan och har undervisningskaraktär eller vetenskaplig eller kulturell karaktär.

8 §Frihet från skatt ska medges för import av samlarföremål och konstverk som inte är avsedda att säljas, när den för vars räkning varorna införs är ett galleri, museum eller annan institution som har godkänts av Tullverket för skattefri import enligt denna paragraf. Frihet från skatt ska dock inte medges om varan tillhandahålls mot betalning av någon som är en beskattningsbar person i den mening som avses i 4 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200).

Lag (2014:944)

9 §Frihet från skatt skall medges för import av

 1. officiella publikationer utgivna under kontroll av exportlandet eller av internationell institution, regional eller lokal myndighet eller offentligrättsligt organ etablerat i exportlandet och

 2. trycksak utdelad av erkänd politisk organisation med anledning av val till Europaparlamentet eller i anledning av nationellt val i det land där trycksakerna har sitt ursprung.

Frihet från skatt enligt första stycket skall medges endast för varor som beskattats i exportlandet utan att den utländska skatten senare avlyfts eller återbetalats.

10 §Har förutsättningarna för frihet från skatt enligt detta kapitel upphört skall den som medgetts skattefriheten utan dröjsmål anmäla det till Tullverket och betala den skatt som belöper på varan.

Lag (1999:426)

11 §Vad som i övrigt sägs om tullfrihet i förordning (EG) nr 1186/2009, lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. och föreskrifter som har medelats med stöd av förordningen eller lagen ska gälla även i fråga om frihet från skatt vid import.

Lag (2016:263)

12 §har upphävts genom lag (2016:263).

13 §Vad som föreskrivs i detta kapitel gäller inte avgifter inom den gemensamma jordbruks- eller fiskeripolitiken.

3 kap. Resandes import

1 §Frihet från skatt vid import ska, utöver vad som följer av bestämmelserna i 2 kap., medges en resande som kommer till landet från ett tredjeland i den omfattning och under de villkor som sägs i detta kapitel. Skattefrihet gäller endast för varor som medförs i det personliga bagaget och under förutsättning att importen inte är av kommersiell natur.

Med det personliga bagaget avses i detta kapitel allt bagage som en resande vid sin ankomst kan visa upp för Tullverket samt polletterat bagage som registrerats för den resande hos transportföretaget vid tidpunkten för den resandes avfärd. Om resan sker med ett motordrivet transportmedel, räknas även bränslet i standardtanken och högst tio liter bränsle i en bärbar behållare som personligt bagage.

Importen anses inte vara av kommersiell natur om den är av tillfällig art och varorna är avsedda för den resandes eller hans familjs personliga behov eller som gåva.

Lag (2008:1413)

2 §I denna lag förstås med

 • spritdryck: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent,

 • starkvin: alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 15 volymprocent men inte 22 volymprocent samt mousserande vin,

 • vin: annat vin än starkvin samt annan alkoholdryck med en alkoholhalt som överstiger 3,5 men inte 15 volymprocent och som inte är starköl,

 • starköl: öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent,

 • tobaksvaror: cigaretter, cigarrer, cigariller och röktobak samt snus, tuggtobak och övrig tobak i den mening som avses med dessa begrepp i lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

 • e-vätskor: e-vätskor enligt lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

 • högkoncentrerade e-vätskor: högkoncentrerade e-vätskor enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter,

 • andra nikotinhaltiga produkter: andra nikotinhaltiga produkter enligt lagen om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

Lag (2021:427)

3 §Bestämmelser om hinder för den som inte fyllt 20 år att föra in spritdrycker, vin och starköl i landet finns i 4 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622). En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in varor i landet som enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter utgör tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare finns i 5 kap. 20 § den lagen.

Lag (2021:427)

4 §Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § samt med de begränsningar som framgår av 7 och 8 §§ medges en resande för import av

 1. 200 cigaretter eller 100 cigariller eller 50 cigarrer eller 250 gram röktobak eller 250 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror,

 2. en liter spritdryck eller två liter starkvin,

 3. fyra liter vin, och

 4. sexton liter starköl.

