Denna förordning upphör att gälla den 1 augusti 2022 enligt förordning (2022:1328).

Ansökan om företagsrekonstruktion

1 §En ansökan om företagsrekonstruktion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion ska tillsammans med handlingar som bifogas ansökan ges in till tingsrätten. Om tingsrätten bifaller ansökan om företagsrekonstruktion, ska rätten se till att rekonstruktören får del av beslutet och ansökningshandlingarna.

Förordning (2021:550)

2 §Har rätten grundat sin behörighet i ärendet på någon annan omständighet än att gäldenären har hemvist här i landet eller att styrelsen för bolag, förening eller stiftelse har sitt säte här, skall det anges i beslutet om företagsrekonstruktion.

3 §När företagsrekonstruktion har beslutats, skall rätten samma dag sända en underrättelse till

  1. Kronofogdemyndigheten,

  2. Finansinspektionen, om det är upplyst att gäldenären är deltagare i ett anmält avvecklingssystem enligt lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden, och

  3. tillsynsmyndigheten i konkurs.

Underrättelsen skall innehålla uppgift om vem som har utsetts till rekonstruktör.

En underrättelse skall också sändas när en företagsrekonstruktion har upphört.

Förordning (2006:778)

4 §I förelägganden som avses i 2 kap. 5 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall rätten upplysa om att ansökningen kan avvisas, om bristen inte avhjälps.

Rekonstruktören

5 §Rekonstruktören skall anmäla till rätten om gäldenären inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 kap. 14 och 15 §§ lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

6 §Träffas uppgörelse med borgenärerna (underhandsackord), skall rekonstruktören underrätta rätten.

7 §Om en borgenär ansöker att gäldenären skall försättas i konkurs, skall rätten lämna rekonstruktören tillfälle att yttra sig över ansökningen.

Begäran om ackordsförhandling

8 §En begäran om ackordsförhandling skall ges in till tingsrätten. Rätten skall tillställa rekonstruktören en kopia av ansökningen.

9 §I föreläggande som avses i 3 kap. 12 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall rätten upplysa om att begäran kan avvisas, om bristen inte avhjälps.

10 §När ackordsförhandling beslutats, skall rätten genast underrätta Kronofogdemyndigheten.

Underrättelse enligt första stycket skall också lämnas samma dag som ackordsfrågan avgörs.

Förordning (2006:778)

11 §Kungörelse om beslut om ackordsförhandling enligt 3 kap. 13 § 3 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion ska innehålla uppgift om tid och plats för borgenärssammanträde, dagen för ansökan om företagsrekonstruktion, rekonstruktörens namn och adress samt vad en borgenär har att iaktta enligt 3 kap. 15 och 16 §§ lagen om företagsrekonstruktion.

Om kallelse på okända borgenärer har utfärdats och kungörelse om beslut om ackordsförhandling utfärdas innan tiden för att anmäla fordran har löpt ut, ska det i kungörelsen upplysas om att verkan av kallelsen inte har förfallit genom ackordsförhandlingen.

Förordning (2021:550)

12 §Rekonstruktören skall genast underrätta gäldenären, alla kända borgenärer och återvinningssvarande, som avses i 3 kap. 7 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, om kungörelsens innehåll. Samtidigt skall rekonstruktören sända en kopia av ackordsförslaget samt rekonstruktörens berättelse och yttrande till de borgenärer till vilka dessa handlingar inte sänts tidigare. Blir någon borgenär känd senare, skall rekonstruktören sända denne motsvarande underrättelse.

Rekonstruktören skall även underrätta rätten om att en ytterligare borgenär blivit känd.

Anmälan av och anmärkning mot fordran

13 §En anmälan av eller en anmärkning mot en fordran och de handlingar som åberopas till stöd för anmälan eller anmärkningen ska ges in till rekonstruktören. Rekonstruktören ska se till att rätten får del av handlingarna samt även underrätta rätten om de anmärkningar som han eller hon själv funnit anledning till och om huruvida värdet av egendom i vilken en borgenär har särskild förmånsrätt kan antas understiga fordran.

Förordning (2021:550)

Borgenärssammanträde

14 §Anmäler gäldenären att han önskar ändra eller återta ackordsförslag eller uppkommer fråga om uppskov som avses i 3 kap. 22 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, skall rätten höra rekonstruktören.

15 §Skall fortsatt borgenärssammanträde hållas enligt 3 kap. 21 § andra stycket lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion, skall rätten genast underrätta varje röstberättigad borgenär med känd adress om tiden och platsen för det.

Beslutas fortsatt sammanträde i annat fall än som avses i första stycket, behöver de borgenärer som var frånvarande vid sammanträdet inte underrättas.

Fastställelse av offentligt ackord m.m.

16 §Frågor om fastställande av offentligt ackord skall handläggas skyndsamt.

När en ackordsfråga enligt 3 kap. 23 § lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall prövas vid en förhandling, skall rätten sända underrättelser om tid och plats för förhandlingen till rekonstruktören, gäldenären och de borgenärer som var närvarande vid sammanträdet för prövning av ackordsförslaget. Underrättelse behöver inte sändas om rätten redan vid det sammanträdet beslutar att pröva ackordsförslaget vid en förhandling.

17 §Till sammanträde som avses i 3 kap. 25 § tredje stycket lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion skall rätten kalla borgenärerna genom kungörelse minst tio dagar före sammanträdet. Rätten skall dessutom sända underrättelse om kungörelsens innehåll till rekonstruktören, gäldenären och varje röstberättigad borgenär med känd adress.

Beslut av högre rätt

18 §Om högre rätt upphäver eller meddelar beslut om företagsrekonstruktion eller beslut om ackordsförhandling, skall tingsrätten genast underrättas. Annat beslut skall tillställas tingsrätten så snart beslutet vunnit laga kraft.

Har beslut om ackordsförhandling upphävts eller meddelats av högre rätt, skall tingsrätten genast utfärda kungörelse om beslutet.

Sättet för kungörelse och underrättelse

19 §Kungörelser enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion ska ske i Post- och Inrikes Tidningar. Om det finns särskilda skäl, får därutöver en kungörelse ske på annat sätt.

I fråga om skyldighet för rätten att i vissa fall kungöra ett beslut om ackordsförhandling utomlands finns det föreskrifter i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land.

Förordning (2021:550)

20 §En underrättelse eller anmälan från rätten eller rekonstruktören enligt denna förordning ska ske med post eller på annat lämpligt sätt.

Förordning (2021:550)

Särskilda bestämmelser

21 §har upphävts genom förordning (2021:550).

22 §Om det enligt en sådan berättelse som avses i 3 kap. 11 § första stycket 1 lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion finns skälig anledning att anta att gäldenären gjort sig skyldig till brott mot sina borgenärer, skall rekonstruktören underrätta åklagaren.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2021:550

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

2022:1328

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1996:783) om företagsrekonstruktion.

  3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ansökningar om företagsrekonstruktion som har gjorts före ikraftträdandet.