Lag (2021:427)

5 §Frihet från skatt ska under de förutsättningar som anges i 1 § medges en resande till ett sammanlagt värde som inte överstiger 430 euro för flyg- och sjöresenärer eller 300 euro för andra resenärer.

Vid beräkning av de värden som avses i första stycket ska värdet av följande varor inte beaktas:

 1. en resandes personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs efter en tillfällig utförsel,

 2. läkemedel som behövs för den resandes personliga behov,

 3. sådant bränsle som avses i 1 §, och

 4. sådana varor som avses i 4 §.

Lag (2008:1413)

6 §Beloppen för skattefrihet fastställs för varje år som de belopp i kronor som motsvarar beloppen i 5 § enligt den växelkurs som gäller första arbetsdagen i oktober året före det år beloppen ska tillämpas. Beloppen avrundas till närmaste högre hundratal kronor. Föregående års belopp ska fortsätta att gälla om de är högre än de belopp som annars skulle gälla eller om ändringen skulle vara mindre än 5 procent.

Tullverket ska publicera gällande belopp uttryckta i svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

Lag (2020:1163)

7 §Frihet från skatt enligt detta kapitel ska medges en besättningsman på ett fartyg eller ett luftfartyg som kommer från tredjeland endast för besättningsmannens personliga bagage, när detta tillfälligt förs in eller återinförs efter en tillfällig utförsel, samt för 100 cigaretter eller 20 cigarrer eller 20 cigariller eller 100 gram röktobak eller 100 gram övrig tobak eller en proportionell blandning av dessa tobaksvaror, om bagaget och varorna förs in när besättningsmannen reser i samband med sitt arbete.

En bestämmelse om förbud för den som inte fyllt 18 år att föra in tobaksvaror i landet finns i 5 kap. 20 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller inte om besättningsmannen

 1. inför varorna i samband med att han slutar sin anställning hos rederiet eller flygföretaget eller hos annan som driver rörelse ombord, eller

 2. gör ett uppehåll i tjänstgöringen ombord för semester eller annan ledighet och ledigheten avses vara minst 15 dagar, eller

 3. är bosatt i Sverige och har vistats utomlands minst 15 dagar.

Begränsningen av rätten till frihet från skatt enligt första stycket gäller endast personal som utför arbete som sammanhänger med transportmedlets gång eller med servicen ombord. Till service ombord på transportmedlet hänförs förutom sedvanliga tjänster som servering, uppassning och städning även sådana tjänster som lämnas av frisörer, butikspersonal, underhållningsartister och andra jämförbara personalgrupper.

Lag (2021:427)

8 §För varor som anges i 4 § första stycket ska frihet från skatt enligt detta kapitel medges en resande som är bosatt i Sverige endast om inresan sker med luftfartyg i yrkesmässig trafik eller om utlandsvistelsen varat längre än 20 timmar eller om varorna beskattats på Åland eller i Norge.

Även i andra fall ska dock skattefrihet medges en resande som är bosatt i Sverige och som fyllt 18 år för 40 cigaretter eller 20 cigarrer eller cigariller eller 100 gram andra tobaksvaror.

Lag (2008:1413)

9 §Av artikel 41 i förordning (EG) nr 1186/2009 framgår att om frihet från skatt medges enligt bestämmelserna i detta kapitel, ska även frihet från tull medges.

Lag (2016:263)

10 §Vad som sägs i detta kapitel om cigaretter ska även gälla för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter. Då ska 0,1 milliliter e-vätska eller 1 gram andra nikotinhaltiga produkter anses motsvara en cigarett.

Lag (2018:697)

4 kap. Beräkning av tull och skatt i vissa fall

1 §Tull och skatt för varor som medförs av en resande eller som skickas av en privatperson i en försändelse till en annan privatperson får tas ut med belopp som anges i 3 § i stället för den tull och skatt som annars skulle ha tagits ut om

 1. importen inte har kommersiell karaktär,

 2. värdet av varorna ligger under den beloppsgräns för schablonberäkning av tull i vissa fall som anges i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och

 3. den som ska betala tullen och skatten inte begär, när varorna deklareras för övergång till fri omsättning, att denna bestämmelse inte ska tillämpas.

Lag (2016:263)

2 §har upphävts genom lag (2000:1296).

3 §Tull och skatt enligt 1 § ska tas ut med följande belopp.

tull

skatt

spritdryck

4 kr/liter

262 kr/liter

starkvin

2 kr/liter

81 kr/liter

vin

1 kr/liter

36 kr/liter

starköl

3 kr/liter

20 kr/liter

cigaretter

34 öre/styck

196 öre/styck

cigarrer

86 öre/styck

219 öre/styck

röktobak

428 kr/kg

2.422 kr/kg

övrig tobak

428 kr/kg

2.422 kr/kg

snus

104 kr/kg

762 kr/kg

högkoncentrerade e-vätskor

320 kr/liter

6.600 kr/liter

övriga e-vätskor

320 kr/liter

3.300 kr/liter

andra nikotinhaltiga produkter

390 kr/kg

1.225 kr/kg

Lag (2021:427)

4 §Tullverket ska publicera den beloppsgräns som avses i 1 § 2 uttryckt i svenska kronor i Tullverkets författningssamling.

Lag (2008:1413)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2020:1019

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2020:1163

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mervärdesskatt för vilken skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

2021:427

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Propositioner

SFS 1994:1551
Prop. 1994/95:34

SFS 1996:706
Prop. 1995/96:166

SFS 1996:942
Prop. 1995/96:228

SFS 1996:1171
Prop. 1996/97:1

SFS 1996:1172
Prop. 1996/97:1

SFS 1996:1328
Prop. 1996/97:10

SFS 1997:332
Prop. 1996/97:81

SFS 1997:446
Prop. 1996/97:150

SFS 1998:1684
Prop. 1998/99:18

SFS 1999:426
Prop. 1998/99:79

SFS 1999:451
Prop. 1998/99:86

SFS 2000:479
Prop. 1999/2000:105

SFS 2000:545
Prop. 1999/2000:121

SFS 2000:1154
Prop. 2000/01:1

SFS 2000:1296
Prop. 1999/2000:126

SFS 2001:823
Prop. 2000/01:144

SFS 2002:1002
Prop. 2002/03:1

SFS 2004:230
Prop. 2003/04:117

SFS 2006:1393
Prop. 2006/07:1

SFS 2007:1378
Prop. 2007/08:25

SFS 2007:1384
Prop. 2007/08:11

SFS 2008:1413
Prop. saknas

SFS 2009:1337
Prop. 2009/10:15

SFS 2009:1338
Prop. saknas

SFS 2010:1627
Prop. 2009/10:125

SFS 2010:1893
Prop. 2010/11:28

SFS 2011:284
Prop. 2010/11:52

SFS 2011:1291
Prop. 2011/12:1

SFS 2013:955
Prop. 2013/14:1

SFS 2014:944
Prop. 2013/14:224

SFS 2014:1493
Prop. 2014/15:1

SFS 2014:1506
Prop. 2014/15:5

SFS 2015:222
Prop. 2014/15:54

SFS 2016:263
Prop. 2015/16:79

SFS 2016:1083
Prop. 2016/17:1

SFS 2017:1197
Prop. 2017/18:16

SFS 2018:697
Prop. 2017/18:187

SFS 2018:2089
Prop. 2017/18:156

SFS 2020:1019
Prop. 2020/21:1

SFS 2020:1163
Prop. 2019/20:122

SFS 2021:427
Prop. 2020/21:112

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...